329 /pgdđt-gdth v/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, năm học 2013 2014 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 30.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích30.11 Kb.

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 329 /PGDĐT-GDTH

V/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, năm học 2013 - 2014


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận Châu, ngày 30 tháng 9 năm 2013

Kính gửi: Các trường tiểu học trong toàn huyện.

Căn cứ Công văn số 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 30/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 904/SGDĐT-KT ngày 26/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014; Công văn số 307/PGDĐT-GDTH ngày 09/9/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014;

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục năm học 2013- 2014 với các nội dung sau:

1. Công tác triển khai các văn bản

- Các trường triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục về công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục năm học 2013 - 2014.

- Đặc biệt quán triệt và bám sát các văn bản sau: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

2.1. 100% trường tiểu học tiếp tục thực hiện tốt công tác tự đánh giá đúng quy trình theo các văn bản hướng dẫn nêu trên. Tập trung đổi mới hoạt động kiểm định chất lượng, nâng cao chất lượng tự đánh giá.

Sau khi tự đánh giá, nếu đủ điều kiện tham gia đánh giá ngoài, các trường gửi đăng ký về phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.2.2. Để thực hiện tốt công tác tự đánh giá, yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau

- Các trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá theo mẫu Phụ lục I, lập kế hoạch tự đánh giá theo Phụ lục II (Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Thu thập các minh chứng chính xác, đầy đủ để phục vụ cho việc đánh giá theo hướng dẫn tại phần II Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học. (Lưu ý: Các nhà trường sử dụng văn bản này để tham khảo, tránh áp dụng máy móc).

- Xử lý và và phân tích các minh chứng, mã hóa các minh chứng; lập Phiếu đánh giá các tiêu chí; viết và trình bày Báo cáo tự đánh giá (theo mẫu) được quy định tại Công văn số 8987 BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lưu đầy đủ hồ sơ theo quy định.

3. Quy định về hồ sơ lưu trữ tại nhà trường hàng năm

3.1. Hồ sơ tự đánh giá

- Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá.

- Kế hoạch tự đánh giá.

- Các phiếu đánh giá tiêu chí.

- Báo cáo tự đánh giá.

- Các minh chứng.

- Các văn bản liên quan (nếu có).

3.2. Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục gồm

- Công văn đăng ký đánh giá ngoài.

- Báo cáo tự đánh giá (2 bản).

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Có trách nhiệm cập nhật và triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý. Thành lập tổ thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục, thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện. Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục đã được chấp nhận về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường tiểu học, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và đúng thời gian quy định.

- Thành lập các Đoàn công tác kiểm tra việc tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học.

4.2. Đối với các trường tiểu học

- 41/41 trường tiểu học thực hiện nghiêm túc công tác tự đánh giá. Nếu đủ điều kiện tham gia đánh giá ngoài chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức (nếu có). Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Nộp báo cáo và số liệu kiểm định chất lượng đúng thời gian quy định về Phòng Giáo dục và Đào tạo.4.3. Kế hoạch thời gian thực hiện

- Tháng 9/2013: Các trường tổ chức quán triệt văn bản về công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tháng 10/2013: Các trường thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; lập kế hoạch tự đánh giá năm học 2013- 2014.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ tham gia lớp đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tháng 11/2013: Các cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra một số đơn vị trường về công tác tự đánh giá năm học 2013 - 2014.

- Tháng 12/2013: Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá cấp trường duyệt báo cáo, hồ sơ tự đánh giá, gửi báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, lập kế hoạch cải tiến, khắc phục gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tháng 01/2014: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ của các đơn vị đăng ký đánh giá ngoài (nếu có).

- Tháng 2/2014: Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đoàn của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra một số đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện.

- Tháng 3-4/2014: Phòng Giáo dục và Đào tạo đón đoàn của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài các cơ sở đã đăng ký đánh giá ngoài; kiểm tra một số đơn vị cơ sở giáo dục.

- Tháng 5/2014: Các trường tiểu học thực hiện kế hoạch khắc phục, cải tiến chất lượng.

Trên đây là một số hướng dẫn và kế hoạch thực hiện công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013 - 2014 đối với các trường tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ đầy đủ, báo cáo kịp thời theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- TT Lãnh đạo Phòng;

- Bộ phận GD Tiểu học;

- CTTĐT: www.thuanchau.edu.vn

- Lưu: VT.KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Hữu Hải
: Data -> upload -> files
files -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
files -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
files -> Ubnd tỉnh sơn la sở giáo dục và ĐÀo tạO
files -> Đề cương ôn tập Vật lý 12 LỜi nóI ĐẦU
files -> BỘ NÔng nghiệp và ptnt
files -> HƯỚng dẫn khai và chứng nhận Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-knđ), Lý lịch đảng viên (Mẫu 1-hsđV), Phiếu đảng viên (Mẫu 2 – hsđV) và Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên
files -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
files -> Serial key đến năm 2038
files -> Tổng số các đề tài đã đăng ký: 19 I. Chuyên ngành Vật liệu Điện tử: 09 đề tài
files -> BỘ TÀi chính số: 55/2006/tt-btc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương