Thành phần : Mỗi gói 3gam gồmtải về 8.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích8.55 Kb.
#39156
TRALYMIN

Thành phần :

Mỗi gói 3gam gồm :

Lacto : 300 mg

( lactobacillus casei 2% , Lactobacillus acidophilus 2% , Streptococcus thermophilus 2% , Bifidobacterium Longum 4% , Vegatable Powder 45% ( Starch Syrup 60,999% , Palm 34% , Sodium caseinate 2,5%, Potassium Phosphate ( Dibasic ) 1,5% , Lecithin 0,3% , Sodium Chloride 0,3% , Glycerin Esters Fatty Acide 0,2% , Sodium Aluminate 0,2% , Vitamin B2 0,001% , Malto Dextrin 45% )

Orange Flavor powder : 1.200 mg

Pleuropterus multiflorum powder : 900 mg

Galacto Oligosaccharide : 300 mg

NonPeptic MaltoDextrin : 285 mg

Magnesium Stearate : 15 mg

Mô tả : Bột màu trắngCơ chế tác dụng :

- Lactobacillus acidophilus:TiÕt ra c¸c chÊt kh¸ng khuÈn, bao phñ niªm m¹c ruét , ®iÒu chØnh PH ®Èy lïi vi khuÈn tiªu ch¶y . TiÕt ra nhiÒu enzym tiªu ho¸ , ®Æc biÖt lµ enzym tiªu ho¸ lactose trong s÷a . KÝch thÝch nhu ®éng ruét , øc chÕ vi khuÈn g©y thèi r÷a ë ruét giµ ( Nguån sinh ®éc tè trong c¬ thÓ )

- Streptococcus feacalis : Tèc ®é sinh tr­ëng rÊt nhanh do ®ã ¸p ®¶o nhanh vi khuÈn g©y tiªu ch¶y , g©y bÖnh .

- Bifidobacterium longum : Vi khuÈn lµnh tÝnh th­êng tró ë ng­êi , rÊt dÔ tån t¹i trong c¬ thÓ .Theo nh÷ng nghiªn cøu gÇn ®©y hçn hîp cña 3 lo¹i nµy sÏ cã hiÖu qu¶ t¸c dông cao h¬n so víi viÖc sö dông riªng rÏ 1 lo¹i . Tõng vi khuÈn h÷u Ých nµy kh«ng bÒn v÷ng víi nhiÖt ®é , ®é Èm vµ acid d¹ dµy , v× vËy sau khi sö dông s¶n phÈm cã chøa vi khuÈn axit lactic th«ng th­êng tû lÖ sèng sãt cña vi khuÈn t­¬ng ®èi thÊp thËm chÝ gi¶m xuèng con sè kh«ng .

- Bét thùc vËt vµ Galacto oligoccharide ®­îc bæ sung vµo c«ng thøc s¶n phÈm lµ chÊt dinh d­ìng tèt nhÊt ( probiotic ) cho sù ph¸t triÓn hçn hîp c¸c vi khuÈn cã Ých nãi trªn ( prebiotic ).

2. C«ng dông:

- C¶i thiÖn t×nh tr¹ng lo¹n khuÈn ®­êng ruét do sö dông kÐo dµi kh¸ng sinh hoÆc thuèc , chÊt b¶o qu¶n cã t¸c dông diÖt khuÈn .

- Sö dông tèt cho nh÷ng ng­êi bÞ tiªu ch¶y, viªm ruét, khã tiªu, ®Çy h¬i , t¸o bãn hay hç trî ®iÒu trÞ viªm ruét .

3. C¸ch dïng :

- Ng­êi lín: uèng 1-2 gãi/ngµy trong vßng 30 phót sau b÷a ¨n. HoÆc dïng 2-4 gãi (nÕu cÇn thiÕt)- TrÎ em dïng mét nöa ng­êi lín.

4. Quy c¸ch ®ãng gãi : Hép 30 gãi x 3 gam

Chó ý: S¶n phÈm nµy kh«ng ph¶i lµ thuèc vµ kh«ng cã t¸c dông thay thÕ thuèc ch÷a bÖnh.

- TrÎ em d­íi 03 th¸ng tuæi kh«ng nªn sö dông

5. H¹n dïng vµ B¶o qu¶n : 36 th¸ng kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt . §Ó n¬i kh« m¸t, tr¸nh ¸nh s¸ng. §Ëy n¾p hép sau khi sö dông.

- XuÊt xø: Panax Korea Co.,Ltd – Hµn Quèc

tải về 8.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương