ĐỀ CƯƠng môn học tổ chức công tác kế toán quản trị doanh nghiệp chưƠng 1: khái quát về TỔ chức công tác kế toán quản trị TRONG doanh nghiệPtải về 6.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2016
Kích6.9 Kb.
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

  1. Yêu cầu của tổ chức công tác KTQT

  2. Nguyên tắc của việc tổ chức công tác KTQT

  3. Nội dung tổ chức công tác KTQT trong DN

   1. Tổ chức hệ thống chứng từ

   2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

   3. Tổ chức hê thống sổ kế toán

   4. Tổ chức hệ thống báo cáo KTQT

   5. Tổ chức bộ máy KTQT

   6. Tổ chức lưu giữ tài liệu KTQT

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH

2.1 Khái niệm chi phí và giá thành

2.2 Các phương pháp tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP

2.3 Phương pháp tập hợp và phân bổ CPSX của các bộ phận SX phụ trợ

2.4 Phương pháp tính giá thành trong một số trường hợp đặc biệt

2.5 Lập báo cáo sản xuất

2.6 Quản trị và Phân tích chi phí

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN

3.1 Định giá sản phẩm trong doanh nghiệp

3.2 Kế toán quản trị doanh thu

3.3 Kế toán quản trị lợi nhuận

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

4.1 Chi phí đơn vị và việc phân bổ chi phí sản xuất chung

4.2 Quản trị hoạt động

4.3 Hệ thống đánh giá kết quả truyền thống
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương