Phụ lục I danh mục văn bản quy đỊnh chi tiết thi hành các luậT ĐƯỢc ban hành trong quý I/2016tải về 51.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích51.42 Kb.


Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG QUÝ I/2016

(Kèm theo Báo cáo số 58/BC-BTP ngày 24/3/2016 của Bộ Tư pháp)


TT

TÊN LUẬT

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TỔNG SỐ VBQĐCT

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰCLuật giám định tư pháp

01/01/2013

01

BYT

 1. Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần

01/3/2016Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

01/01/2015

01

BQP

 1. Thông tư số 05/2016/TT-BQP ngày 15/01/2016 quy định tiêu chuẩn thuyền viên, chế độ trách nhiệm thuyền trưởng, máy trưởng; định biên thuyền viên tàu thuyền, phương tiện thủy làm nhiệm vụ quốc phòng

01/3/2016Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/01/2015

01

BCA, BYT và BTC

 1. Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 28/12/2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

15/02/2016Luật đầu tư công

01/01/2015

01

BKHĐT

 1. Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

02/5/2016Luật kinh doanh bất động sản

01/7/2015

01

BXD

 1. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 hướng dẫn Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2014

15/02/2016Luật căn cước công dân

01/01/2016

04

BCA

 1. Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân

15/02/2016

BCA

 1. Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Luật căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân

15/3/2016

BCA

 1. Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

20/4/2016

BCA

 1. Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

19/4/2016Luật bảo hiểm xã hội

01/01/2016

03

BLĐTBXH

 1. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

15/02/2016

BHXHVN

 1. Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

20/02/2016

BLĐTBXH

 1. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

15/02/2016Luật nghĩa vụ quân sự

01/01/2016

03

BQP

 1. Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

08/04/2016

BQP

 1. Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

01/5/2016

BQP

 1. Thông tư số 07/2016/TT-BQP ngày 26/01/2016 quy định phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ và chế độ nghỉ phép của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

10/3/2016Luật tổ chức chính quyền địa phương


01/01/2016

01

BNV


 1. Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

10/3/2016Luật tổ chức Chính phủ

01/01/2016

01

BNV

 1. Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

20/3/2016Luật thống kê

1/7/2016

01

NHNN

 1. Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/01/2017

Tổng số: 09 luật

Tổng số đã ban hành: 18 văn bản (08 nghị định, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch): Uploaded -> dothanhhoai
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
dothanhhoai -> Điều Đối tượng nộp phí
dothanhhoai -> Phục lục II danh mục văn bảN “NỢ ĐỌNG” quy đỊnh chi tiết thi hành luậT, pháp lệNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương