TÀi liệu tham khảo tiếng Việttải về 32.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích32.98 Kb.

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật thủy sinh”


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

 1. Lê Văn Cát (2002), Hấp phụ và trao đổi ion trong kỹ thuật xử lý nước và nước thải, NXB Thống kê, Hà Nội.

 2. Lê Văn Cát (2000), Cơ sở hoá học và kỹ thuật xử lý nước, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

 3. Nguyễn Văn Chất (2004), Nghiên cứu khả năng phân huỷ TNT bằng bức xạ tia UV, Luận văn thạc sĩ, Học viện KTQS.

 4. Nguyễn Đình Hưng (2008), Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa octogen và hecxogen bằng phương pháp hấp phụ trên than hoạt tính kết hợp với sử dụng thực vật bậc cao, Luận văn Thạc sĩ Môi trường, Trường Đại học KHTN-ĐHQGHN.

 5. Đỗ Ngọc Khuê (2005), Ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học (sử dụng thực vật bậc cao và các chế phẩm vi sinh) để cải tạo và phục hồi các vùng đất bị nhiễm thuốc nổ, thuốc phóng, Báo cáo kết quả nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, Trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự.

 6. Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Đạt (2002), Các phương pháp phân tích hoá lý, NXB Quân đội nhân dân.

 7. Đỗ Ngọc Khuê và cộng sự (2005), Nghiên cứu CNSH xử lý các chất thải quốc phòng đặc chủng và sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Nhà nước, mã số KC.04.10, Bộ KH-CN.

 8. Đỗ Ngọc Khuê và cộng sự (2001), “Hiện trạng công nghệ xử lý một số chất thải độc hại đặc thù của sản xuất quốc phòng”, Tạp chí KHQS, số 5, tr. 83-87.

 9. Đỗ Ngọc Khuê (2007), Ứng dụng công nghệ phytoremediation đồng bộ để khử độc và phục hồi sinh học cho vùng đất bị nhiễm hoá chất độc hại, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

 10. Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Quang Toại, Nguyễn Văn Đạt, Đinh Ngọc Tấn, Tô Văn Thiệp (2001), “Hiện trạng công nghệ xử lý một số chất thải đặc thù của sản xuất quốc phòng”, Tạp chí KHQS, số 5, tr 83-87.

 11. Đỗ Ngọc Khuê và cộng sự (2007), “Nghiên cứu khả năng khử độc cho nước thải bị nhiễm thuốc nổ TNT bằng cây thuỷ trúc (Cyperus alternifolius linn)”, Tạp chí khoa học và công nghệ, tập 45, (03).

 12. Đỗ Ngọc Khuê, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bình Minh, “Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ Nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính”, Tạp chí Hóa học, Tập 45 (5/2007), tr 619-623.

 13. Đỗ Bình Minh (2008), Nghiên cứu giải pháp công nghệ tổng hợp xử lý nguồn nước bị nhiễm một số hợp chất phenol, Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Học viện KTQS.

 14. Trần Văn Nhân và Ngô Thị Nga (2002), Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học và kỹ thuật.

 15. Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (1998), Hóa lý (Tập II), NXB Giáo dục, Hà Nội.

 16. Lương Đức Phẩm (2003), Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

 17. Nguyễn Hùng Phong và cộng sự (2004), “Thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng thực tế hệ thống thiết bị tái sinh than hoạt tính dùng xử lý nước thải chứa TNT tại một số cơ sở sản xuất quốc phòng, Hội nghị khoa học về môi trường lần thứ nhất, tuyển tập các báo cáo khoa học, Trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng, tr. 396-400.

 18. Trịnh Khắc Sáu và cộng sự (2004), “Hiệu quả hấp phụ PCDD/PCDF của một số than hoạt tính sản xuất từ nguồn nguyên liệu trong nước, Hội nghị khoa học về môi trường lần thứ nhất, tuyển tập các báo cáo khoa học, Trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng, tr. 458-461.

 19. Đinh Ngọc Tấn, Đỗ Ngọc Khuê và Tô Văn Thiệp (2004), “Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải chứa TNT và crôm ở một số cơ sở sản xuất quốc phòng, Hội nghị khoa học về môi trường lần thứ nhất, tuyển tập các báo cáo khoa học, Trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng, tr. 167-172.

 20. Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan (2003), Giáo trình công nghệ môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

 21. Lê Thị Thoa (2000), Nghiên cứu sử dụng ozon để phân hủy styphnic axit, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Học viện KTQS.

 22. Phạm Mạnh Thảo (2007), Nghiên cứu các giải pháp công nghệ hóa học, sinh học để xử lý các chất thải rắn bị nhiễm thuốc nổ, thuốc phóng, Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện, Học viện KTQS, 12/2007.

 23. Lê Trọng Thiếp (2002), Hóa học và độ bền của vật liệu nổ, Giáo trình cao học, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.

 24. Tô Văn Thiệp (2004), Nghiên cứu khả năng sử dụng hợp chất Hypoclorit trong xử lý nước thải chứa một số thành phần thuốc phóng, thuốc nổ, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành công nghệ các chất vô cơ, Học viện KTQS, Hà Nội.

 25. Tô Văn Thiệp và cộng sự (2007), “Đặc điểm sự hấp phụ của 2,4,6 - trinitrotoluen trên một số loại than hoạt tính trong môi trường nước, Tạp chí hoá học, Tập 45 (ĐB), tr. 11-15.

 26. Nguyễn Quang Toại (2005), Nghiên cứu quá trình phân hủy 2,4,6-trinitrotoluen, 2,4-dinitrotuluen, 2,4,6-trinitrorezocxin bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp, Luận án tiến sĩ hóa học, Trung tâm KHKT & CNQS.

 27. Nguyễn Quang Toại, Lê Thị Thoa, Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Đạt, Đỗ Bình Minh (2001), “Ứng dụng kỹ thuật ozôn phân để xử lý một số hợp chất nitro thơm độc hại với môi trường, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 13, tập 5, Học viện KTQS, 10/2001, tr 53-57.

 28. Thế Gia Trang (2008), Nghiên cứu đặc điểm quá trình phân hủy một số hợp chất nitro thơm trong hệ điện phân sử dụng anốt trơ là oxít kim loại quý hiếm, Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Học viện KTQS.

 29. Bộ Quốc Phòng, Cục KHCN-MT (2002), Báo cáo tổng hợp dự án điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp BVMT đối với các đơn vị bộ đội trọng điểm trên phạm vi toàn quốc, Hà nội, 08/2002.


Tiếng Anh

 1. Allen, S.J., Whitten, L., and Mckay, G. (1998), “The production and charactezition of activated cacbons”, a review. Dev. Chem. Eng. Mineral Process 6 (5), pp. 231-261.

 2. Anderson, S. W.; Yerraguntla, K. M., (2002), “Remedial alternatives for agricultural contamination”, Proceedings - Application of Waste Remediation Technologies to Agricultural Contamination of Water Resources Conference, 1, pp. 28 -45.

 3. Ari M. Ferro (1998), “Phytoremediation of TNT - Contaminated Soils Using Plants Selected by a Four-Step Screening Procedure”.

 4. Arun Sethi (2006), Systematic Laboratory Experiments In Organic Chemistry, New age international publishers. p781.

 5. Chuanyue Wang, Delina Y. Luon, Joseph B. Hughes and George N. Bennett (2003), Role of Hydroxylamine Intermediates in the Phytotransformation of 2,4,6-Trinitrotoluene byu Myriophyllum aquatium, Environ. Sci. Technol., 37, 3595-3600.

 6. Dinesh Mohan et al (2005), “Competitive adsorption of several organics and heavy metals on actived carbon in water”, Pradesh, In dia, pp. 107-120.

 7. J.G. Sims, J.A. Steevens (2008). The role of metabolism in the toxicity of 2,4,6-trinitrotoluene and its degradation products to the aquatic amphipod Hyalella azteca. Ecotoxicol and Environmental Safety 70, p. 38-46.

 8. Jong Moon Yoon, Byung Taek Oh, Craig L. Just and Jerald L. Schnoor (2002), Uptake and Leaching of Octahydro - 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7- tetrazocine by Hybrid Poplar Trees, Environ. Sci. Technol., 36, 4649 - 4655.

 9. Groom C. A., Annamaria Halasz, Louise Paquet, Neil Morris, Lucie Olivier, Charles Dubois and Jalal Hawari (2002), Accumulation of HMX (Octahydro-1,3,5,7- tetranitro-1,3,5,7- tetrazocine) in Indigenous and Agricultural Plants Grown in HMX-Contaminated Anti-Tank Firing-Range Soil, Environ. Sci. Technol., 36, 112 - 118.

 10. Lemi Turker (2004). PM3 treatment of lead styphnate and its mono ionic forms. Joumal of Molecular Structure (Theochem) 681, p. 143-147.

 11. Meijeir R.I. (1993). Degradation of pecticides by Ozonation and advanced oxidation. Water Supply., Vol.11, p.309 - 320.

 12. Tae Young Kim, Seung Jai Kim and Sung Young Cho (2001), “Effect of pH on Adsorption of 2,4-Dinitrophenol onto an Activated Carbon”, Korean J.Chem. Eng., 18(5), 755-760.

 13. Tetsuji Kametani and Kunio Ogasawara (1966), An Improved Synthesis of Styphnic Acid. Pharmaceutical Institute, Tohoku University School of Medicine, September 1,1966, p. 893.

 14. Vane, K.T.; Nepovim, A.; Podlipna, R.; Zeman, S.; Vagner, M. (2003). Phytoremediation of Selected Explosives. Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, 3(3), 259 - 267.

 15. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) (1995), Toxicological Profile for Dinitrophenols, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, GA.

 16. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) (1998). Toxicological Profile for 2,4-Dinitrotoluene and 2,6-Dinitrotoluene (Update), Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, GA.

 17. National Research Council (1982), Drinking Water and Health, Volume 4, National Academy Press, Washington, DC. 13.

 18. Office of Research and Development (1988), Office of Health and Environmental Assessment, Cincinnati, OH. p2- 12. 14.

 19. U.S. Environmental Protection Agency, Health Effects Assessment for 2,4- and 2,6-Dinitrotoluene, EPA/600/8-88/032, Environmental Criteria and Assessment Office.

 20. U.S. Deparment of health and human services (1998), Toxicological profile for 2,4 and 2,6-dinitrotoluene, Public Health Service.

 21. U.S. Environmental Protection Agency (1999), Integrated Risk Information System (IRIS) on 2,4-Dinitrotoluene, National Center for Environmental Assessment, Office of Research and Development, Washington, DC.

 22. U.S. EPA. (1987), Health Effects Assessment for 2,4- and 2,6-Dinitrotoluene. Prepared by the Office of Health and Environmental Assessment, Environmental Criteria and Assessment Office, Cincinnati, OH for the Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington, DC.L uận văn Thạc sỹ khoa học Môi trường Khoa Môi trường-ĐHKHTN -ĐHQGHN

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương