THÔng báo kết luận của Phó Chủ tịch ubnd huyện Trần Úctải về 14.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích14.77 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐIỆN BÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 384 /TB-UBND Điện Bàn, ngày 18 tháng 7 năm 2014THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc

tại buổi tiếp công dân ngày 11/7/2014

Ngày 11/7/2014, tại UBND xã Điện Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Úc chủ trì buổi tiếp công dân, xem xét giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan, ban, ngành: UBMTTQVN huyện, Ban Tuyên truyền vận động công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và TĐC, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng các Hội, Đoàn thể, Cán bộ địa chính-xây dựng, Thôn trưởng thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ và 11 hộ dân có đất trúng đấu giá thuộc tuyến đường ĐT 609 bị ảnh hưởng dự án.

Sau khi nghe ông Lê Thương - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện báo cáo việc bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 11 hộ dân có đất trúng đấu giá ở thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ thuộc tuyến đường ĐT 609 bị ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; ý kiến đề nghị của các hộ dân; Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc kết luận một số nội dung sau:

1. Các hộ dân có đất trúng đấu tại Quyết định phê duyệt số 743/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND huyện Điện Bàn nhưng chưa làm nhà ở bị giải tỏa trắng bởi dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có quyền lựa chọn một trong ba hình thức tái định cư:

- Nhận lại đất ở tại vị trí mới theo hướng tịnh tiến lên khu vực quy hoạch trên tuyến đường ĐT 609 (gần nút giao Mỹ Sơn). Diện tích, quy cách chiều dài, chiều rộng giữ nguyên như lô đất cũ. Khu vực tái định cư này không đầu tư san lấp, nhưng cos cao trình phải đảm bảo tương đương như cao trình khu đất cũ bị giải tỏa.

- Nhận đất tại khu tái định cư (TĐC) Phong Thử theo quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Diện tích lô đất tương đương như lô đất cũ, nhưng kích thước có thể thay đổi theo quy hoạch phê duyệt. Trung tâm PTQĐ phải sớm giới thiệu cho các hộ dân nhận biết khu TĐC Phong Thử để lựa chọn.

- Nhận tiền bồi thường về đất theo giá đất do UBND tỉnh phê duyệt có tính đến yếu tố đấu giá trước đây và tự lo tái định cư.

2. Từ nay đến hết ngày 20/7/2014, giao Trung tâm phát triển quỹ đất làm việc cụ thể với các hộ dân nói trên để họ tự lựa chọn một trong ba hình thức tái định cư nêu trên bằng văn bản (mẫu doTrung tâm phát triển quỹ đất soạn). Sau ngày 20/7/2014, nếu các hộ dân không có đăng ký lựa chọn thì việc bố trí tái định cư thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Về cao trình khu đất bố trí tái định cư cho 11 hộ trúng đấu giá trên tuyến đường ĐT 609 (gần nút giao Mỹ Sơn): giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban nhân dân xã Điện Thọ, Ban nhân dân thôn Phong Thử 1 và 11 hộ dân có đất đấu giá kiểm tra xác định thực tế. Nếu cos cao trình khu TĐC mới thấp hơn khu cũ thì lập thiết kế dự toán trình UBND huyện xem xét phê duyệt để :

- Tổ chức san nền cho tương thích như khu vực cũ;

- Hoặc chi trả tiền thêm để người dân tự nâng cos nền.

4. Thống nhất đầu tư hạng mục điện tại khu vực quy hoạch bố trí đất cho 11 hộ có đất trúng đấu giá trên tuyến đường ĐT 609 (gần nút giao Mỹ Sơn).

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Úc tại buổi tiếp công dân ngày 11/7/2014. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Trần Công Thiết
Trần Công Thiết
Nơi nhận:

- Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện;

- Như thành phần dự họp;

- C,PVP;- Lưu: VT.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương