Modules/CMS/Upload/48/Nam_2010
  Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_04_24
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
_layouts/LacVietBIO/fckUpload_BL/SiteChinh/2016-3
  CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
upload/document
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_03_13
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_05_21
  BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Video
  TỔng cục thuế
Uploaded/buithuhuong/2014_12_23
  Ủy ban nhân dân tỉnh kon tum
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_06_27
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015
wp-content/uploads/2014/12
  06/gtgt (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/tt-btc ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Data/upload/files/DH nam 2015
  CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
wp-content/uploads/2016/04
  2 ngày 1 đêm, xe máy lạnh Khởi hành 30/04 & 01/05
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_18
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/product
  H­íng dÉn vËn hµnh BiÕn tÇn Delta lo¹i s §iÒu kiÖn b¶o qu¶n
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_19
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
images/upload/Image/file
  HỢP ĐỒng quảng cáo qua đtv 1080 (Số: 16/ /HĐQC1080)
images/upload/Image
  1. MẪu hợP ĐỒng tư VẤn thử nghiệM
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20120601
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_09
  BỘ TÀi chính số: 133/2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20111125
  BỘ TÀi chính số: 1135 /btc-tct v/v thuế gtgt đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_08_18
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
Uploaded
  MẪU ĐỀ CƯƠng kiến trúc chính phủ ĐIỆn tử CẤp bộ
wp-content/uploads/2014/10
  CỤc thuế tp. HỒ chí minh tài liệu tập huấn về chính sách thuế MỚI
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_04
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_11
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_09
  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_20
  BỘ quốc phòNG
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_09_10
  BỘ TÀi chính số: 126 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/dothanhhoai/20110407
  Ban thưỜng trực số: 1267
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_09_12
  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_02_06
  Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-ttg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
wp-content/uploads/2016/07
  BỘ y tế Số: 16/2012/tt-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101001
  BỘ TÀi chính ———— Số: 138/2010/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_25
  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-cp ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_10_23
  THÔng tư Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/tt-btc ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_27
  BỘ TÀi chính bộ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_10_14
  BỘ TÀi chính số: 146 /2014/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_09_24
  BỘ TÀi chính số: 147/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/nguyenphuongmai/20101021
  Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với
wp-content/uploads/2016/04
  CÔng văn của toà Án nhân dân tối cao số 148/2002/khxx ngàY 30 tháng 9 NĂM 2002 VỀ việc hưỚng dẫN Áp dụng đIỀU 46, 47 blhs
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121003
  BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ VĂn hóA, thể thao và du lịch
Uploaded/duongphuonglien/2014_08_21
  Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2014
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ an nhơN
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_11_05
  THÔng tư Ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_07
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_24
  BỘ TÀi chính số: 154/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Video
  Ngày 29 tháng 06 năm 2006
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_12
  Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40. 01, 40. 02, 40. 05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/tt-btc ngày 15/11/2012
Uploaded/FileDinhKem
  CHÍnh phủ Số: 158
cgt/images/cgt_upload
  Ban quản lý CÁc kcn & kcx hà NỘi bổ sung kết quả khảo sát và bbnt kqks ĐỀ CƯƠng và DỰ toán chi tiếT
Modules/CMS/Upload/48/Nam_2011
  BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_11_29
  BỘ TÀi chính số: 161 /2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload
  HỆ thống quản lý VĂn bản và ĐIỀu hành các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật
Modules/CMS/Upload/48/Nam_2011
  GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Uploaded/file
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
uploads
  Celebrate public occasions
upload/document
  Ubnd thành phố ĐÀ NẴng sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_12_08
  Căn cứ Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
Upload/Video
  Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-cp ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VI phạm hanh chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_05
  BỘ TÀi chính số: 173/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2015_11_23
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/tt-btc ngày 02/01/2014 của
uploads/hoc-vien/2015_03
  Learner enrolment form
Modules/CMS/Upload/48/Nam_2011
  BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/dothanhhoai/2014_12_15
  Điều Đối tượng nộp phí
wp-content/uploads/2012/06
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_03_31
  Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/tt-btc ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
Upload/Video
  V/v tính và quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài
Uploaded/nguyenthiphuongmai/2014_12_25
  Sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/tt-btc ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính
Upload/Video
  Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ soát xét chuẩn mực số 2410: Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20121115
  Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_01_09
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_12_25
  BỘ TÀi chính số: 196 /2013/tt-btc
Uploaded_VGP/dangdinhnam/20121211
  Báo cáo Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982
wp-content/uploads/2014/09
  Tên sách : Phi lý trí Dan Ariely Dịch giả : Hồng Lê Phương Lan Nhà xuất bản
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_12_03
  BỘ TÀi chính số: 17526 /btc-tct v/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/dothanhhoai/2016_03_25
  Phụ lục I danh mục văn bản quy đỊnh chi tiết thi hành các luậT ĐƯỢc ban hành trong quý I/2016
wp-content/uploads/2012/06
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_01_15
  Tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Modules/CMS/Upload/48/Nam_2011
  GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho hệ thống thư ĐIỆn tử
Uploaded/nguyenxuanhong/2016_07_19
  PHÁt biểu khai mạc kỳ HỌp thứ nhấT, quốc hội khóa XIV của chủ TỊCH quốc hội nguyễn thị kim ngâN
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_07_11
  Điều Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/tt-btc như sau
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_05_06
  BỘ TÀi chính – BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
uploaded_vgp/thukybientap/20091216
  Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ cp ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Upload/Video
  Khu công nghiệp Biên Hòa II, tp
  Phòng 704, số 45 đường Võ Thị Sáu, phương Đakao, quận 1, tp
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm
uploads/4/8/8/2/48828027
  CÔng ty cổ phần thế giớI ĐẠI ĐỒNG
uploads/file
  Địa danh thu phát 247 chia theo tỉnh thành ĐỊa danh thu pháT 247
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
wp-content/uploads/2014/09
  Bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt nam
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
Uploaded/FileDinhKem
  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Upload/Video
  Chuẩn mực việt nam về HỢP ĐỒng dịch vụ ĐẢm bảo chuẩn mực số 3000: Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
Uploaded_VGP/nguyenvanhuan/20100321
  Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI tại đại hội đảng các cấp, lấy ý kiến nhân dân, các đại biểu Quốc hội và tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng
Upload/Video
  Ubnd các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
upload
  TRƯỜng cao đẲng nghề kinh tế KỸ thuật bắc bộ
Uploaded/nguyenvanhuan/2016_07_25
  THÔng tin tuyển sinh đẠi họC, cao đẲng hệ chính qui năM 2016
wp-content/uploads/2015/02
  Amiăng trắng chrysotile asbestos / III
upload/fckeditor/file
  GS. ts ph¹m Vinh Quang bs. NguyÔn V¨n Nam vµ cs I. §Æt vÊn ®Ò
Uploads/2014/11/3/Tai lieu tap huan NTM
  I. những hiểu biết về XÂy dựng nông thôn mới khái niệm nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới
wp-content/uploads/2012/06
  Năm ĐỀ nghị SỬ DỤng hóA ĐƠN
Data/upload/files
  CHƯƠng trình 3D – Mã số: 3dhan01 Hà Nội Yangon – Kyaikhtiyo Bago – Yangon – Hà Nội
upload/8839/fck/files
  Receipt for renting of property
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
wp-content/uploads/2014/01
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục thuế TỈnh tây ninh độc lập Tự do Hạnh phúc
Modules/CMS/Upload/48/Nam_2010
  Căn cứ Nghị định 187/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
wp-content/uploads/2014/09
  Bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_07_02
  BỘ TÀi chính số: 77/2014/tt- btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/tranducmanh/2016_05_26
  HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Uploaded/phungthithuhuyen/2016_03_01
  BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 510: Kiểm toán năm đầu tiên Số dư đầu kỳ
Uploaded/duongphuonglien/2016_03_03
  HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia số: 53 /nq-hđbcqg cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Video
  Chuẩn mực kiểm toán việt nam số 530
Uploaded/duongphuonglien/2016_03_03
  HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia số: 53 /nq-hđbcqg cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_19
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 5316 /bkhđt-th v/v hướng dẫn xây dựng kh phát triển ktxh 5 năm 2016 2020 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2014/06
  Sè : 19 /2014/H§NT/ad-136 (V/v : Thi c ng ®­êng nmt§ Lai Chu C¶ng NËm Nhïn- tl. 127)
Data/Uploads/Documents
  Megavnn. 2 (Phiếu yêu cầu này là phụ lục kèm theo hợp đồng số : )
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130524
  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
upload/docnoibo
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NỘi vụ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Upload/Video
  HỆ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_10
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20130612
  BỘ TÀi chính số: 73/2013/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/files
  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_06_24
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008
wp-content/uploads/2012/06
  GIẤy nộp tiền vào ngân sách nhà NƯỚC
Uploaded/dothanhhoai/2015_02_27
  Phục lục II danh mục văn bảN “NỢ ĐỌNG” quy đỊnh chi tiết thi hành luậT, pháp lệNH
Modules/CMS/Upload/48/Nam_2009
  CỤC Ứng dụng công nghệ thông tin
upload/document
  Ban thi đua-khen thưỞng trung ưƠNG
uploads
  Danh mục giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Upload/Video
  Về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2014/4/23
  Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
uploads/laws
  CÔng đOÀn giáo dục số: 10/kh-cđgd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded_VGP/nguyenductuan/20110225
  Danh sách các tổng công ty 90
wp-content/uploads/2012/06
  BẢng báo giá DỊch vụ in hoá ĐƠn tài chíNH
Uploaded_VGP/nguyenductuan/20110225
  Danh sách các tậP ĐOÀn và TỔng công ty 91
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 chủ TỊch uỷ ban nhân dân thị XÃ
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2014
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_13
  BỘ TÀi chính bộ TƯ pháp văn phòng chính phủ
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_07_22
  BỘ TÀi chính số: 94/2013/ tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded/buithuhuong/2016_07_12
  TÓm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
wp-content/uploads/tailieu
  Trường tiểu học Phước Long 1 Thứ ngày tháng năm
Uploaded/phungthithuhuyen/2013_08_01
  Quy đỊnh về chế ĐỘ VÀ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốN ĐẦu tư XÂy dựng cơ BẢn từ ngân sách nhà NƯỚC, VỐn trái phiếu chính phủ
Uploaded/phungthithuhuyen/2014_08_14
  BỘ TÀi chính bộ giao thông vận tảI
Uploaded/nguyenvanhuan/2013_08_18
  Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Lễ khai mạc chính thức Robocon châu Á – Thái Bình Dương 2013
upload/fckeditor
  Acc vietnam architecture and construction joint stock company
Upload/Video
  Kho bạc nhà NƯỚC
Uploaded/nguyendieuhuong/2014_11_12
  TÌm hiểu hiến pháp nưỚc chxhcn việt nam
Upload
  Kính gửi: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
upload/images/Attach
  Asean inter-parliamentary assembly (aipa) 31st aipa general assembly 19 – 25 september 2010 ha noi, viet nam
Upload_aipa31/file/Toadam
  Về trụ cột Cộng đồng Chính trị-an ninh
Upload_aipa31/file/AIPA-ASEAN 1
  CỦa chủ TỊch quốc hội nguyễn phú trọNG, chủ TỊch aipa tại cuộc họp giữA ĐOÀN ĐẠi biểu aipa &
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  Năm 2014, thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch kinh tế xã hội (kt-xh) trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn lớn hơn so với dự báo
Uploaded/dangdinhnam/2013_11_19
  CHÍnh phủ Số: 482
Uploaded/duongphuonglien/2015_01_04
  UỶ ban nhân dân tỉnh lào cai cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/ftb
  YÊu cầU ĐẶt chỗ Ngày tháng năm 2011 Vui lòng gửi fax hoặc email về cho atc golf để có kết quả xác nhận sớm nhất xin gửi theo số fax: (848) 39 255 347
wp-content/uploads
  Registration form registration Deadline: 01 October 2014
Uploaded/FileDinhKem
  HƯỚng dẫN Áp dụng bộ tiêu chí ĐÁnh giá CỔng thông tin đIỆn tử CỦa cơ quan nhà NƯỚC
Uploads/articles/Forms
  CUỘc thi album ảNH
upload/tailieu
  CHÍnh phủ Số: 79/nq-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
wp-content/uploads/2016/06
  BỘ CÔng thưƠng dự thảO 25/4/2016 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2014/06
  Call to worship / Focus: held firm by god psalm / thi thiên 37: 23-33 Theme
wp-content/uploads/2015/10
  Review for flyers exam I. Vocabulary and grammar
upload/files
  BỘ BÁo giá DỊch vụ BƯu chính chuyển phát nhanh aa
uploads/5/8/1/9/5819657
  Tơlơi Pơhiăp Hlâo Sŏp-hră ing Pơtao Tal Sa
before2015/thuvien-dat/uploads/Files/mem
  Nhớ Anh Yêu – Học cho tốt nhe! ÔN tập phân loại thực vật nè em nhóm các ngành quyết và thôNG
upload/4978/fck/files
  ĐỀ CƯƠng môn học tổ chức công tác kế toán quản trị doanh nghiệp chưƠng 1: khái quát về TỔ chức công tác kế toán quản trị TRONG doanh nghiệP
upload/dinh_kem
  ĐỀ CƯƠng ôn thi tốt nghiệp môn lt. DƯỢc liệu hệ tccn khóa IX (2014 – 2016)
wp-content/uploads/2015/10
  GS. ts. Lê Quang Cường Đồng chủ biên ts. Nguyễn Ngô Quang gs ts. Phạm Thanh Kỳ ban biên soạN
upload/images/Support
  Mẫu 08A/lk cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Uploaded/Users/Admin/files/2015/6
  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu cáC ĐỀ xuất sửA ĐỔi hiệP ĐỊnh chống bán phá giá GỢI Ý quan đIỂM ĐÀm phán của việt nam
Uploaded/phungthithuhuyen/2017_04_19
  Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-cp ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
wp-content/uploads/2015/10
  Test 1 Mark the letter A, B, C, or d on your answer sheet to indicate the word that differs
wp-content/uploads/2017/06
  ] CÔng ty tnhh athena
wp-content/uploads/2016/12
  -
EOC/wp-content/uploads
  Participation letter for ell students regarding the online
wp-content/uploads/2015/10
  ĐỀ thi thử ĐẠi họC– NĂM 2013 2014 MÔn thi: tiếng anh-đỀ SỐ 140
profiles/alphachemcomvn/uploads/attach
  Chất tăng trắng bbu
Uploaded/file
  GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho hệ thống thư ĐIỆn tử
web/wp-content/uploads/2017/07
  Believe ( Tin tưởng)
upload/document
  NGÂn hàng nông nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/file
  GIẤy lĩnh tiền mặT
upload/document
  Mẫu số: 01/G§ktk form: 01/G§ktk ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nháNH: vietnam bank for agriculture and rural development branch: giấY ĐĂng ký MỞ TÀi khoảN
wp-content/uploads/2017/12
  BỘ ngoại giao vụ thông tin báo chí
Uploaded/buithuhuong/2017_09_19
  TỔng quan về biên giới việt nam làO
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 349/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
wp-content/uploads/2016/03
  CÔng ty tnhh tm air travel việt nam
wp-content/uploads/2015/10
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo sở giáo dục hải phòng trưỜng thpt nguyễn bỉnh khiêM
Data/upload/files/DH nam 2015
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
upload/hinhanh
  Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy
  I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo Trung Tâm
upload/fckeditor/file
  C¸c ch÷ viÕt t¾t
images/vn65/data
  Danh sách trúng thưỞng “DỰ ĐOÁn và trúng lớn cùng vnmedia: Tìm hiểu lịch sử World Cup: Độc giả trúng kỳ 1
wp-content/uploads/2017/03
  Trọng âm tiếng anh Những từ có trọng âm vào chính nó
ezupload/23-02-2012
  Muốn Lấy Mật Đừng Phá Tổ Ong
msstar/uploads
  CÔng ty cổ phần chứng khoán alpha số 24/2013/QĐ-apsc
  CÔng ty cổ phần chứng khoán alpha số: 23/2013/QĐ-apsc
  Ctcp vận tải hành khách Thanh Xuân BẢn công bố thông tin
uploads/main/2015_10
  NHỮng câu tiếng anh thông dụng của ngưỜi mỹ Trung tâm tiếng anh Anh Mỹ Quảng Ngãi
Uploaded/duongphuonglien/2014_12_27
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
42.118.27.30=_372707-TIN HIỆU ANALOG TRONG S7-1200 Uploaded by Dương Bách.docx
  Tín hiệu analog và CÁch xử LÝ trong plc s7-1200 Tín hiệu analog
directory upload  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương