Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 11.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.14 Kb.
#9251

bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­

Sè: 1583/2007/Q§-BKHcéng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2007


quyÕt ®Þnh

Ban hµnh MÉu hå s¬ mêi thÇu dÞch vô t­ vÊn
bé tr­ëng bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­

C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Quèc héi;

C¨n cø §iÒu 54 vµ kho¶n 4 §iÒu 63 cña NghÞ ®Þnh sè 111/2006/N§-CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 61/2003/N§-CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­;Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Qu¶n lý §Êu thÇu,

QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "MÉu hå s¬ mêi thÇu dÞch vô t­ vÊn".

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

§iÒu 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ­¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn:

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ;

- VP BC§TW vÒ phßng, chèng tham nhòng;

- H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW;

- V¨n phßng Trung ­¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng;

- V¨n phßng Chñ tÞch n­íc;

- Héi ®ång D©n téc vµ c¸c ñy ban cña Quèc héi;

- V¨n phßng Quèc héi;

- V¨n phßng ChÝnh phñ;

- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;

- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;

- KiÓm to¸n Nhµ n­íc;

- C¬ quan Trung ­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ;

- Website ChÝnh phñ; C«ng b¸o;

- C¸c Së KH vµ §T c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW;

- C¸c ®¬n vÞ thuéc Bé KH&§T;

- Côc KiÓm tra v¨n b¶n - Bé T­ ph¸p ;

- L­u: VT, Vô QL§T (18b).

bé tr­ëng

Vâ Hång Phóc

Каталог: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005
Upload -> Tcvn tiêu chuẩn quốc gia tcvn : 2015 Dự thảo lần 1 CÔng trình thủy lợi phân cấP ĐẤT ĐÁ

tải về 11.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương