C¸c ch÷ viÕt t¾ttải về 1.18 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.04.2018
Kích1.18 Mb.
  1   2   3   4C¸c ch÷ viÕt t¾t
A.S.I.R


=

TÇn suÊt ung th­ vó tÝnh trªn 100.000 d©n ®­îc chuÈn ho¸ theo tuæi (Age Standardised Incidence Rate)

AR

=

Thô c¶m thÓ víi androgen (Androgen Receptor)

A

=

§é chÝnh x¸c (Accuracy)

B.S.E

=

Ph­¬ng ph¸p tù kh¸m vó (Breast - Self Examination)

ER

=

Thô c¶m thÓ víi oestrogen (Ostrogen Receptor)

GPB

=

Gi¶i phÉu bÖnh

F.N.A

=

ChÈn ®o¸n tÕ bµo häc chäc hót b»ng kim nhá

(Fine Needle Aspiration Cytology)HSC§

=

HÖ sè chÈn ®o¸n

UICC

=

HiÖp héi quèc t Õ chèng ung th­

(Unio Internationalis Contra Cancrum)LR

=

Tû sè ®óng (Likelihood Ratio)

M

=

Di c¨n (Metastasis)

N

=

H¹ch (Lymphatic Node)

OR

=

Tû sè chªnh (Odds Ratio)

P

=

NgÉu suÊt (Probability)

PR

=

Thô c¶m thÓ víi progesteron (Progesteron Receptor)

PV(+)

=

Gi¸ trÞ dù b¸o d­¬ng (Predicitive value of positive results)

PV(-)

=

Gi¸ trÞ dù b¸o ©m (Predicitive value of negative results)

Se

=

§é nhËy (Sensitivity)

Sp

=

§é ®Æc hiÖu (Sensitivity)

T

=

U (Tumor)

TBH

=

TÕ bµo häc

HSC§

=

Tæng HSC§  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương