I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo Trung Tâmtải về 41.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.04.2018
Kích41.07 Kb.

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG YF3-SERIES

HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY TÖÏ ÑOÄNG /FIRE ALARM SYSTEM

---------oOo---------
I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo Trung Tâm


  1. FIRE : Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy

  2. POWER : Đèn xanh sáng biểu thị nguồn cung cấp ổn định

  3. AC POWER FAULT: Đèn vàng sáng biểu thị lỗi nguồn cung cấp

  4. OPEN CIRCUIT: Đèn vàng sáng biểu thị lỗi đường dây

  5. SOUNDER OPEN CIRCUIT: Đèn vàng sáng biểu thị lỗi đứt đường dây chuông

  6. SOUNDER SHORT CIRCUIT: Đèn vàng sáng biểu thị lỗi ngắn mạch đường dây chuông

II. CÁC NÚT NHẤN THƯỜNG SỮ DỤNG

1. Reset: Reset hệ thống.

2. Signal hold disable: Tự động reset hệ thống và tắt chức năng chống báo giả

3. Panel mute: Ngắt chuông trên tủ.

4. Bell mute: Ngắt chuông ngoài.

5. Relay disable: Tắt Relay tác động ngoài.II. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG

-Báo động ki có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hot động hoc ta nhn nút nhn khn. Ngay lp tc đèn “Fire” s sáng và đèn hin th ca Zone kết ni vi đầu dò khói hoc nút nhn khn tương ng s sáng. Chuông trên bo mạch và các chuông kết ni bên ngoài s hot động.

-Tắt chuông trên tủ

Muốn chuông trên bo mch ngng hot động ta nhấn “Panel mute” .

-Tắt chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngng hot động ta nhấn “Bell mute.

-Tắt Relay:

Muốn relay ngng hot động ta nhấn “Relay disable”

-Reset hệ thng

Khi hệ thng báo cháy đang báo s c cháy, đèn “Fire” và đèn hin th Zone tương ng s sáng. Nếu mun h thng tr v vi thiết lp ban đầu (khi chưa xy ra s c cháy) ta nhn nút “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khn chưa được sa cha thì nút “Reset” s không tác động. Trong trường hp này ta phi tiến hành sa cha các thiết b có liên quan ri mi nhn nút “Reset”.

---------oOo---------
: upload -> hinhanh
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
hinhanh -> KT2-999 epi-bond (emulsion polymeric isocyanate) kt2-999 là loại keo epi-bond(emulsion polymeric isocyanate), đạt tiêu chuẩn dinen 204 D4 có khả năng kết dính trong môi trường pH trung tính
hinhanh -> BỒi dưỠng nghiệp vụ quản lý giống cây trồng lâm nghiệP
hinhanh -> CÔng ty tnhh kim bàNG
hinhanh -> Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương