®¹i häc quèc gia hµ néi tr­êng ®¹i häc khoa häc tù nhiªntải về 1.49 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

®¹i häc quèc gia hµ néi

tr­êng ®¹i häc khoa häc tù nhiªn


KHOA HÓA HỌC

===  ===
CAO HOÀNG

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC

VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ CÂY

ALPINIA PINNANENSIS T. L. WU ET SENJEN (ZINGIBERACEAE)
Chuyên ngành: Hoá học hữu cơ

Mã số: 60 44 27

luËn V¡N th¹c sÜ khoa häc

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Phan Minh Giang


Hà Nội – 2009  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương