TỔng cục thuếtải về 12.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.52 Kb.
#353

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­___________

_________________________

Số 12792/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2014

V/v triển khai thực hiện Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lực từ 15/11/2014


Kính gửi: Các Chi Cục thuế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Căn cứ Công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 Tổng Cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

Căn cứ Công văn số 12625/CT.TT&HT ngày 10/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lực từ 15/11/2014.

Cục Thuế đề nghị Các Chi thuế trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Có Công văn gửi các doanh nghiệp, trong đó phổ biến về các nội dung thay đổi trong Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính Phủ và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thời hạn chậm nhất là ngày 15/11/2014.

2.Thực hiện tập huấn chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính Phủ và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính cho cán bộ và người nộp thuế thuộc Chi Cục thuế quản lý chậm nhất là ngày 25/11/2014.

3.Báo cáo về Cục Thuế (P.TT&HT NNT) số lớp tập huấn, ngày tập huấn, số lượng cán bộ và người nộp thuế tham dự trên tổng số cán bộ thuế và người nộp thuế Chi Cục thuế quản lý chậm nhất là ngày 30/11/2014.

Trên dây là chỉ đạo của Cục Thuế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính Phủ và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, đề nghị các đồng chí Chi Cục Trưởng Chi Cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Chi Cục thuế phản ánh về Cục Thuế (P.TT&HT NNT) để được hỗ trợ thực hiện.
Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Đăng tên website CT;- Lưu, TT&HT, HCQT-TV-AC. Đã ký : Nguyễn Minh TâmT10-2014- V


tải về 12.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương