Hà Nội, 2015 Bước 1: Cài đặt các packagetải về 40.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích40.41 Kb.
#29085

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DSPACE 5.1

TRÊN UBUNTU SERVER 14.04.1

Đơn vị thực hiện:

Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L

Hà Nội, 2015

Bước 1: Cài đặt các package

- Để dspace có thể chạy được ta cần tải các package java7, tomcat7, postgresql, ant, maven.

- Ta chạy lần lượt các câu lệnh sau để cài đặt các package :

sudo apt-get install openjdk-7-jdk -y
sudo apt-get install postgresql -y
sudo apt-get install tomcat7 -y
sudo apt-get install ant maven -y
Bước 2: Thiết lập cơ sở dữ liệu trước khi cài đặt Dspace


 1. Tạo user dspace cho CSDL postgres dùng lần lượt các câu lệnh sau:

sudo su postgres
createuser -U postgres -d -A -P dspace
Enter password for new role: [Enter a password e.g. dspace]

Sau khi dùng lệnh trên, hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta nhập password cho cơ sở dữ liệu, ta có thể tùy chọn nhưng nên để mặc định là dspace

 • Ta dùng lệnh exit để thoát ra khỏi postgresql

exit

- Để dspace có thể connect với database dùng câu lệnh sau:echo "local all dspace md5" >> /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf


 1. Tạo user dspace trên HĐH Ubuntu Server

sudo useradd -m dspace
sudo passwd dspace

Nhập password, mặc định nên đặt là dspace


 1. Tạo folder và cấp quyền cho folder dspace

sudo mkdir /dspace
sudo chown dspace /dspace


 1. Tạo CSDL postgres cho user dspace

sudo -u dspace createdb -U dspace -E UNICODE dspace

Bước 3: Cài đặt Dspace

 1. Tạo folder build bộ cài đặt

sudo mkdir /build
sudo chmod -R 777 /build
cd /build


 1. Tải bộ cài Dspace

sudo wget http://sourceforge.net/projects/dspace/files/DSpace%20Stable/5.1/dspace-5.1-src-release.tar.gz


 1. Giải nén

sudo tar -zxf dspace-5.1-src-release.tar.gz


 1. Build bộ cài (quá trình này rất lâu phụ thuộc vào tốc độ mạng)

cd /build/dspace-5.1-src-release
sudo mvn -U package


 1. Cài đặt Dspace

cd dspace/target/dspace-installer
sudo ant fresh_install
Bước 4: Cấu hình sau khi cài đặt Dspace

 1. Cấu hình Tomcat

- Tạo các shortcuts trong folder mặc định của Tomcat, dùng lệnh:

sudo ln -s /dspace/webapps/* /var/lib/tomcat7/webapps*


2. Cấp thêm bộ nhớ cho Tomcat

- Truy xuất đến file catalina.sh bằng lệnhsudo vi /usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh

thêm vào sau dòng 98# OS specific support. $var _must_ be set to either true or false.

JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8

-server -Xms512m -Xmx1024m

-XX:NewSize=256m -XX:MaxNewSize=256m -XX:PermSize=256m

-XX:MaxPermSize=256m -XX:+DisableExplicitGC"

Save file và đóng file lại
 1. Cấp quyền tomcat và restart tomcat

sudo chown tomcat7:tomcat7 /dspace -R
sudo service tomcat7 restart


 1. Cấu hình Dspace

Chỉnh sửa thông tin cấu hình Dspace (dspace.cfg) trong thư mục /dspace/config/dspace.cfg

vi /dspace/config/dspace.cfg
Dòng 30:

dspace.hostname = localhost

Chuyển thành dspace.hostname =

Ví dụ: dspace.hostname = 192.168.1.206

Dòng 33:

dspace.baseUrl = http://localhost:8080

Chuyển thành dspace.baseUrl = http://:8080

Ví dụ: dspace.baseUrl = http://192.168.1.206:8080

Dòng 39:

dspace.url = http://localhost:8080/xmlui

Chuyển thành dspace.url = http://:8080/jspuiVí dụ: dspace.url = 192.168.1.206:8080/jspui

Dòng 46:

dspace.name = DSpace at My University

Chuyển thành: dspace.name =Chú ý: dùng bộ gõ NCR Decimal

Ví dụ: dspace.name = Thư viện sốDòng 61: Lưu thông tin mật khẩu cơ sở dữ liệu của tài khoản dspace. Mật khẩu này sẽ được tạo trong quá trình cài đặt. Hãy điền mật khẩu bạn dự định tạo.

db.password = dspace

Chú ý: Nên chuẩn bị trước mật khẩu này để tránh việc không thống nhất giữa file dspace.cfg và quá trình cài đặt.

Dòng 98:

mail.server = smtp.example.com

Chuyển thành mail server để gửi thư.

Ví dụ: mail.server = smtp.gmail.com

Dòng 101:

mail.server.username = libraryportalvn@gmail.com

mail.server.password = 1234567

Điền thông tin email và mật khẩu để gửi thưDòng 108:

# From address for mail

mail.from.address = dspace-noreply@myu.edu

Điền thông tin email sẽ gửi thư cho bạn đọc.

Ví dụ: mail.from.address = libraryportalvn@gmail.com

Dòng 116:

feedback.recipient = dspace-help@myu.edu

Điền thông tin người sẽ nhận tin phải hồi từ bạn đọc.

Ví dụ: feedback.recipient = libraryportalvn@gmail.com

Dòng 119:

mail.admin = dspace-help@myu.edu

Điền thông tin email quản trị

Ví dụ: mail.admin = libraryportalvn@gmail.com

Dòng 137, 138, 139: bỏ dấu #

# mail.extraproperties = mail.smtp.socketFactory.port=465, \# mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, \

# mail.smtp.socketFactory.fallback=false

Dòng 346:

handle.prefix = 123456789

Sửa theo yêu cầu của người dùng.

Ví dụ: handle.prefix = DL_123456789

Dòng 1308: Bật tính năng giới thiệu sách mới

recent.submissions.count = 0

Chuyển sang giá trị mớirecent.submissions.count = 10

Dòng 1030: Đếm số tài liệu có trong đơn vị, bộ sưu tập

webui.strengths.show = false

Chuyển giá trị từ “false” thành “true” để cấu hình đếm tài liệu 1. Tạo tài khoản quản trị

sudo /dspace/bin/dspace create-administrator

sau khi dùng lệnh sẽ hiển thị ra dòng thông báo điền thông tin tài khoản quản trị:

Creating an initial administrator account

E-mail address:

First name:

Last name:

Password will not display on screen.

Password:

Again to confirm:

Is the above data correct? (y or n): y

Administrator account created
Chú ý: - Nếu lỗi trong việc tạo tài khoản quản trị dùng câu lệnh sau:

/dspace/bin/dspace database clean

- Nhấn “y” sau đó bấm Enter để tiếp tục

- Quay lại bước tạo tài khoản quản trị
Bước 5: Kiểm tra kết quả cài đặt

Có thể truy nhập vào dspace theo đường dẫn sauhttp://<ip_cài_đặt>:8080/jspui

VD: http://192.168.1.206:8080/jspui


tải về 40.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương