EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
  Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
upload/files/thongtin
  Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
upload/files
  BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
  BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
  THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 03/2008/NĐ-cp ngàY 07 tháng 01 NĂM 2008
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 682/QĐ-ub, ngày 07 tháng 7 năm 2005
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 681 /QĐ-ubnd, ngày 07
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 92/2006/NĐ-cp ngàY 07 tháng 9 NĂM 2006 VỀ LẬP, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế XÃ HỘI
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 04/2008/NĐ-cp ngàY 11 tháng 01 NĂM 2008
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 683 /QĐ-ubnd, ngày 07
  THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 08/2006/tt-btnmt ngàY 08 tháng 9 NĂM 2006 HƯỚng dẫn về ĐÁnh giá MÔi trưỜng chiến lưỢC, ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜng và cam kết bảo vệ MÔi trưỜNG
upload/files/Lich Tuan
  BỘ lao đỘng -thưƠng binh và XÃ HỘI
upload/files
  TÊn nghề: kiểm nghiệm chất lưỢng lưƠng thực thực phẩM
private/plugins/ckeditor_w_kcfinder/kcfinder/upload/files
  SỞ CÔng thưƠng báo cáo tổng hợP
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Tcvn 4054 : 2005 XuÊt b¶n lÇn 3 §­êng t  yªu cÇu thiÕt kÕ
upload/files
  BẢng lưƠng nhân côNG
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  HƯỚng dẫn tính tiền lưƠng công nhân trong xdcb I. Đối tượng áp dụng cho công tác trong xdcb
upload/files
  Ubnd thành phố huế trung tâm phát triển quỹ ĐẤT
Data/upload/files/DH nam 2015
  CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload/files
  Ubnd thành phố huế trung tâm phát triển quỹ ĐẤT
  Ubnd thành phố huế trung tâm phát triển quỹ ĐẤT
Data/upload/files
  Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload/files/2013/Van ban so y te/Quy hoach ke hoach
  Ubnd tỉnh bình đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n
EditorUpload/files
  RÀ soát quy hoạch phát triển kt-xh tỉnh đIỆn biêN ĐẾn năM 2020, TẦm nhìN 2030 Mục lục
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  TcXDvn 392 2007 tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 392 2007 cèng hép bª t ng cèt thÐp ®óc s½n yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö
  CỦa bộ XÂy dựng số 07/2006/tt-bxd ngàY 10 tháng 11 NĂM 2006 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán xây dựng công trìNH
  BỘ XÂy dựng số: 1167/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 113
private/plugins/ckeditor_w_kcfinder/kcfinder/upload/files
  MỤc lục trang
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 1278/QĐ-ubnd, ngày 01 tháng 12 năm 2005
  CHÍnh phủ Số: 40
upload/files/thudientu
  Thủ tục: Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh. Trình tự thực hiện
FileUpload/files
  Nghiên cứU ĐIỀu chế CÁc dưỢc chất phóng xạ i-131 VÀ p-32, Ứng dụng trong chẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị BỆnh trêN ĐỊa bàn tỉnh lâM ĐỒNG
upload/files/92013
  LỜi chúa là ngọN ĐÈn soi cho con bưỚC, LÀ Ánh sáng chỉ ĐƯỜng con đI
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Ubnd tỉnh đIỆn biên cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do hạnh phúc
  UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biên số: 1498/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình đỊNH
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- tù do- h¹nh phóc
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do Hanh phóc NhËt ký thi c ng xy dùng c ng tr×nh QuyÓn sè
upload/files/Lich Tuan
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnđ TỈnh đIỆn biên số : 341/QĐ-ub, ngày 14 tháng 4 năm 2005
upload/files/thudientu
  Thủ tục: Chế độ trợ cấp đối với thân nhân Cựu chiến binh từ trần. Trình tự thực hiện
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ an nhơN
upload/files
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1555
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  BỘ XÂy dựng số : 1599/bxd-vp
upload/files/bieumau
  Mẫu số 15/bhyt bảo hiểm xã HỘi việt nam. BẢo hiểm xã HỘi tỉnh báo cáo tình hình sử DỤng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  BỘ XÂy dựng số: 12 /2005/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bé xy dùng Sè : 1600 /bxd-vp
  BỘ XÂy dựng số : 1601 /bxd-vp
upload/files
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông số: 28/2006/QĐ-bbcvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 166/2007/NĐ-cp ngàY 16 tháng 11 NĂM 2007 quy đỊnh mức lưƠng tối thiểu chung chính phủ
  Ubnd tỉnh đIỆn biên sở XÂy dựng ––––––––––– Số: 58a/hd-sxd
  SỞ XÂy dựng ––––––––––– Số: 168/hd-sxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files
  BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 172/QĐ-bkhcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  ChØ sè gi¸ xy dùng QuÝ 2 2008 (C ng bè theo c ng v¨n sè 1781/Bxd-vp ngµy 28/ 08 /2008 cña bé xy dùng)
upload/files
  LẦn thứ I, NĂM 2016 Số : …/kh-hđxc bình Định, ngày … tháng 02 năm 2016 KẾ hoạch triển khai
  HỘI ĐỒng xét chọn tttb lần thứ I năM 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Data/upload/files
  HƯỚng dẫn khai và chứng nhận Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-knđ), Lý lịch đảng viên (Mẫu 1-hsđV), Phiếu đảng viên (Mẫu 2 – hsđV) và Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  CỦa bộ XÂy dựng số 02/2006/tt-bxd ngàY 17 tháng 5 NĂM 2006 HƯỚng dẫn lưu trữ HỒ SƠ thiết kế, BẢn vẽ hoàn công công trình xây dựNG
upload/files
  1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Phụ luc I mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình VI phạm trật tự XÂy dựng đÔ thị
Upload/Files/Documents
  Sơn Tây dư đồ, Sơn Tây địa chí, Sơn Tây tỉnh chí, Sơn Tây quận huyện khảo, Cầu Đơ tỉnh nhân đinh phong tục tổng sách, Hà Đông toàn tỉnh tổng xã thôn danh sách, Hà Đông tỉnh các phủ huyện tổng xã thôn danh hiệu
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnđ TỈnh đIỆn biên số: 181 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
upload/files
  UỶ ban nhân dân tỉnh bình đỊNH
  Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
  Qcvn 01-18 : 2010/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 49/2008/NĐ-cp ngàY 18 tháng 04 NĂM 2008
EditorUpload/files
  LUẬt xây dựng căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật xây dựng. Chương I những quy đỊnh chung
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1453/TTg-ktn v/v chỉ định thầu một số dự án cấp bách phục vụ tái định cư tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files/vb
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình đỊNH
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Bé xy dùng Sè : 190/bxd-kttc
upload/files
  Khi người bạn hỏi lấy đâu ra tiền mà đi, anh Thành vừa nói vừa giơ hai bàn tay
upload/files/tobomon
  NỘi dung ôn tập môn lịch sử khốI 11 HỌc kỳ I năm họC 2014 2015
upload/files
  Qcvn 01-19 : 2010/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về qui trình kỹ thuật xông hơi khử trùNG
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  TRỌng lưỢng đƠn vị MỘt số loại vật liệu xây dựng
  PHÁp lệnh cán bộ, CÔng chứC năm 2003
  CỦa bộ XÂy dựng số 06/2006/tt-bxd ngàY 10 tháng 11 NĂM 2006 HƯỚng dẫn khảo sáT ĐỊa kỹ thuật phục vụ LỰa chọN ĐỊA ĐIỂm và thiết kế XÂy dựng công trìNH
upload/files
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9394: 2012
Data/upload/files
  HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
  Serial key đến năm 2038
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 205/2004/N§-cp ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 Quy ®Þnh hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l­¬ng trong c¸c c ng ty nhµ n­íc
  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
  QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 11/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01NĂM 2007
EditorUpload/files
  ĐƠN ĐỀ nghị CẤp giấy phép xây dựNG
upload/files
  Qcvn 01-21 : 2010/bnnptnt
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  1 Nhùa pha dÇu lµ lo¹i nhùa ®Æc ®· ®­îc pha thªm dÇu ®Ó t¨ng tr¹ng th¸i linh ®éng, t¹o kh¶ n¨ng dïng nhùa ë nhiÖt ®é nãng, võa vµ nguéi. DÇu pha vµo nhùa lµ lo¹i dÇu cã kh¶ n¨ng hoµ tan ®­îc nhùa
  BỘ giao thông vận tải số: 14/2008/QĐ-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9901: 2014 Xuất bản lần 1 CÔng trình thủy lợi yêu cầu thiết kế ĐÊ biểN
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  VỀ việc quy đỊnh tổ chức lễ ĐỘng thổ, LỄ khởi côNG
  Số: 22 /2005/QĐ-ubnd, ngày 22 tháng 8 năm 2005 V/v ban hành giá tính thuế tài nguyên UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
upload/files
  BÁo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 phần thứ nhấT
  Qcvn 01-23 : 2010/bnnptnt
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 469/QĐ-ub, ngày 23 tháng 5 năm
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Bé X¢y dùng céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
upload/files
  THÔng tư CỦa bộ thông tin & truyềN thông số 11/2009/tt-btttt ngàY 24 tháng 3 NĂM 2009 ban hành danh mục công trình viễN thông bắt buộc công bố SỰ phù HỢP
  BỘ XÂy dựng số: /2015/tt-bxd dự thảo 03/4/2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Ubnd tỉnh đIỆn biên cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số: 177/QĐ-ub, ngày 28 tháng 02 năm 2005 V/v Công nhận khu trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên Đông là đô thị loại V
  HƯỚng dẫn quản lý VỐN ĐẦu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phưỜNG, thị trấN
  VĂn phòng quốc hộI
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9377-1: 2012 Xuất bản lần 1
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh diện biên số: 38 /2004/ QĐ ub, ngày 30 tháng 7 năm 2004
upload/files
  VIỆn khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền nam báo cáo danh mục và KẾt quả CÁC ĐỀ TÀI/DỰ Án cấp nhà NƯỚc và CẤp bộ giai đoạn 2001 – 2005
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 39 /2004/QĐ-ub, ngày 02 tháng 08 năm 2004
  QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 21/2006/QĐ-bxd ngàY 19 tháng 7 NĂM 2006
upload/files
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9346: 2012
Data/upload/files
  329 /pgdđt-gdth v/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, năm học 2013 2014 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/files
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
file-upload/files/files/doc
  Dhammapada Sutta (Khuddaka Nikaya Sutta Pitaka) The Path of Truth
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Bé Xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
upload/files
  TỈnh bình đỊNH
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  CHÍnh phủ Số: 37
  VĂn phòng quốc hộI
  UỶ ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
upload/files
  Qcvn 01 140 : 2013/bnnptnt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình đIỀu tra, thu thậP, XỬ LÝ
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số : 390/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Data/upload/files
  CHƯƠng trình 3D – Mã số: 3dhan01 Hà Nội Yangon – Kyaikhtiyo Bago – Yangon – Hà Nội
upload/files
  Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/ttlt-blđtbxh-btc ngày 24 tháng 10 năm 2014) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
betongthuduc/upload/files
  Loại Chiều dài (m) Đường kính ngoài
upload/files/VBPL
  Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
upload/files
  Số: 422/ct-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 439
EditorUpload/files
  Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014
upload/files
  ĐỨc tiếN 51/40A, Coáng Lôû, P. 15, Quaän Taân Bình, Tp. Hcm
EditorUpload/files
  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
upload/files
  Ubnd tỉnh bình đỊnh sở NỘi vụ Số: 470 /hd-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files/vb
  Căn cứ Thông tư số 97/2010/tt-btc ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  BỘ XÂy dựng số: 495/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files
  SỞ NỘi vụ Số: 856 /hd-snv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  SỞ XÂy dựng số: 510/hd-sxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files
  Ubnd tỉnh bình đỊnh sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
private/plugins/ckeditor_w_kcfinder/kcfinder/upload/files
  Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 2015 có xét đến 2020
Data/upload/files
  HỘi truyền thống trưỜng sơN ĐƯỜng hồ chí minh việt nam tóm tắt lịch sử BỘ ĐỘi trưỜng sơN
upload/files
  Ban chấp hành trung ưƠng số 56-kl/tw đẢng cộng sản việt nam
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
upload/files
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  CỤC ĐĂng kiểm việt nam
  PHỤ LỤc II mẫu tờ trình thẩM ĐỊnh dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựNG, thiết kế CƠ SỞ CÔNG trìNH
  Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-ttg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn
  637/QĐ-ubnd quy Nhơn, ngày 27 tháng 8 năm 2009 quyếT ĐỊnh v/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
  Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹtheo hướng đạt chuẩn đô thị loại V
EditorUpload/files
  LUẬt nhà Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở. Chương I những quy đỊnh chung
upload/files
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 65
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THÔng tư liên tịch củA Ủy ban dân tộc bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư BỘ TÀi chính bộ XÂy dựng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 676/2006/ttlt-ubdt-khđt-tc-xd-nnptnt
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 678 /QĐ-ubnd, ngày 07
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 679 /QĐ-ubnd, ngày 07
upload/files/VBPL
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập Tự do Hạnh phúc   Số: 705
  Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-cp ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
public/upload/files/SIKA
  Chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần Mô tả sản phẩm Sikadur 732
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Bé Xy dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
upload/files
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
Data/upload/files
  LỚP 6 Mở đầu: SƠ LƯỢc về MÔn lịch sử
upload/files
  Bảng báo giá máy chiếu Panasonic  o0o 
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 771/ QĐ-ub, ngày 07 tháng 7 năm 2004
upload/files
  HỘi nhập kinh tế quốc tế VỚi phát triển bền vững và ĐỘc lập tự chủ pgs. Ts. Phan Huy Đường
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Th ng t­ liªn lÞch ñy ban dan téc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ tµi chÝnh xy dùng n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n sè 819/2004/ttlt/ubdt-kh®t-tc-xd-nnptnt ngµy 10 th¸ng
Data/upload/files
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 chủ TỊch uỷ ban nhân dân thị XÃ
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2014
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8
Data/upload/files
  Thuận châu- miềN ĐẤt và con ngưỜi mục tiêu Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm được a. Về kiến thức
  Ubnd tỉnh sơn la sở giáo dục và ĐÀo tạO
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 98/2007/tt-btc ngàY 09 tháng 08 NĂM 2007
upload/files
  Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn 9902 : 2013 Xuất bản lần 1 CÔng trình thủy lợi yêu cầu thiết kế ĐÊ SÔNG
  LÝ LỊch khoa họC (của giảng viên))
upload/files/thudientu
  Thủ tục: Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến
upload/files/72012
  LẼ SỐng 8 01 Tháng Tám Bài Giảng Của Vị Giáo Trưởng
upload/files
  Hướng dẫn thanh toán trực tuyến với thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, jcb
Upload/files
  TÀi liệu hưỚng dẫn dành cho di sản thế giới quản lý những nguy cơ thảm họA ĐỐi với di sản thế giớI
upload/files
  ĐỀ CƯƠng báo cáo về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu
Upload/Files/Documents
  Tranh dân gian Việt Nam đi triển lãm lưu động
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  VĂn phòng chính phủ Số: 232
upload/files
  BẢng giá phòng giá
Upload/Files/Documents
  Minh Thực lục và sách Minh Thực lục: Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII phạm Hoàng Quân Lời mở
upload/files
  * Từ năm 1890 đến năm 1895
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 22/2011/tt-btnmt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Files/Documents
  Trong vài thập kỷ trở lại đây, nguồn tư liệu địa bạ được nhiều nhà khoa học quan tâm khai thác
upload/files
  BỘ BÁo giá DỊch vụ BƯu chính chuyển phát nhanh aa
  Seminar quốc tế LẦn thứ hai về giống cây trồng malaysia 14 -15 tháng 10 năm 2014
UpLoad/Files
  KỲ thi học sinh giỏi lớP 9 CẤp tỉNH
EditorUpload/files/VanBanTaiLieu
  Của bộ XÂy dựng số 20/2005/tt-bxd ngàY 20 tháng 12 NĂM 2005 HƯỚng dẫn quản lý CÂy xanh đÔ thị
private/plugins/ckeditor_w_kcfinder/kcfinder/upload/files
  Phụ lục 1: Danh sách các doanh nghiệp nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh
upload/files
  Using some high productivity goat to improve productivity of local goat
  Performces of the crossbred goat between
upload/files/chung
  [Code of Federal Regulations] [Title 21, Volume 3]
Data/upload/files
  CÔng ty cổ phần ankkorich
upload/files/vb
  Bsckii nguyễn Thanh Tân. Bsckii. Nguyễn Khánh Hòa Đơn vị công tác: Bệnh viện Phong – Da liễu tw quy Hòa
upload/files
  THÔng báo số 3 HỘi nghị thưỜng niên lần thứ II hội thay khớP, LẦn thứ III hội nội soi cơ-XƯƠng-khớp năM 2016
Data/upload/files
  VIỆn môi trưỜng nông nghiệP
thcscattai/upload/files
  PHÒng giáo dụC ĐÀo tạo phù CÁT ĐỀ CƯƠng ôn tập kiểm tra học kỳ I – NĂm họC 2016 2017 MÔn tiếng anh 7 (ĐẠi trà)
upload/files
  List of reports to be presented at scientific conference for youth 2013
  Đã 44 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cha già của dân tộc, lãnh tụ cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà văn hóa lỗi lạc của nhân loại vĩnh biệt chúng ta
Upload/Files/Documents
  An Nam phong tục
upload/files
  Visa 3 tháng nhiều lần cho khách đã có Visa hoặc thẻ xanh các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Newzealand, E. U, Canada và khách đã có visa Đài Loan (ngoại trừ visa lao động) còn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm
Data/upload/files/DH nam 2015
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Portals/0/upload/files
  BỘ khoa học và CÔng nghệ Tổ Công tác xử lý thông tin sự cố
upload/files
  Tour Tết Mậu Tuất 2018: ĐÓn xuân trên vùng đẤt tây nguyên tour buôn mê thuột gia lai kon tum măng đEN
  Tháng 5-1930: Nguyễn Ái Quốc hoạt động tại Xinhgapo. Cuối tháng, từ Xinhgapo, Nguyễn Ái Quốc trở lại Hồng Kông
upload/files/vb
  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định Đoạt giải thưởng: Giải Nhất
Upload/files
  Danh sách dược
upload/files
  Những điểm nhấn nổi bật của chương trình: Buffet quốc tế tại nhà hàng xoay 86 tầng Baiyoke Sky
  Những điểm nhấn nổi bật của chương trình: Buffet quốc tế tại nhà hàng xoay 86 tầng Baiyoke Sky
upload/files/2. Đao tao/4_Doi ngu dao tao SDH/QLCL
  Bản trích ngang của: ts. Cung Thị Tố Quỳnh Viện: Viện cn sinh học và cn thực phẩm Bộ môn
images_upload
  Thể lệ cuộc thi ảnh Bé sữa – Mẹ sữa và Gia đình sữa
upload/files
  SỞ lao đỘng – thưƠng binh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Data/upload/files
  SỬ DỤng mask thanh quảN (Kỳ 1)
upload/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam ban thưỜng vụ Độc lập Tự do Hạnh phúc
directory upload files  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương