CỤc thuế TỈnh bình dưƠNGtải về 12.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.28 Kb.
#3286

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số 1067/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2013

V/v: xác định QSDĐ (đất thuê) có

phải là TSCĐ vô hìnhKính Gửi: Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam)


Địa chỉ: Số 20 ĐL Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

Mã số thuế: 3700721179

Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận văn bản số 02/2012/CV không ghi ngày của Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam) về việc đề nghị hướng dẫn xác định quyền sử dụng đất (đất thuê) có phải là tài sản cố định vô hình hay không.

Qua nội dung văn bản nêu trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm đ, khoản 2, điều 4, phần B, thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính qui định:

TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất:

Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐ vô hình. Cụ thể:+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm”.

Vậy, trường hợp của Công ty thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, thì tiền thuê đất trả một lần trong suốt thời gian thuê đất không được xem là tài sản cố định vô hình. Số tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo thời gian thuê đất.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương thông báo cho công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC.

(MHS:130123/107/7782CVĐ) Đã ký : Võ Thanh Bình


CV T01/2013-Hoa
tải về 12.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương