Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI tại đại hội đảng các cấp, lấy ý kiến nhân dân, các đại biểu Quốc hội và tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảngtải về 20.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích20.28 Kb.
THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊvề việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI tại đại hội đảng các cấp, lấy ý kiến nhân dân, các đại biểu Quốc hội và tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng

(Thông báo số 316-TB/TW ngày 15-3-2010 của Bộ Chính trị)

 

Tại phiên họp ngày 11-3-2010, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Tờ trình về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI tại đại hội đảng các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng (số 80-TTr/VPTW, ngày 10-3-2010), Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận:1- Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI tại đại hội đảng các cấp và lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, ý kiến nhân dân

a) Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XI của Đảng tại đại hội đảng các cấp

- Đại hội đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương) sẽ thảo luận các văn kiện sau:+ Toàn văn dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 201l).

+ Tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị và tóm tắt dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 (Bộ Chính trị giao Tiểu ban Tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh chuẩn bị văn bản tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị; Tiểu ban Xây dựng chiến lược chuẩn bị văn bản tóm tắt dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; từng tiểu ban chuẩn bị hướng dẫn nội dung thảo luận riêng đối với từng văn kiện, trong đó tập trung vào một số vấn đề lớn, quan trọng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

+ Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (Bộ Chính trị giao Tiểu ban Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng chuẩn bị báo cáo và hướng dẫn nội dung thảo luận, cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

Việc gửi các văn kiện và hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải hoàn thành trước ngày 10-4-2010. Đối với các chi bộ đại hội trong tháng 3-2010, nửa đầu tháng 4-2010 (để kịp đại hội cơ sở trong tháng 4-2010 theo chỉ đạo của Trung ương) thì cứ tiến hành các nội dung khác, phần thảo luận và góp ý vào văn kiện của cấp trên sẽ bố trí vào thời gian họp bổ sung từ 1-1,5 ngày sau đại hội chi bộ. Nơi nào đại hội chi bộ từ nửa cuối tháng 4-2010 thì sẽ tiến hành đầy đủ các nội dung đại hội.

Đại hội đảng bộ các quận, huyện, tỉnh, thành phố và tương đương sẽ thảo luận:

+ Toàn văn dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

+ Toàn văn dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

+ Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

+ Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (kèm theo hướng dẫn nội dung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

Việc gửi các văn kiện và hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến cho quận, huyện uỷ và tương đương hoàn thành trước ngày 1-5-2010; cho các tỉnh uỷ thành uỷ và tương đương hoàn thành trước ngày 1-9-2010.

Việc tổ chức riêng cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn thảo luận, đóng góp vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng do các tỉnh uỷ, thành uỷ quyết định.

b) Về việc lấy ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội

Trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2010 (vào tháng 10, tháng 11), gửi các văn kiện Đại hội để các đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý, gồm:

- Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

- Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

- Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến thảo luận).

- Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (kèm theo hướng dẫn nội dung cần tập trung thảo luận và cách tổng hợp ý kiến).

Các tài liệu được gửi cho các đại biểu Quốc hội tối thiểu 10 ngày trước khi các đại biểu thảo luận.

c) Về việc công bố các văn kiện Đại hội XI của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

- Các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm:+ Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 201l).

+ Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

+ Dự thảo Báo cáo chính trị.

- Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng, gửi các ý kiến góp ý về Trung ương.

- Thời gian công bố các văn kiện lấy ý kiến nhân dân: ngày 15-10-2010.

- Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân từ ngày 15-10 đến ngày 15-11-2010.2- Về việc tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XI của Đảng

a) Tổng hợp ý kiến thảo luận tại đại hội đảng các cấp

- Đại hội đảng cấp dưới tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội XI của Đảng gửi lên đại hội đảng cấp trên. Cấp uỷ cấp trên tổng hợp ý kiến thảo luận của đại hội các tổ chức đảng trực thuộc thành một bản để báo cáo tại đại hội đảng bộ cấp mình.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý vào các văn kiện Đại hội XI của đại hội đảng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương gửi về Trung ương.

Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, hoàn thành trước ngày 1-12-2010 .

        b) Tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội

Đảng đoàn Quốc hội tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu Quốc hội gửi Bộ Chính trị (qua Văn phòng Trung ương Đảng).

Việc tổng hợp hoàn thành trước ngày 1-12-2010.

c) Tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào các văn kiện Đại hội XI

Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp đến Trung ương; Ban Dân vận Trung ương tổng hợp ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp (gồm cả các hội nghị do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức).

Việc tổng hợp hoàn thành trước ngày 1-12-2010.

d) Tổng hợp chung các ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội XI

Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp chung ý kiến thảo luận, góp ý của đại hội đảng các cấp, của đại biểu Quốc hội và ý kiến góp ý của nhân dân trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Việc tổng hợp hoàn thành trước ngày 10-12-2010.

T/M BỘ CHÍNH TRỊTrương Tấn Sang (đã ký)
: Uploaded VGP -> nguyenvanhuan
Uploaded VGP -> BỘ TÀi chính số: 111/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded VGP -> BỘ TÀi chính số: 1135 /btc-tct v/v thuế gtgt đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded VGP -> Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005
Uploaded VGP -> Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-cp ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-cp ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ
Uploaded VGP -> BỘ TÀi chính số: 120/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded VGP -> Ban thưỜng trực số: 1267
Uploaded VGP -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên
Uploaded VGP -> Danh sách 132 trường không tổ chức thi năm 2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương