CỤc thuế TỈnh bình dưƠNGtải về 16.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16.01 Kb.
#5140

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số :16891CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2011

V/v DN chế xuất bán hàng vào thị trường nội địa.

Kính gửi: Công ty TNHH Cicor Anam


Số 15, đường số 4, KCN VSIP, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

MST: 3700330506

Cục Thuế có nhận công văn số 94/2011 ngày 25/11/2011 của Công ty về việc đề nghị hướng dẫn chính sách bán hàng cho DN không phải là DN chế xuất.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về xuất khẩu tại chỗ:

- Tại tiết a, khoản 1, điều 41, mục 3, chương II Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính có quy định:

““Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác”.

- Theo hướng dẫn tại Công văn số 1214/TCT-CS ngày 08/4/2011 của Bộ Tài Chính thì doanh nghiệp chế xuất có hoạt động xuất khẩu trực tiếp và hoạt động xuất khẩu tại chỗ đều được coi là hoạt động xuất khẩu được hưởng ưu đãi về thuế TNDN do đáp ứng về điều kiện xuất khẩu.

Vậy, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, trong năm 2011 có ký hợp đồng bán hàng cho công ty ở nước ngoài nhưng được chỉ định giao hàng cho bên thứ 3 ở Việt Nam được xem là hoạt động xuất khẩu tại chỗ. Thu nhập từ hoạt động sản xuất hàng hóa để xuất khẩu tại chỗ nêu trên và xuất khẩu trực tiếp được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo điều kiện tỷ lệ xuất khẩu sẽ bị chấm dứt ưu đãi về thuế TNDN đối với điều kiện xuất khẩu đến hết năm 2011.

2/ Về bán hàng hóa vào thị trường nội địa:

Các mức và thời gian ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Công văn số 8166/CT-TT&HT ngày 29/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương là do Công ty đáp ứng điều kiện tỷ lệ xuất khẩu (là doanh nghiệp chế xuất) sẽ bị điều chỉnh theo quy định tại điểm 7, phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính. Từ năm 2012 Công ty có hoạt động sản xuất hàng hóa để bán vào thị trường nội địa nhưng không có đầu tư mở rộng sản xuất thì thu nhập từ hoạt động xuất khẩu và hoạt động bán hàng vào thị trường nội địa Công ty được hưởng ưu đãi thuế về TNDN nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế TNDN (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng tỷ lệ xuất khẩu) cho thời gian còn lại theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 2348/BTC-TCT ngày 03/3/2009 của Bộ Tài Chính.

Trường hợp sau này Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế có văn bản hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN từ năm 2012 cho các doanh nghiệp hưởng ưu đãi theo điều kiện tỷ lệ xuất khẩu trước đây khác với Công văn 2348/BTC-TCT nêu trên thì đề nghị Công ty thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế.

Tuy nhiên, do Công ty có hoạt động bán hàng vào thị trường nội địa thì Công ty không đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp chế xuất. Do vậy, Công ty phải liên hệ với cơ quan cấp phép đầu tư để điều chỉnh lại giấy phép đầu tư.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.


Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC.(MHS: 111125/108/115692). Đã ký : Hùynh Đình Trí

CV T11/2011 - HC


tải về 16.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương