T×nh h×nh vËn dông ph­¬ng ph¸p project trong d¹y häc ë tr­êng ®¹i häc ngo¹i ng÷, ®¹i häc quèc gia hµ néi NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Hoatải về 116.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích116.97 Kb.
#39228

Mét sè vÊn ®Ò cña gi¸o dôc ngo¹i ng÷ ë ViÖt Nam...T×nh h×nh vËn dông ph­¬ng ph¸p project trong
d¹y häc ë tr­êng ®¹i häc ngo¹i ng÷, ®¹i häc quèc gia hµ néi


NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Hoa(*)
Vâ ThÞ B¶o Ngäc(**)
­I. S¬ l­îc vÒ ph­¬ng ph¸p Project

1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña t­ t­ëng d¹y häc theo kiÓu Project

Cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ sù ra ®êi cña t­ t­ëng d¹y häc theo kiÓu Project, tuy vËy cã thÓ nãi nh÷ng mÇm mèng ®Çu tiªn cña t­ t­ëng d¹y häc theo kiÓu Project ®· cã trong quan niÖm cña c¸c nhµ gi¸o dôc kinh ®iÓn nh­ J.J. Rousseau (1712-1778), H. Pestalozzi (1746-1827), F. Fröbel (1782-1852) vµ W. Humboldt (1767-1835), thÓ hiÖn ë viÖc nhÊn m¹nh ®Æc biÖt ý nghÜa cña TÝnh tù quyÕt vµ Sù tù ho¹t ®éng cña con ng­êi nh­ lµ c¬ së, nÒn mãng cña d¹y häc [1].

Theo quan ®iÓm cña K. Frey vµ B.S. de Boutemard th× ph­¬ng ph¸p Project xuÊt hiÖn tõ gi÷a thÕ kØ 19, lµ kÕt qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng trong c«ng nghiÖp víi sù më réng ph©n c«ng lao ®éng c«ng nghiÖp, ®ßi hái c¸c nhµ tr­êng phæ th«ng vµ ®¹i häc ph¶i më réng ph¹m vi c¸c m«n häc, ®­a kÜ thuËt míi vµo trong ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y cña nhµ tr­êng [2].

P. Petersen, C. Odenbach, D. Hänsel th× l¹i thèng nhÊt cho r»ng ph­¬ng ph¸p Project lµ mét s¶n phÈm tÊt yÕu cña trµo l­u c¶i c¸ch gi¸o dôc ë MÜ vµo nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kØ [4].

Theo M. Knoll th× ph­¬ng ph¸p Project kh«ng ph¶i lµ ®øa con cña thÕ kØ 19 hay 20 mµ lµ cña thÕ kØ 18 vµ xuÊt ph¸t ®iÓm g¾n liÒn víi nghÖ thuËt vµ khoa häc. Nã xuÊt hiÖn tr­íc hÕt ë ch©u ¢u, trong c¸c nhµ tr­êng ®¹i häc kÜ thuËt, sau ®ã lan sang MÜ vµo gi÷a thÕ kØ 19. Còng nh­ ë ch©u ¢u, ph­¬ng ph¸p nµy xuÊt hiÖn tr­íc hÕt ë c¸c tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc vµ kÜ thuËt, sau ®ã míi më réng sang nhµ tr­êng phæ th«ng, ®Æc biÖt lµ ë c¸c m«n thñ c«ng, nghÖ thuËt vµ n«ng nghiÖp [5].2. Kh¸i niÖm

Ph­¬ng ph¸p (PP) d¹y häc theo kiÓu Project lµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc cho gi¸o viªn vµ häc sinh cïng nhau gi¶i quyÕt kh«ng chØ vÒ mÆt lÝ thuyÕt mµ cßn vÒ mÆt thùc tiÔn mét nhiÖm vô häc tËp cã tÝnh chÊt tæng hîp, vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh cïng vµ tù quyÕt ®Þnh trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n häc tËp, kÕt qu¶ lµ t¹o ra ®­îc mét s¶n phÈm ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh [6].3. C¸c ®Æc ®iÓm cña PP d¹y häc Project

Tuy cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p Project nh­ng còng cã thÓ tæng hîp l¹i mét sè nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nh­ sau:

a) G¾n víi t×nh huèng

b) §Þnh h­íng häc sinh

c) Mang tÝnh thùc tiÔn x· héi cao

d) Tù tæ chøc vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm (®Æc ®iÓm quan träng nhÊt)

e) Thèng nhÊt gi÷a lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh

f) §Þnh h­íng s¶n phÈm

g) Häc tËp mang tÝnh x· héi

h) TÝnh chÊt tæng hîp cña nhiÖm vô häc tËp (liªn m«n) [3].

Tïy theo møc ®é xuÊt hiÖn cña c¸c ®Æc ®iÓm nµy trong khi sö dông ph­¬ng ph¸p Project mµ mét giê häc sÏ cã thÓ ®­îc coi lµ mét giê häc Project hay chØ lµ mét giê häc ®Þnh h­íng Project.

4. CÊu tróc/c¸c giai ®o¹n cña PP Project

Cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ c¸ch ph©n chia c¸c giai ®o¹n tiÕn hµnh ph­¬ng ph¸p Project, vÝ dô nh­: Quan ®iÓm truyÒn thèng cña Gi¸o dôc häc MÜ (dù ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn), hay nh­ W.H. Kilpatrick bæ sung thªm giai ®o¹n 4: ®¸nh gi¸), P. Chott (x¸c ®Þnh nhu cÇu, quyÕt ®Þnh môc ®Ých, lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ kÕt thóc.

K.Frey lµ t¸c gi¶ ®· ®­a ra c¸c b­íc tiÕn hµnh mét Project mét c¸ch cô thÓ h¬n c¶:

1. S¸ng kiÕn vÒ Project

2. Ph¸c häa vÒ Project

3. LËp kÕ ho¹ch vÒ Project

4. Thùc hiÖn Project

5. KÕt thóc Project: tr×nh bµy, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶

6. Th«ng b¸o

7. Giao l­u/t­¬ng hç [2]5. C¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc theo kiÓu Project

Cã thÓ ph©n chia tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau:VÝ dô nh­ tõ gãc ®é m«n häc cã: Project trong ph¹m vi mét m«n häc, Project liªn m«n, Project v­ît ra ngoµi ph¹m vi c¸c m«n häc;

Tõ gãc ®é thµnh phÇn häc sinh tham gia cã: Project toµn tr­êng, toµn khèi, toµn líp, theo nhãm høng thó (trong líp, tr­êng,...);

Tõ gãc ®é gi¸o viªn cã: Project do gi¸o viªn chñ nhiÖm ®iÒu khiÓn (ë phæ th«ng), do gi¸o viªn bé m«n, ®iÒu khiÓn, do nhiÒu gi¸o viªn ®iÒu khiÓn;Tõ gãc ®é ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh cã: Project t¹i tr­êng, ngoµi tr­êng;

Tõ gãc ®é thêi gian tiÕn hµnh cã: giê häc project, ngµy project, tuÇn project (mét hay nhiÒu tuÇn)6. C¸c ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo kiÓu Project vµ nh÷ng l­u ý cÇn thiÕt khi vËn dông

¦u ®iÓm: ph­¬ng ph¸p Project cã nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt sau:

- Ng­êi häc cã ®iÒu kiÖn n¾m ®­îc chiÒu s©u cña néi dung häc tËp; kiÕn thøc ®a d¹ng phong phó l«i cuèn ng­êi häc;

- Néi dung häc tËp g¾n víi së thÝch, nhu cÇu cña ng­êi häc nªn dÔ h×nh thµnh ë hä høng thó häc tËp;

- Ng­êi häc cã ®iÒu kiÖn ¸p dông c«ng nghÖ (m¸y vi tÝnh vµ Internet) ®Ó triÓn khai, xö lÝ thiÕt kÕ vµ tr×nh bµy s¶n phÈm;

- Häc sinh cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng tù häc, c¸c kÜ n¨ng xö lý c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p, c¸c kÜ n¨ng x· héi nh­: lµm viÖc theo nhãm, thuyÕt tr×nh, pháng vÊn, v.v…

Nh÷ng ®iÒu cÇn l­u ý khi vËn dông:

- NÕu kh«ng l­u ý, néi dung kiÕn thøc trong d¹y häc theo kiÓu Project dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng hoÆc qu¸ bao qu¸t, hoÆc qu¸ ®i s©u vÒ mét m¶ng, g©y khã kh¨n cho häc sinh vµ gi¸o viªn trong triÓn khai Project;

- §ßi hái cã nhiÒu t­ liÖu tham kh¶o, nhiÒu trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt vµ ®Þa ®iÓm phï hîp cho ho¹t ®éng cña häc sinh vµ gi¸o viªn;

- §ßi hái gi¸o viªn cã n¨ng lùc tæ chøc vµ qu¶n lý häc sinh trong ho¹t ®éng, nhÊt lµ ho¹t ®éng theo nhãm;

- Nh÷ng häc sinh ch­a quen víi häc n¨ng ®éng rÊt khã ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p Project.

II. T×nh h×nh vËn dông ph­¬ng ph¸p Project vµo trong ho¹t ®éng d¹y häc ë Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

Chóng t«i nghiªn cøu kh¶o s¸t ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña 111 sinh viªn K35 Khoa Anh, Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi vÒ møc ®é vËn dông ph­¬ng ph¸p Project trong d¹y häc ë tr­êng nµy vµ nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i khi tiÕn hµnh vËn dông nã.

Thùc tÕ cho thÊy ë m«n tiÕng Anh t¹i Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi cã c¸c d¹ng ho¹t ®éng häc tËp d­íi ®©y ®­îc tiÕn hµnh theo kiÓu Project:

- Sinh viªn thuyÕt tr×nh (82% sè sinh viªn ®­îc hái)

- C¸c bµi tËp lín (portfolio, assignment) (56% sè sinh viªn ®­îc hái)

- Nghiªn cøu khoa häc, niªn luËn (43% sè sinh viªn ®­îc hái)

- Sinh viªn lµm b¸o t­êng, tËp san líp (27% sè sinh viªn ®­îc hái)

Vµ ë m«n chung cã c¸c d¹ng ho¹t ®éng häc tËp theo kiÓu Project nh­ sau: bµi thuyÕt tr×nh (100% sinh viªn ®­îc hái ®· tõng tham gia), bµi tËp lín (72% sinh viªn ®­îc hái) vµ nghiªn cøu khoa häc (9% sinh viªn ®­îc hái), tuy vËy kh«ng ph¶i ë tÊt c¶ c¸c m«n chung mµ chñ yÕu chØ ë c¸c m«n c¬ së v¨n ho¸, t©m lÝ, gi¸o dôc.D­íi ®©y lµ c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t vÒ møc ®é vËn dông ph­¬ng ph¸p Project trong gi¶ng d¹y m«n tiÕng (cô thÓ lµ tiÕng Anh) vµ c¸c m«n chung ë Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.

1. Møc ®é tham gia cña sinh viªn vµo c¸c d¹ng ho¹t ®éng häc tËp theo kiÓu Project (ë m«n tiÕng Anh)


Nh­ vËy, nh×n vµo biÓu ®å trªn ta thÊy: bµi thuyÕt tr×nh lµ ho¹t ®éng häc tËp mang tÝnh Project ®­îc tiÕn hµnh phæ biÕn nhÊt (100% sè sinh viªn khèi chÊt l­îng cao vµ h¬n 70% ë hÖ ®¹i trµ tham gia kh¶o s¸t cho biÕt hä ®· tõng tham gia ho¹t ®éng nµy). Sè sinh viªn thuéc khèi ®¹i trµ tham gia ho¹t ®éng portfolio còng kh«ng Ýt, 60% sinh viªn thuéc c¶ hai khèi ®· tõng tham gia ho¹t ®éng nµy. Ngoµi ra, sù chªnh lÖch còng thÓ hiÖn rÊt râ ë viÖc cã ®Õn 100% sinh viªn thuéc hÖ chÊt l­îng cao tham gia ho¹t ®éng lµm bµi tËp lín, trong khi tØ lÖ nµy ë hÖ ®¹i trµ chØ cã 40%. Tuy nhiªn, sù kh¸c biÖt lín nhÊt gi÷a hai hÖ lµ ë møc ®é tham gia cña sinh viªn vµo ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc: h¬n 60% sinh viªn ë hÖ chÊt l­îng cao, trong khi chØ 9% sinh viªn thuéc hÖ ®¹i trµ ®­îc hái ®· tõng tham gia nghiªn cøu khoa häc. Ho¹t ®éng b¸o t­êng, tËp san lµ ho¹t ®éng n»m ngoµi ch­¬ng tr×nh häc, th­êng lµ do tËp thÓ líp tù tæ chøc, do ®ã mµ rÊt Ýt khi diÔn ra. V× thÕ mµ sè l­îng sinh viªn tõng tham gia ho¹t ®éng nµy kh«ng nhiÒu (t¹i hÖ chÊt l­îng cao con sè nµy lµ h¬n 40% vµ hÖ ®¹i trµ kh¸ thÊp, chØ xÊp xØ 15 %).

2. C¸c m«n tiÕng (ë Khoa Anh) cã vËn dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc Project


M«n häc

HÖ ®¹i trµ

HÖ chÊt l­îng cao

Nghe


Nãi

§äc


ViÕt

Ng÷ ph¸p


Ng÷ ©m


V¨n häc Anh


§Êt n­íc häc

DÞch


LÝ luËn d¹y häc bé m«nNh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy, trong khi t¹i líp chÊt l­îng cao ph­¬ng ph¸p Project ®· ®­îc ¸p dông trong d¹y häc ë hÇu hÕt c¸c m«n (trõ m«n LÝ luËn d¹y häc bé m«n) th× ë hÖ ®µo t¹o ®¹i trµ ph­¬ng ph¸p nµy chØ ®­îc ¸p dông ë 3 m«n: nãi, viÕt vµ ®Êt n­íc häc.

3. Møc ®é thÓ hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p Project trong c¸c h×nh thøc häc tËp kÓ trªn ë Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi (ë m«n chung vµ m«n tiÕng Anh)

C¸c ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p Project

M«n chung (%)

M«n tiÕng Anh (%)

G¾n víi t×nh huèng

65

77

§Þnh h­íng häc sinh

45

88

Mang tÝnh thùc tiÔn x· héi cao

11

44

Tù tæ chøc vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm

40

61

Thèng nhÊt gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh

77

71

§Þnh h­íng s¶n phÈm

71

91

Häc tËp mang tÝnh x· héi

66

60

TÝnh chÊt tæng hîp cña nhiÖm vô häc tËp

37

32
KÕt qu¶ trªn cho thÊy, hÇu nh­ c¸c ®Æc ®iÓm cña Project ®Òu ®­îc thÓ hiÖn. Sù chªnh lÖch gi÷a Project m«n chung vµ Project m«n tiÕng tá ra kh«ng ®¸ng kÓ l¾m ë mét sè c¸c ®Æc ®iÓm nh­: g¾n víi t×nh huèng (65-77%), ®Þnh h­íng s¶n phÈm (71-91%), tÝnh tæng hîp cña nhiÖm vô häc tËp (37-32%), häc tËp mang tÝnh x· héi (66-60%), nh­ng kho¶ng c¸ch biÖt ®ã l¹i lµ lín ë c¸c ®Æc ®iÓm nh­: ®Þnh h­íng häc sinh (45-88%), mang tÝnh thùc tiÔn x· héi cao (11-44%), thèng nhÊt gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh (77-71%), tù tæ chøc vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm (40-82%). Vµ quan träng h¬n c¶ lµ ph¶i nhËn thÊy r»ng cã mét sè ®Æc ®iÓm kh¸ quan träng cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc nµy chØ míi ®­îc sinh viªn ®¸nh gi¸ ®é thÓ hiÖn ë møc t­¬ng ®èi thÊp, ®iÓn h×nh lµ chØ cã 11% sinh viªn ®¸nh gi¸ Project ë c¸c m«n chung (trong khi 44% ë m«n tiÕng Anh) cã ®Æc ®iÓm mang tÝnh x· héi cao, vµ chØ cã h¬n 30% sinh viªn ®¸nh gi¸ Project ë c¶ m«n chung vµ m«n tiÕng gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô häc tËp mang tÝnh chÊt tæng hîp (37%-32%).

§iÒu nµy còng cho thÊy ®iÓm yÕu cña c¸c Project trong d¹y häc ë Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi lµ Ýt mang tÝnh thùc tiÔn x· héi (vÉn thiªn nhiÒu vÒ lÝ thuyÕt) vµ viÖc gi¶i quyÕt c¸c Project vÉn ch­a ®ßi hái ph¶i thùc sù huy ®éng c¸c kiÕn thøc tæng hîp tõ nhiÒu m«n kh¸c nhau mµ vÉn n»m trong khu«n khæ rÌn luyÖn mét kÜ n¨ng ®¬n thuÇn. Ph­¬ng ph¸p Project ë ®©y vÉn ch­a thùc sù ®ßi hái còng nh­ ch­a t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn vËn dông vµ häc tËp thªm nhiÒu kÜ n¨ng x· héi. §©y còng chÝnh lµ ®iÓm khiÕn chÊt l­îng vµ ý nghÜa cña Project ®èi víi sinh viªn Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi ch­a cao, ®­a tíi viÖc mét sè sinh viªn vÉn cßn thê ¬, ch­a tÝch cùc tham gia vµo ph­¬ng ph¸p häc tËp nµy. ViÖc c¸c ho¹t ®éng häc tËp kÓ trªn ®Òu cho ra s¶n phÈm lµ c¸c bµi thuyÕt tr×nh, bµi nghiªn cøu, tËp san… mµ chØ cã h¬n 50% sinh viªn cho r»ng Project cña hä t¹o ra s¶n phÈm nhÊt ®Þnh, ®iÒu ®ã chøng tá hä ch­a thùc sù quan t©m ®Õn ph­¬ng ph¸p häc tËp kiÓu Project vµ c¸c s¶n phÈm hä lµm ra trong qu¸ tr×nh lµm Project.4. Møc ®é tham gia cña sinh viªn vµo tõng giai ®o¹n tiÕn hµnh Project

ë ®©y, chóng t«i c¨n cø vµo cÊu tróc c¸c b­íc tiÕn hµnh Project theo quan ®iÓm cña K.Frey lµm c¨n cø kh¶o s¸t møc ®é tham gia cña sinh viªn.C¸c b­íc tiÕn hµnh (Project)

M«n tiÕng Anh

M«n chung
Th­êng
xuyªn(%)

Khg th­êng
xuyªn (%)

HiÕm khi (%)

Th­êng
xuyªn(%)

Khg th­êng
xuyªn (%)

HiÕm khi (%)

1. S¸ng kiÕn Project (sinh viªn tù lùa chän chñ ®Ò)

68

21

11

10

12

78

2. Ph¸c häa Project (x©y dùng ®Ò c­¬ng)

68

21

11

42

41

17

3. LËp kÕ ho¹ch

78

19

03

63

21

16

4. Thùc hiÖn Project

a) T×m kiÕm tµi liÖu

b) Kh¶o s¸t thùc tiÕn

c) Lµm viÖc nhãm81

3284


09

55


14

10

1302

10

1414

21

5653

69

3033


5. Th«ng b¸o

16

18

66

14

15

71

6. Giao l­u, t­¬ng hç

a) Víi gi¸o viªn

b) Kh¶o s¸t thùc tiÔn

51

52


32

26


17

22


26

14


21

21


53

65


Mét sè nhËn xÐt vÒ møc ®é tham gia cña sinh viªn vµo c¸c b­íc tiÕn hµnh Project:

- §¸nh gi¸ chung nhÊt th× thÊy c¸c Project trong c¸c m«n tiÕng ®­îc thùc hiÖn víi chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao h¬n trong c¸c m«n chung v× møc ®é tham gia tÝch cùc cña sinh viªn tõ kh©u ®Çu ®Õn hÇu hÕt ®Òu cao h¬n rÊt nhiÒu, vÝ dô nh­ trong khi 68% sinh viªn ë m«n tiÕng th­êng xuyªn tham gia vµo viÖc ®­a ra s¸ng kiÕn Project th× tØ lÖ nµy ë m«n chung chØ lµ 10%; hoÆc ë kh©u thùc hiÖn Project còng thÕ, trong khi 81% sinh viªn nãi r»ng khi lµm Project ë m«n tiÕng häc ph¶i th­êng xuyªn t×m kiÕm tµi liÖu, vµ 84% sinh viªn ph¶i th­êng xuyªn lµm viÖc theo nhãm, th× 2 tØ lÖ nµy ë c¸c Project trong m«n chung chØ lµ 10% vµ 14%.-

Kh©u th«ng b¸o vµ kh©u giao l­u, t­¬ng hç (kh©u th­êng xuyªn ®i kÌm víi c¸c kh©u kh¸c cña qu¸ tr×nh häc tËp theo kiÓu Project) lµ hai kh©u quan träng nh­ng tiÕn hµnh ch­a ®­îc th­êng xuyªn trong tiÕn tr×nh Project c¶ ë c¸c m«n tiÕng vµ c¸c m«n chung

- Møc ®é vµ kh¶ n¨ng tù lùa chän Project cña c¸c sinh viªn lµ ch­a cao. §Æc biÖt lµ trong c¸c m«n chung hÇu hÕt c¸c Project ®Òu do gi¸o viªn ®­a ra (78% sinh viªn nãi r»ng hä hiÕm khi tù lùa chän Project), do ®ã kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng c¸c Project nµy ®· thùc sù cuèn hót ®­îc c¸c sinh viªn tham gia (khi kh«ng xuÊt ph¸t tõ høng thó, nhu cÇu cña b¶n th©n hä). TÝnh tù quyÕt, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña ng­êi häc lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña ph­¬ng ph¸p Project ch­a ®­îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ ë kh©u ®Çu tiªn nµy.

- NÕu nh×n vµo c¸c sè liÖu thu thËp ®­îc trong b¶ng trªn, cã thÓ ®¸nh gi¸ c¸c Project trong c¸c m«n chung ch­a thùc sù ®¹t yªu cÇu, hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c kÜ n¨ng lµm viÖc cña sinh viªn cßn rÊt yÕu.

III. Nh÷ng khã kh¨n th­êng gÆp khi sö dông ph­¬ng ph¸p ProjectKÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy khã kh¨n lín nhÊt mµ sinh viªn gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh lµm Project lµ sinh viªn nh×n chung thiÕu c¸c kÜ n¨ng x· héi (87% sinh viªn ®­îc hái), bao gåm kÜ n¨ng lµm viÖc theo nhãm, kÜ n¨ng ®iÒu tra thùc tiÔn v.v... v.v... ViÖc thiÕu kÜ n¨ng nµy lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n, r¾c rèi khi kh«ng thèng nhÊt ®­îc ý kiÕn cña c¶ nhãm, kh«ng hîp t¸c ®­îc víi ng­êi cïng nhãm, ...

Khã kh¨n thø hai lµ vÒ vÊn ®Ò t­ liÖu (75% sinh viªn). §a phÇn sinh viªn ®æ lçi cho viÖc thiÕu thèn tµi liÖu tham kh¶o. §iÒu ®ã lµ ®óng, nh­ng sinh viªn vÉn cßn cã thÓ tËn dông nguån t­ liÖu rÊt phong phó tõ Internet, ®iÒu mµ kh«ng ph¶i bÊt cø sinh viªn nµo còng ®· cã ®ñ kÜ n¨ng tiÕn hµnh.

Mét khã kh¨n n÷a lµ sinh viªn cßn thiÕu c¸c ph­¬ng ph¸p, kÜ n¨ng häc tËp cÇn thiÕt (32%), cô thÓ lµ ph­¬ng ph¸p tù häc, tù tra cøu, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, v.v... §©y còng chÝnh lµ ®iÓm yÕu lín nhÊt cña sinh viªn hiÖn nay nãi chung vµ sinh viªn §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi nãi riªng.

ChØ cã mét sè l­­îng Ýt sinh viªn kªu ca vÒ viÖc thiÕu thêi gian lµm Project (26%). Trªn thùc tÕ, mÆc dï ph­¬ng ph¸p Project cÇn nhiÒu thêi gian ®Ó hoµn thµnh nh­ng phÇn lín t×nh tr¹ng thiÕu thêi gian lµ do sinh viªn ch­a biÕt c¸ch bè trÝ ph©n c«ng c«ng viÖc mét c¸ch hîp lÝ.VI. Mét sè ®Ò xuÊt n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng häc tËp kiÓu Project t¹i Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

1. N©ng cao nhËn thøc cña gi¸o viªn vµ häc sinh vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp kiÓu Project

Ph­¬ng ph¸p Project lµ mét ph­¬ng ph¸p d¹y-häc kh¸ thÞnh hµnh kh«ng chØ ë nhµ tr­êng phæ th«ng mµ cßn ë nhµ tr­êng ®¹i häc ë c¸c n­íc ¢u, MÜ, tuy vËy, nã cßn kh¸ xa l¹ ®èi víi c¸c gi¸o viªn vµ häc sinh ViÖt Nam. Do ®ã, viÖc gióp cho gi¸o viªn, sinh viªn lµm quen víi c¸ch thøc tiÕn hµnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo kiÓu nµy lµ rÊt cÇn thiÕt. Mét c¸ch kh¸c ®Ó gióp sinh viªn n©ng cao hiÓu biÕt vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp kiÓu Project lµ tr­íc mçi lÇn cho sinh viªn lµm project, gi¸o viªn cÇn giíi thiÖu qua vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp kiÓu Project vµ c¸c yªu cÇu cña nã. ViÖc lµm nµy kh«ng nh÷ng gióp sinh viªn tr¸nh nh÷ng quan niÖm sai vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp kiÓu Project mµ cßn gióp cho hä hiÓu s©u h¬n vÒ yªu cÇu mµ ho¹t ®éng häc tËp Project ®Ò ra.2. TriÓn khai ®Òu ph­¬ng ph¸p häc tËp kiÓu Project trong c¶ m«n chung lÉn m«n tiÕng

§iÒu ®Çu tiªn cÇn kh¼ng ®Þnh nh÷ng ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo kiÓu Project vµ nhu cÇu vËn dông nã vµo trong qu¸ tr×nh d¹y-häc trong nhµ tr­êng nãi chung, nhµ Tr­êng S­ ph¹m Ngo¹i ng÷ nãi riªng.

Ph­¬ng ph¸p häc tËp kiÓu Project trong m«n chung ch­a thµnh c«ng nh­ trong m«n tiÕng lµ do nh÷ng lý do nh­ sÜ sè líp häc qu¸ ®«ng, gi¸o viªn kh«ng thÓ bao qu¸t ®­îc hÕt project cña sinh viªn, sinh viªn th­êng ®· qu¸ “thÝch nghi” víi lèi häc thô ®éng nªn kh«ng dÔ thÝch nghi ngay víi nh÷ng thay ®æi trong d¹y häc. Bëi thÕ cho nªn gi¸o viªn nªn ph©n nhá mçi líp thµnh c¸c nhãm 4 ®Õn 5 ng­êi. Mçi nhãm ®Òu cã nhãm tr­ëng vµ líp tr­ëng sÏ cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c nhãm trong líp vµ liªn l¹c ®Òu ®Æn víi gi¸o viªn. ViÖc chia sinh viªn thµnh nh÷ng nhãm nhá vµ giao cho mçi nhãm nhá mét c«ng viÖc n»m trong tæng thÓ c«ng viÖc chung sÏ khiÕn cho sinh viªn nµo còng ph¶i tham gia vµo Project.

§Ó khuyÕn khÝch sinh viªn h¨ng h¸i vµ tÝch cùc tham gia vµo c¸c Project, nªn ®­a viÖc ®¸nh gi¸, cho ®iÓm c¸c Project cña c¸c nhãm sinh viªn thµnh ®iÓm gi÷a k×. ViÖc lµm mét Project hay mét phÇn cña Project lín, muèn cã chÊt l­îng ph¶i tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc vµ ®iÒu ®ã cÇn ®­îc ®¸nh gi¸ xøng ®¸ng.3. H­íng dÉn cho sinh viªn c¸c kÜ n¨ng häc tËp cÇn thiÕt

§Ó lµm mét Project tèt sinh viªn cÇn ph¶i cã c¸c kÜ n¨ng häc tËp, nghiªn cøu, c¸c kÜ n¨ng x· héi (nhÊt lµ kÜ n¨ng lµm viÖc theo nhãm), kÜ n¨ng tæ chøc, qu¶n lý c«ng viÖc, ...

LÏ dÜ nhiªn lµ c¸c kÜ n¨ng nµy sÏ ®­îc häc vµ rÌn luyÖn th«ng qua qu¸ tr×nh lµm Project, tuy vËy gi¸o viªn vÉn cÇn ph¶i ®Þnh h­íng tr­íc cho sinh viªn c¸c yªu cÇu s¬ tr­íc khi triÓn khai Project nh»m mét mÆt gióp cho sinh viªn cã c¸i nh×n c¬ b¶n vÒ ph­¬ng ph¸p, mÆt kh¸c nhÊn m¹nh cho sinh viªn biÕt tÇm quan träng cña c¸c kÜ n¨ng nµy ®Ó sinh viªn tÝch cùc tham gia tÝch luü chóng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.

Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn nhá vÒ viÖc triÓn khai ph­¬ng ph¸p häc tËp kiÓu Project. Hy väng r»ng nh÷ng gãp ý nµy sÏ phÇn nµo n©ng cao h¬n chÊt l­îng ho¹t ®éng d¹y vµ häc theo kiÓu Project t¹i Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.Tµi liÖu tham kh¶o

  1. Bie: http://www.bie.org/pbl/pblhandbook/intro.php

  2. Frey, K., Die Projektmethode, Beltz Verlag, Weinheim und Bansel, 1991, pp.7-75.

  3. Gudjons, H., Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung - Selbständigkeit -Projektarbeit, Verlag Julius Klinkhard, Bad Heilbrund/OBB, 1992, p.25.

  4. Jane Clarke., Project Based-Learning:

http://www.state.sd.us/deca/DWCP/FACS/resources/ProjectBasedLearning.pdf

  1. Knoll., Jite Volume 34, Number 3:

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html

  1. NguyÔn Ph­¬ng Hoa, Ph­¬ng ph¸p Project nh­ lµ mét con ®­êng n©ng cao tÝnh tÝch cùc nhËn thøc vµ tÝnh tÝch cùc x· héi cho häc sinh phæ th«ng ViÖt Nam (LuËn ¸n tiÕn sÜ)
VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Foreign Languages, T.xXI, n02, 2005
Applying the project method in teaching at College of Foreign Language, Vietnamese National University, HanoiDr. Nguyen Thi Phuong Hoa

Academic Sub-Department of Educational Psychology

College of Foreign Languages - VNU
Vo Thi Bao Ngoc

K35 A1, Department of English-American Language and Culture

College of Foreign Languages - VNU
The project method is a common method of teaching in modern schools and universities. It aims at creating a learning environment for both teachers and students to cooperate to solve a real problem and promote learners’ self decision in all stages of learning by making a project product. The research covered the application of the project method in teaching the English language as well as other Vietnamese subjects at CFL-VNU. In general, the project method was successfully applied despite the fact that the name of the method was almost unknown to teachers and students and some minor difficulties such as reference material, cooperative experiences etc.


(*) TS., Bé m«n T©m lÝ-Gi¸o dôc, Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.

(**) K35 A1, Khoa Ng«n ng÷ & V¨n hãa Anh-MÜ, Tr­êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi.

T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XIX, Sè 3, 2003


tải về 116.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương