HỢP ĐỒng tặng cho tài sảN



tải về 30.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích30.74 Kb.
#2557

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

TẶNG CHO TÀI SẢN

(Loại Tài sản: Cổ phần )

Tại: Số ………………………………………………………………., Hà Nội

Tel: …………………………



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CỔ PHẦN
Hôm nay, ngày……………tháng…………… năm 2008, tại ……………,

Chúng tôi gồm có:
BÊN TẶNG CHO: (Sau đây gọi là Bên A)

 1. Ông …………… Sinh năm: ……………

  • Số CMND: …………… Cấp ngày: ……………;

  • Nơi cấp: Công an …………….

  • Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

 1. Bà …………… (là vợ của ông……………)Sinh năm: ……………

  • Số CMND: ……………; Cấp ngày : ……………

  • Nơi cấp: Công an ……………

  • Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội.


BÊN NHẬN TẶNG CHO: (Sau đây gọi là Bên B )

 1. Ông …………… Sinh năm: ……………

  • Số CMND: …………… Cấp ngày: ……………;

  • Nơi cấp: Công an …………….

  • Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

 1. Bà …………… (là vợ của ông……………)Sinh năm: ……………

  • Số CMND: ……………; Cấp ngày : ……………

  • Nơi cấp: Công an ……………

  • Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………, Thành phố Hà Nội.


Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết hợp đồng tặng cho như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A hiện nắm giữ 10,000 cổ phần (bằng chữ: Mười nghìn cổ phần) trong công ty ……………(“Công ty”) thông tin cụ thể như sau:



- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu ……………

- Mã chứng khoán:

……………

 • Số lượng cổ phần được tặng:

10.000

 • Mệnh giá

10.000 đồng

 • Tổng giá trị hợp đồng

100,000,000 đồng

Bằng hợp đồng này bên A đồng ý tặng cho số cổ phần trên cho bên B theo các Điều khoản sau đây.


ĐIỀU 2: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU SỐ CỔ PHẦN

 1. Bên A có nghĩa vụ giao số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu số cổ phần cho bên B vào thời điểm do hai bên thoả thuận. Không có sự chứng kiến của Công chứng viên.

 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu số cổ phần tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.



ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho số cổ phần theo Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.


ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau:



 1. Bên A cam đoan:

  1. Những thông tin về nhân thân, về số cổ phần đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

   1. Số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng, sở hữu duy nhất và hợp pháp của Bên A.

  2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, số cổ phần nói trên không đem hứa bán, tặng cho hoặc được đặt cọc để mua và không có tranh chấp và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án cũng như không bị cấm chuyển dịch bởi quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hay bị hạn chế chuyển dịch ;

  3. Vào thời điểm hiện tại, số cổ phần nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;

  4. Đã thông báo, trao đổi rõ với bên B về những ưu điểm, hạn chế và các quyền của số cổ phần là đối tượng của giao dịch này.

  5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan:

   1. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

   2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về số cổ phần; Công nhận cam đoan của bên A trên là đúng.

   3. Bên B đồng ý nhận số cổ phần trên.

   4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

   5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU 6: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Ngoài việc tuân thủ các quy định trên, các bên tham gia hợp đồng này còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng tặng cho nói riêng. Hai bên thống nhất, việc vô hiệu của một hoặc một vài nội dung hay điều khoản trong hợp đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại của Hợp đồng.


ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.



Hai bên cùng đọc và được nghe đọc lại, thống nhất ký tên dưới đây.


Bên A


Bên B






Luat su Nguyen Manh Thuat – www.luatsudongnama.com

Каталог: sites -> 1834 -> upload -> documents
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
documents -> I/ Bªn cho thuª: c ng ty luật hợp danh đÔng nam á(Bªn A)

tải về 30.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương