CỤC Ứng dụng công nghệ thông tintải về 9.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.52 Kb.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 22 /QĐ-ƯDCNTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ
CỤC TRƯỞNG CỤC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin;

- Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-BTTTT ngày 5/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BTTTT ngày 10/02/2009 về việc thành lập “Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin” thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin;

- Căn cứ sự thống nhất của Lãnh đạo và Chi ủy Chi bộ Cục Ứng dụng công nghệ thông tin tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo ngày 09/02/2009,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Thành Trung, Phó Trưởng phòng Đầu tư - Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin, kiêm Phó Trưởng phòng Đầu tư - Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 2. Ông Lê Thành Trung được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0,4 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Đầu tư – Tài chính, Giám đốc Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin và ông Lê Thành Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Vụ TCCB (để b/c);

  • Kế toán Cục;

  • Lưu: VT, TCCB, HSCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thành Phúc

: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương