BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 56.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích56.81 Kb.
#11566

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1804/BTTTT-ƯDCNTT


V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch

ứng dụng CNTT năm 2012CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Để triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong
hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, ngày 27/8/2010,
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Căn cứ vào Chương trình này, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay đa số các địa phương đã xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 của mình. Để xác định cụ thể các nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo từng năm, tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg đã nêu rõ:Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Căn cứ Chương trình này và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 của cơ quan mình, xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp”; “Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch hàng năm và dự toán ngân sách hàng năm cho ứng dụng công nghệ thông tin”.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2012 (sau đây gọi tắt là


Kế hoạch) tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các tỉnh/thành phố) như sau:

1. Mục đích xây dựng Kế hoạch

- Xác định rõ các nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT năm 2012 nhằm thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của


cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 của tỉnh/thành phố.

- Làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách cho ứng dụng CNTT năm 2012 của tỉnh/thành phố.2. Định hướng nội dung ứng dụng CNTT năm 2012

Căn cứ hiện trạng, định hướng ứng dụng CNTT giai đoạn tới nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh, trong năm 2012, đề nghị các cơ quan xem xét, ưu tiên triển khai các nội dung sau:- Hệ thống thư điện tử: Cần được hoàn thiện, mở rộng, tăng cường hiệu quả sử dụng trong công việc, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đặc biệt, cần có các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ văn bản, tài liệu được trao đổi qua thư điện tử. Phấn đấu tỷ lệ các văn bản, tài liệu được trao đổi qua mạng đạt trên 50%.

- Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành: Cần được phát triển, nâng cấp, mở rộng nhằm tăng tỷ lệ văn bản chính thức giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi qua mạng, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành qua mạng. Phấn đấu hầu hết các văn bản được lưu trữ, chuyển qua hệ thống được các cán bộ có thẩm quyền xử lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp qua mạng.

- Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện: Cần được xem xét, phát triển ứng dụng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác hội họp. Bảo đảm tận dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, có sự phối hợp, đồng bộ trên quy mô quốc gia khi triển khai hệ thống này.

- Cổng/trang thông tin điện tử: Cần được hoàn thiện, nâng cấp, bảo đảm 100% các cơ quan (đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện) có cổng/trang thông tin điện tử cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, thí điểm cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông: Triển khai thí điểm tại một số cơ quan, trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả, đưa ra những bài học kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng ở giai đoạn tiếp theo. Trước hết nên thí điểm tại những khu vực có mật độ dân số cao, có đòi hỏi lớn hơn về tốc độ xử lý các thủ tục hành chính.

- Triển khai ứng dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin: Tăng cường triển khai quản lý an toàn thông tin số theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2009; triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho máy tính cá nhân; triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các hệ thống thông tin quan trọng, các cổng, trang thông tin điện tử; bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho đơn vị; tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng để bảo đảm an toàn cho các trao đổi thư điện tử, văn bản điện tử.

3. Nội dung Kế hoạch

- Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg, những nhiệm vụ ứng dụng CNTT chính trong giai đoạn 2011-2015 của các tỉnh/thành phố bao gồm:

+ Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, các giải pháp an toàn, an ninh thông tin; trang bị hạ tầng bảo đảm truy cập thuận tiện tới các dịch vụ công qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Cổng/trang thông tin điện tử; trung tâm chăm sóc khách hàng; điện thoại cố định; điện thoại di động; bộ phận một cửa và các hình thức khác.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành các cấp; phát triển hệ thống quản lý thông tin tổng thể; xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác tại mỗi cơ quan; nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác trong công tác nội bộ theo hướng hiệu quả hơn, mở rộng kết nối.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; xây dựng các hệ thống thông tin thiết yếu cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các địa phương, đặc biệt là các hệ thống thông tin về dân cư, tài nguyên và môi trường trên cơ sở phối hợp với các Bộ chuyên ngành.

+ Đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Xây dựng môi trường pháp lý cho ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương.

+ Học tập kinh nghiệm quốc tế về phát triển Chính phủ điện tử cấp địa phương.

+ Bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin; vận hành, duy trì hệ thống thông tin.

+ Các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin khác (nếu có)

- Trên cơ sở định hướng nội dung ứng dụng CNTT năm 2012 tại mục 2, các tỉnh/thành phố xây dựng nội dung ứng dụng CNTT năm 2012 phù hợp với điều kiện triển khai, nhu cầu thực tế và phù hợp với Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 của mình.

- Khung Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2012 được nêu trong Phụ lục kèm theo công văn này.4. Kinh phí triển khai Kế hoạch

- Kinh phí triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh/thành phố do ngân sách địa phương tự bảo đảm.

- Kinh phí của các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong Kế hoạch là kinh phí khái toán dự kiến theo quy mô nhiệm vụ. Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, dự toán kinh phí cụ thể cho các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong Kế hoạch được lập và tổng hợp cùng với dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh/thành phố. Trình tự và thời gian lập dự toán ngân sách năm 2012 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.

5. Thời gian và thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch

Các tỉnh/thành phố xây dựng và phê duyệt Kế hoạch của mình trước ngày 15/7/2011 (bảo đảm kịp xây dựng dự toán ngân sách năm 2012 cho các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong Kế hoạch).

Sau khi phê duyệt, đề nghị tỉnh/thành phố gửi bản Kế hoạch về Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tạo điều kiện cho các Bộ trong việc tổng hợp, theo dõi tình hình triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của các đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Các Bộ: KHĐT, TC;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Vụ KHTC;

- Lưu VT, ƯDCNTT.


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Minh Hồng


Phụ lục

KHUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2012(Kèm theo Công văn số 1804/BTTTT-ƯDCNTT ngày 20 tháng 6 năm 2011

của Bộ Thông tin và Truyền thông )

_________

I. Căn cứ lập Kế hoạch

Nêu những căn cứ để xây dựng Kế hoạch, cụ thể như: Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; Quyết định của UBND tỉnh/thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 của tỉnh/thành phố;…II. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Bao gồm những đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, tồn tại về các nội dung ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh/thành phố (thống kê tối thiểu đến cấp quận/huyện, sở/ban/ngành). Cụ thể như:

1. Môi trường pháp lý

Nêu hiện trạng về việc ban hành các quy hoạch, kế hoạch, chính sách,… để phát triển ứng dụng CNTT.

2. Hạ tầng kỹ thuật

Nêu hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ ứng dụng CNTT (Tỷ lệ trung bình máy tính/CBCC; tỷ lệ các cơ quan trực thuộc có LAN, kết nối Internet tốc độ cao, kết nối WAN; hạ tầng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin…).

3. Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước

Nêu hiện trạng ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước theo các mặt như: phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ các công tác khác;…

4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Nêu hiện trạng, đặc biệt đánh giá hiệu quả KT-XH (định lượng) của các hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp về các mặt như: cung cấp dịch vụ công trực tuyến (mức độ, số lượng dịch vụ cung cấp,…); ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa;…

5. Hiện trạng về nguồn nhân lực ứng dụng CNTT

Nêu hiện trạng về việc bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT, cụ thể như: cơ cấu tổ chức quản lý CNTT các cấp; trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của các cán bộ chuyên trách, cán bộ, công chức ứng dụng CNTT;…III. Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2012

Xác định rõ mục tiêu cụ thể ứng dụng CNTT của tỉnh/thành phố trong năm 2012, các mục tiêu cần rõ ràng, định lượng, dễ theo dõi, đánh giá kết quả. Cụ thể, có thể bao gồm (không giới hạn) các mục tiêu về các nội dung chính như:

- Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: gồm chỉ tiêu về việc trao đổi văn bản điện tử qua mạng, ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý cán bộ, tài chính- kế toán, các nghiệp vụ khác,...

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: gồm chỉ tiêu về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (số lượng dịch vụ, mức độ cung cấp trực tuyến); ứng dụng tại bộ phận một cửa (tỷ lệ đơn vị được ứng dụng, mức độ ứng dụng);...

- Mục tiêu ứng dụng CNTT về các lĩnh vực khác.

IV. Nội dung kế hoạch

Xác định rõ những nội dung ứng dụng CNTT của tỉnh/thành phố năm 2012. Trong đó, bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin quy mô quốc gia, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin các cấp trong tương lai. Cụ thể, Kế hoạch có thể bao gồm (không giới hạn) những nội dung sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật: Xác định rõ nội dung phát triển hạ tầng kỹ thuật các cấp (có thể tới cấp phường, xã) như trang bị máy tính, mạng máy tính kết nối trong mỗi đơn vị, giữa đơn vị các cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; ứng dụng chữ ký số;...Chú ý phát triển hạ tầng phải hướng tới phục vụ các mục tiêu ứng dụng CNTT cụ thể.

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: Xác định rõ nội dung phát triển các hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành theo hướng tăng cường chức năng chỉ đạo, điều hành, mở rộng sự kết nối liên thông giữa các cấp; phát triển các ứng dụng nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ như quản lý cán bộ, tài chính- kế toán, chú ý sự kết nối các hệ thống này với các hệ thống khác theo nhu cầu; phát triển các ứng dụng CNTT chuyên ngành phục vụ các công tác nghiệp vụ khác theo đặc thù của mỗi cơ quan.

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Xác định những nội dung phục vụ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp (quy mô cung cấp, cấp hành chính cung cấp, kênh cung cấp); phát triển ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa (mức độ ứng dụng, quy mô triển khai, sự kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin tại bộ phận một cửa và các hệ thống khác); phát triển các ứng dụng CNTT đặc thù khác phục vụ người dân và doanh nghiệp theo đặc thù của tỉnh/thành phố.

4. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: Xác định những nội dung bảo đảm nguồn nhân lực ứng dụng CNTT về số lượng, chất lượng: như tổ chức đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, tuyên truyền nâng cao nhận thức,...V. Giải pháp

Xác định rõ các giải pháp thực hiện Kế hoạch, có thể bao gồm (không giới hạn) các nội dung chính sau:

1. Giải pháp tài chính (chú ý việc thu hút các nguồn tài chính khác nhau, thuê dịch vụ khu vực ngoài nhà nước; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm).

2. Giải pháp triển khai (chú ý gắn chặt giữa ứng dụng CNTT và cải cách hành chính; triển khai thí điểm mô hình ứng dụng CNTT sau đó nhân rộng).

3. Giải pháp tổ chức (chú ý kiện toàn bộ máy chuyên trách CNTT các cấp).

4. Giải pháp môi trường chính sách (chú ý các chính sách thu hút nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT; quy định đặc thù quản lý ứng dụng CNTT;...).

5. Các giải pháp khác.

VI. Kinh phí thực hiện

Xác định nguồn kinh phí, dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch theo các nội dung, kèm theo là Phụ lục danh mục các dự án, nhiệm vụ sẽ triển khai trong Kế hoạch theo mẫu sau:

TT

Tên dự án, nhiệm vụ

Mục tiêu,

quy mô

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Dự kiến tổng kinh phí

Nội dung /hạng mục công việc năm 2012

Dự kiến kinh phí năm 2012

VII. Tổ chức thực hiện

Xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch.


Каталог: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005
Upload -> Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn : 2015 Dự thảo lần 1 CÔng trình thủy lợi phân cấP ĐẤT ĐÁ

tải về 56.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương