Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNGtải về 33.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích33.96 Kb.
#654

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


_________________

Số: 1642/KH-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________________

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

__________________________

Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức đợt thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ nay đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2016 với các nội dung như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

b) Tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Đà Nẵng năm 2016.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

b) Việc khen thưởng tập thể và cá nhân phải đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Không đề nghị khen thưởng đối với tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

II. NỘI DUNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

a) Các cơ quan công tác đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện, phường, xã và các đơn vị trung ương trên địa bàn thành phố được phân công tham gia phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

b) Các tổ chức phụ trách, cá nhân tham gia phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Nội dung thi đua

a) Công tác chỉ đạo bầu cử

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt hội nghị triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu của từng cấp.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

b) Công tác tuyên truyền bầu cử

Tuyên truyền phổ biến rộng rãi về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả đến các đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, khu vực dân cư, tổ dân phố, thôn theo quy định.

c) Công tác tổ chức bầu cử

- Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng quy định; phân công công việc phù hợp; hoạt động đạt hiệu quả.

- Bảo đảm điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác bầu cử đảm bảo quy trình các bước thực hiện, thời gian theo quy định của pháp luật, kế hoạch của Ủy ban bầu cử và UBND thành phố.

- Thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri, trang trí khu vực bỏ phiếu trang trọng và đúng quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu, phiếu bầu và các điều kiện có liên quan đến công tác bầu cử.

- Cập nhật thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời.

- Tổ chức ngày bầu cử đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ cử tri đi bầu cao; không bầu thay; kết quả bầu cử đảm bảo cơ cấu hợp lý, đủ số lượng (không bầu lại, bầu thêm); bầu cử đúng thời gian; đảm bảo chương trình, quy trình bầu cử không sai sót; tỷ lệ phiếu không hợp lệ ít; kiểm phiếu chặt chẽ, chính xác.

- Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về bầu cử của công dân theo thẩm quyền (nếu có).

- Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đúng quy định.

d) Công tác đảm bảo an ninh - trật tự

Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.3. Công tác khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng, số lượng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 05 tập thể và 03 cá nhân.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố: 30 tập thể và 30 cá nhân. Trong đó:

+ Các cơ quan công tác đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố: 07 tập thể, 07 cá nhân.

+ Quận, huyện: 21 tập thể và 21 cá nhân (mỗi quận, huyện đề nghị 03 tập thể, 03 cá nhân, trong đó có 02 tập thể, 02 cá nhân cấp phường, xã).

+ Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố: 02 tập thể và 02 cá nhân.

- Giấy khen của thủ trưởng các đơn vị, địa phương: Căn cứ tình hình thực tiễn, các đơn vị, địa phương quy định số lượng khen thưởng cho phù hợp.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Mục III của Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố: Có thành tích xuất sắc trong thực hiện nội dung tiêu chí thi đua tại Khoản 2 Mục này.

- Giấy khen của thủ trưởng các đơn vị, địa phương: Đơn vị, địa phương xem xét, quyết định dựa trên nội dung tiêu chí thi đua tại Khoản 2 Mục này, phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ được giao.

c) Mức tiền thưởng

Thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

d) Quy trình xét, đề nghị khen thưởng

- Chủ tịch UBND phường, xã xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

- UBND các quận, huyện xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền và gửi hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc quận, huyện, phường, xã về Ủy ban bầu cử thành phố (qua Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử).

- Ủy ban bầu cử thành phố:

+ Xét đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan công tác Đảng, sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể thành phố; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

+ Xét, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân do UBND các quận, huyện đề nghị.

+ Xét, đề nghị UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan công tác Đảng, sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể thành phố; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện, phường, xã.

đ) Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Tờ trình đề nghị của đơn vị, địa phương.

- Báo cáo trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ tổ chức triển khai hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch này và tham mưu Ủy ban bầu cử thành phố xem xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, trình UBND thành phố xem xét các hình thức khen thưởng theo quy định.

2. Việc theo dõi, xem xét thi đua, khen thưởng trong đợt thi đua này phải được tiến hành ngay từ thời gian chuẩn bị, tổ chức bầu cử, báo cáo kết quả bầu cử.

3. Ủy ban bầu cử thành phố xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng và gửi hồ sơ về UBND thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 05 tháng 6 năm 2016.

UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố giải quyết./

Nơi nhận:

- BTĐKT TW (b/c);

- Thường trực Thành ủy (b/c);

- Thường trực HĐNDTP (b/c);

- UBBC TP (b/c);

- Các PCT UBND TP;

- Chánh VP UBND TP;

- UBMTTQVN TP;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;

- UBND các quận, huyện, phường, xã;- Lưu: VT, SNV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức ThơКаталог: upload -> document
document -> THỦ TƯỚng chính phủ
document -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
document -> CỦa chính phủ SỐ 128/2008/NĐ-cp ngàY 16 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2002 VÀ pháp lệnh sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của pháp lệnh xử LÝ VI phạm hành chính năM 2008
document -> THỦ TƯỚng chính phủ –––– Số: 56
document -> BỘ CÂu hỏi tình huống phục vụ Hội thi tìm hiểu về Luật bhxh, bhyt
document -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
document -> BỘ ĐỀ thi đoàn Thanh niên với công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
document -> CHƯƠng 8 iso 9000 I. Giới thiệu chung về BỘ tiêu chuẩN iso 9000
document -> VĂn phòng luật sư V. L. C
document -> HỢP ĐỒng tặng cho tài sảN

tải về 33.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương