KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ngtải về 185 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích185 Kb.
#271


KÕt qu¶ ®Ò tµi

"nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liÖu gç d¸n (1995-1999)"

Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Ph¹m §×nh Tam

Céng t¸c viªn chÝnh:

TrÇn L©m §ång, NguyÔn Sü §­¬ng

ViÖn KHLN ViÖt Nam

I.më ®Çu


Tr¸m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c©y gç b¶n ®Þa cã chiÒu cao tõ 20 - 30m, ®­êng kÝnh ngang ngùc ®¹t 50 - 70m, th©n trßn th¼ng, t¸n réng vµ l¸ xanh quanh n¨m. Tr¸m tr¾ng lµ c©y ®a môc ®Ých ®­îc nh©n d©n ta ­a chuéng.

Gç Tr¸m tr¾ng mÒm, nhÑ thí mÞn, dÔ bãc th­êng ®­îc dïng lµm nguyªn liÖu gç d¸n, ®ãng ®å th«ng th­êng, dïng trong x©y dùng nhµ cöa.

Nhùa Tr¸m dïng trong c«ng nghÖ chÕ biÕn xµ phßng, n­íc hoa, s¬n tæng hîp, lµm chÊt c¸ch ®iÖn. Qu¶ Tr¸m ¨n ®­îc, cã thÓ dïng ®Ó chÕ biÕn « mai, lµm thùc phÈm, lµm thuèc ch÷a ho vµ gi¶i ®éc.

C©y Tr¸m tr¾ng ®· ®­îc nhiÒu nhµ khoa häc trong vµ ngoµi n­íc nghiªn cøu tõ nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 20. C¸c nghiªn cøu chñ yÕu tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc: ph©n lo¹i; chÕ biÕn vµ khai th¸c qu¶, nhùa; kü thuËt g©y trång. Tuy nhiªn cho ®Õn nay c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ hÖ thèng kü thuËt L©m sinh ®Ó g©y trång vµ ph¸t triÓn vÉn cßn rÊt h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ lùa chän ph­¬ng thøc trång, biÖn ph¸p xö lý thùc b× vµ chän c©y phï trî,… tõ ®ã c¸c m« h×nh trång rõng Tr¸m tr¾ng trªn thùc ®Þa kh«ng mÊy thµnh c«ng. Trong khi ®ã Tr¸m tr¾ng lµ mét trong nh÷ng c©y ®a môc ®Ých ®­îc nh©n d©n ­a chuéng, kh«ng nh÷ng c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn gç cã nhu cÇu sö dông gç Tr¸m mµ c¸c ®Þa ph­¬ng còng mong muèn ph¸t triÓn trång rõng Tr¸m tr¾ng.

Víi lÏ ®ã, Bé L©m nghiÖp nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· phª duyÖt ®Ò tµi: “Nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liÖu gç d¸n”. §Ò tµi do ViÖn Khoa Häc L©m nghiÖp ViÖt Nam chñ tr× thùc hiÖn tõ 1995 ®Õn 1999 vµ ®· ®­îc Héi §ång khoa häc ®¸nh gi¸ lµ thµnh c«ng.

II.Môc tiªu, néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


2.1. Môc tiªu nghiªn cøu

- X¸c ®Þnh ®­îc c¬ së khoa häc ®Ó ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p l©m sinh phï hîp g©y trång vµ ph¸t triÓn c©y Tr¸m tr¾ng.

- §Ò xuÊt ®­îc biÖn ph¸p kü thuËt sinh ®Ó trång rõng tr¸m tr¾ng phôc vô môc tiªu cung cÊp gç cho c«ng nghiÖp d¸n l¹ng.

- Gãp phÇn lµm c¬ së khoa häc cho viÖc x©y dùng quy tr×nh, quy ph¹m trång rõng Tr¸m tr¾ng2.2. Néi dung nghiªn cøu

- Nghiªn cøu c¬ së khoa häc ®Ó ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt l©m sinh.

- Nghiªn cøu biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh.

- X©y dùng quy ph¹m kü thuËt.2.3.Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu

øng dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sinh th¸i thùc nghiÖm ®Ó ®iÒu tra thu thËp sè liÖu ngo¹i ngiÖp vµ ®iÒu tra bæ sung c¸c ®Æc ®iÓm l©m häc cña Tr¸m tr¾ng. øng dông ph­¬ng ph¸p ®ång ruéng ®Ó bè trÝ c¸c thÝ nghiÖm vÒ c¸c kü thuËt trång t¹i hiÖn tr­êng.

C¸c thÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ theo ph­¬ng ph¸p thèng kª, c¸c c«ng thøc ®­îc lÆp l¹i 3 lÇn. TÝnh to¸n vµ xö lý sè liÖu dùa vµo ph­¬ng ph¸p thèng kª vµ c¸c phÇn mÒm vi tÝnh th«ng dông hiÖn nay.

2.4.VËt liÖu nghiªn cøu

HiÖn tr­êng nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®­îc tiÕn hµnh t¹i 3 ®iÓm: CÇu Hai (Phó Thä), B×nh Thanh (Hoµ B×nh) vµ Kú S¬n (Hoµ B×nh).


III.KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn


3.1.Nghiªn cøu c¬ së khoa häc ®Ó ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt l©m sinh

   1. §iÒu tra yªu cÇu vµ tiªu chuÈn gç nguyªn liÖu

Th«ng qua ®iÒu tra, kh¶o s¸t mét sè c¬ së s¶n xuÊt gç d¸n ë trong n­íc vµ thÝ nghiÖm bãc thö gç Tr¸m lÊy tõ rõng trång 20 tuæi ë L¹c Thuû, Hoµ B×nh, ®Ò tµi ®· tæng hîp ®­îc b¶ng tiªu chuÈn vÒ nguyªn liÖu gç d¸n gåm chñng lo¹i, quy c¸ch gç trßn, quy c¸ch gç thµnh khÝ vµ 15 tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng tõ ®ã gióp cho viÖc ®Þnh h­íng kü thuËt l©m sinh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu nguyªn liÖu. §Ò tµi còng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc gç Tr¸m tr¾ng lÊy tõ rõng trång tho¶ m·n ®­îc c¸c tiªu chuÈn nguyªn liÖu gç d¸n, tû lÖ thµnh khÝ v¸n bãc ®¹t 61,2% trong ®ã v¸n mÆt chiÕm 73,8%. KÕt qu¶ nµy cho thÊy gç Tr¸m tr¾ng dïng lµm nguyªn liÖu gç d¸n h¬n h¼n c¸c loµi c©y b¶n ®Þa kh¸c.

   1. Tæng kÕt ®¸nh gi¸ c¸c m« h×nh trång Tr¸m ®· cã

§Ò tµi ®· tiÕn hµnh tæng hîp, ph©n tÝch 25 b¸o c¸o khoa häc cã liªn quan ®Õn c©y Tr¸m tr¾ng cña c¸c t¸c gi¶ trong n­íc, kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ 10 m« h×nh trång Tr¸m tõ 2 ®Õn16 tuæi t¹i mét sè tØnh phÝa B¾c vµ rót ra ®­îc mét sè nhËn xÐt nh­ sau:

- C©y Tr¸m tr¾ng ®· ®­îc nghiªn cøu tõ nhiÒu n¨m ë 3 lÜnh vùc chÝnh: khai th¸c chÕ biÕn nhùa, t×m hiÓu vÒ ®Æc tÝnh sinh v©t häc vµ kü thuËt g©y trång. Hai lÜnh vùc ®Çu ®­îc coi lµ thµnh c«ng, riªng lÜnh v­c thø 3 cßn nhiÒu h¹n chÕ, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu ch­a nhiÒu, thiÕu hÖ thèng vµ ch­a ®Ò xuÊt ®­îc kü thuËt ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho viÕc trång rõng thµnh c«ng, do vËy mµ cßn thiÕu m« h×nh chøng minh trªn thùc ®Þa.

- Trong s¶n xuÊt còng cã nhiÒu ®Þa ph­¬ng g©y trång hµng tr¨m ha víi nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau nh­ ë: Hoµ B×nh, Phó Thä, Yªn B¸i, Tuyªn Quang, Th¸i Nguyªn, nh­ng ®a sè rõng Tr¸m trång ®Òu bÞ thÊt b¹i sau 3-4 n¨m ®Çu, sè cßn l¹i còng sinh tr­ëng kÐm. Nguyªn nh©n lµ ch­a n¾m v÷ng c¸c ®Æc tÝnh quan träng cña c©y Tr¸m tr¾ng nªn viÖc chän ph­¬ng thøc trång, chän c©y phï trî vµ qu¸ tr×nh ch¨m sãc ®iÒu tiÕt thùc b× ch­a hîp lý.


   1. Nghiªn cøu bæ sung ®Æc ®iÓm l©m häc c¬ b¶n cña tr¸m tr¾ng

§Ò tµi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu bæ sung mét sè ®Æc ®iÓm l©m häc c¬ b¶n cua Tr¸m tr¾ng bao gåm: Ph©n bè, lËp ®Þa, t¸i sinh, chÕ ®é ¸nh s¸ng cña Tr¸m tr¾ng giai ®o¹n v­ên ­¬m. KÕt qu¶ ®· cho thÊy:

- Tr¸m tr¾ng lµ c©y ph©n bè réng ë c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam vµ th­êng gÆp trong rõng thø sinh trªn ®Êt cßn nguyªn tr¹ng. Tr¸m cã mÆt ë nh÷ng vïng cã ®é cao tõ 10m (Bµ RÞa-Vòng Tµu, T©n Phó - §ång Nai) ®Õn 1000m (Tña Chïa - Lai Ch©u).

- §Êt ®ai vïng Tr¸m tr¾ng ph©n bè hÇu hÕt lµ tÇng ®Êt dµy trªn 0,5m, ®é chua pH(KCl) biÕn ®éng tõ 3,4 - 5,7, l­îng P2O5 hÇu hÕt d­íi 5mg/100g ®Êt, mïn biÕn ®éng tõ 2 - 4,7%. §iÒu nµy chøng tá Tr¸m tr¾ng cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc ®Êt chua ®Õn Ýt chua, l©n h¬i nghÌo nh­ng mïn ph¶I kh¸ vµ tÇng ®Êt s©u.

- Tr¸m tr¾ng cã kh¶ n¨ng t¸i sinh tù nhiªn m¹nh c¶ h¹t vµ chåi.

- Møc ®é che s¸ng kh¸c nhau cã ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng cña c©y con giai ®o¹n v­ên ­¬m (1 - 2 n¨m tuæi), møc ®é che ¸nh s¸ng 25 -50% c©y con sinh tr­ëng tèt nhÊt.


  1. Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh

Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t c¸c m« h×nh thÝ nghiÖm cña c¸c ®Ò tµi trång Tr¸m tr­íc ®©y vµ c¸c m« h×nh trång rõng trong s¶n xuÊt, ®Ò tµi ®· rót ra mét sè vÊn ®Ò tån t¹i hiÖn nay trong viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh ®Ó t¹o c¸c l©m phÇn Tr¸m cã s¶n l­¬ng tËp trung. MÆt kh¸c ®Ò tµi tËp trung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò then chèt lµ:

- Chän ph­¬ng thøc trång

- Chän c©y phï trî

- Ph­¬ng thøc hçn giao

§Ò tµi ®· tiÕn hµnh bè trÝ thÝ nghiÖm t¹i xãm Lßn x· B×nh Thanh, Th«n 3 x· M«ng Ho¸, huyÖn Kú S¬n, tØnh Hoµ B×nh vµ t¹i Trung t©m CÇu Hai x· Ch©n Méng, huyÖn §oan Hïng, tØnh Phó Thä.


   1. KÕt qu¶ nghiªn cøu ph­¬ng thøc trång

Bè trÝ thÝ nghiÖm


* C«ng thøc 1 (trång toµn diÖn cã c©y phï trî): ph¸t tr¾ng thùc b×, dän s¹ch sau ®ã thiÕt kÕ trång rõng. MËt ®é trång 1600 c©y/ha (3 x 2m), trong ®ã Tr¸m tr¾ng 800 c©y/ha, Keo tai t­îng 800 c©y/ha. Tr¸m vµ Keo trång cïng mét lóc, hçn giao theo hµng, gi÷a c¸c hµng c©y gieo mét hµng cèt khÝ.

* C«ng thøc 2 (trång trong r¹ch): H¹ chiÒu cao cña rõng xuèng d­íi 5m, më c¸c r¹ch song song, r¹ch réng 3m, t©m r¹ch c¸ch ®Òu nhau 8m. Trªn r¹ch ph¸t dän s¹ch thùc b× vµ trång mét hµng Tr¸m ë gi÷a c©y c¸ch c©y 2m.

* C«ng thøc 3 (trång ®èi chøng – thuÇn lo¹i kh«ng cã c©y che phñ): ph¸t tr¾ng thùc b× dän s¹ch sau ®ã thiÕt kÕ trång rõng. MËt ®é trång rõng 1600 c©y/ha (Tr¸m thuÇn loµi), kh«ng trång c©y che phñ ®Êt.

ThÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ t¹i B×nh Thanh (Hoµ B×nh) n¨m 1996 trªn ®èi t­îng rõng phôc håi. T¹i CÇu Hai (Phó Thä) n¨m 1996 sau rõng Mì khai th¸c tr¾ng. Qua biÓu 1 cho thÊy ë c¶ 3 ®iÓm thÝ nghiÖm, ë giai ®o¹n nhá (1 tuæi) sinh tr­ëng vÒ ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao Tr¸m tr¾ng ch­a cã kh¸c nhau, nh­ng tõ tuæi 2 trë ®i sù kh¸c nhau ë c¸c c«ng thøc râ rÖt h¬n vµ c«ng th­c trång toµn diÖn cã c©y phï trî cã kh¶ n¨ng sinh tr­ëng ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao tèt nhÊt. Chóng ta ®· kh¶o s¸t c¸c thÝ nghiÖm t¹i B×nh Thanh-Hoµ B×nh cho thÊy m« h×nh cã tuæi lín nhÊt (4 tuæi) cã thÓ thÊy vÒ ®­êng kÝnh gèc ë 12 th¸ng tuæi trong 3 c«ng thøc ch­a cã g× kh¸c, nh­ng sau ®ã th× c«ng thøc cã c©y phï trî ®· v­ît lªn h¼n. Cßn l¹i hai c«ng thøc trång trong r¹ch vµ ®èi chøng th× ®Õn n¨m thø t­ vÉn ch­a cã sai kh¸c. VÒ chiÒu cao th× hai n¨m ®Çu c¶ 3 c«ng thøc ®Òu ch­a cã g× sai kh¸c, nh­ng ®Õn 24 th¸ng trë ®i 3 c«ng thøc ®· b¾t ®Çu ph©n hãa. C«ng thøc cã c©y phï trî cã ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao lín nhÊt (biÓu 2).

BiÓu 1. Sinh tr­ëng ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao Tr¸m tr¾ng trång trong c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm t¹i 3 ®Þa ®iÓm (lÇn ®o th¸ng 11 n¨m 1999)

§Þa ®iÓm

N¨m trång

ChØ tiªu

C«ng thøc

Trång toµn diÖn cã c©y phï trî

Trång trong r¹ch

§èi chøng


Doo (cm)

Hvn (m)

Doo (cm)

Hvn (m)

Doo (cm)

Hvn (m)

Hoµ B×nh

(B×nh Thanh)

Phó Thä

(CÇu Hai)Hoµ B×nh

(M«ng Ho¸)1996
1997
1998

Xtb

V%

XtbV%

Xtb


V%

5.31

24.85


3.03

28.49


1.56

40.47


3.03

23.53


1.85

24.57


1.2

35.41


3.42

27.42


1.52

34.56


1.59

34.03


2.08

24.07


0.95

40.15


1.26

29.56


3.39

29.69


2.79

33.08


1.56

34.32


1.88

30.75


1.43

39.33


1.10

25.18


BiÓu 2: Sinh tr­ëng ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao Tr¸m tr¾ng trong c¸c ph­¬ng thøc (rõng trång 1996 t¹i B×nh Thanh)

Tuæi

C«ng thøc

Trång toµn diÖn

Trång trong r¹ch

§èi chøng


Doo (cm)

Hvn (m)

Doo (cm)

Hvn (m)

Doo (cm)

Hvn (m)

12 th¸ng

0.60

0.46

0.59

0.48

0.57

0.46

24 th¸ng

1.93

0.95

1.31

0.95

1.27

0.88

36 th¸ng

3.59

1.95

2.25

1.52

2.20

1.41

48 th¸ng

5.31

3.03

3.43

2.08

3.39

1.88

3.2.2 ThÝ nghiÖm thö nghiÖm c©y phï trî

Bè trÝ thÝ nghiÖm


§Ò tµi ®· bè trÝ 4 loµi c©y che phñ kh¸c nhau ®Ó hç trî cho c©y Tr¸m giai ®o¹n non ®ã lµ: Cèt khÝ, keo tai t­îng, §Ëu trµm, thùc b× tù nhiªn vµ c«ng thøc kh«ng che lµm ®èi chøng.

- C¸c c«ng thøc che Cèt khÝ, Keo, §Ëu trµm vµ ®èi chøng kü thuËt lµm ®Êt gièng nhau, thùc b× ®­îc ph¸t tr¾ng toµn bé, ®èt vµ dän s¹ch sau ®ã ®­îc thiÕt kÕ trång rõng. MËt ®é trång 1600c/ha (3 x 2m), trång b»ng c©y con cã bÇu Hvn = 25 cm, Doo = 0,45 cm. C©y che phñ ®­îc gieo sau khi cuèc hè xong.

- C«ng thøc dïng thùc b× tù nhiªn che phñ: chÆt hÕt c©y cao, ®Ó l¹i c©y cá, c©y t¸i sinh chiÒu cao d­íi 1 m, ph¸t c¸c r¹ch c¸ch ®Òu nhau, chiÒu réng cña r¹ch 1m, cuèc hè trång hµng c©y trªn r¹ch, mËt ®é 1600c/ha (3 x 2 m).

BiÓu 2 cho thÊy sinh tr­ëng cña Tr¸m tr¾ng sau khi trång 1 n¨m, trõ c«ng thøc che cèt khÝ ra cßn l¹i c¸c c«ng thøc ®Òu ch­a cã sù h¬n kÐm nhau nhiÒu vÒ ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao. Nh­ng ®Õn n¨m thø 2 th× c«ng thøc ®èi chøng (kh«ng che) vµ thùc b× che phñ tù nhiªn b¾t ®Çu kÐm h¬n so víi c¸c c«ng thøc kh¸c. §Õn n¨m thø 3 sau khi trång th× c©y che phñ ®Êt b¾t ®Çu cã sù ¶nh h­ëng râ rÖt ®Õn sù sinh tr­ëng cña Tr¸m tr¾ng.BiÓu 3: Sinh tr­ëng Tr¸m tr¾ng trång trong c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm che phñ kh¸c nhau (®o th¸ng 11 n¨m 1999)

§Þa ®iÓm

N¨m trång

C«ng thøc che phñ

Cèt khÝ

Keo

§Ëu trµm

Thùc b× TN

§èi chøng

Doo

Hvn

Doo

Hvn

Doo

Hvn

Doo

Hvn

Doo

Hvn

B×nh Thanh

1996

6.36

3.60

5.31

3.03

4.01

2.65

3.56

2.60

3.39

1.88

V%

4 tuæi

17.5

17.6

24.9

23.5

21.1

20.1

29.3

23.7

29.7

30.8

CÇu Hai

1997

3.11

1.85

3.03

1.752.88

1.53

2.79

1.43

V%

3 tuæi

28.4

24.6

31.8

27.425.7

30.7

33.0

39.3

Kú S¬n

1998

1.72

1.45

1.56

1.201.49

1.15

1.56

1.10

V%

2 tuæi

25.7

24.0

40.5

35.440.1

28.7

34.3

25.2

VÒ sinh tr­ëng vÒ ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao, sè liÖu ë biÓu 5 cho thÊy ®Õn 12 th¸ng tuæi Doo cña 5 c«ng thøc ®Òu sinh tr­ëng ®Òu nhau, sau 12 th¸ng tuæi chia lµm 2 nhãm, nhãm h¬n lµ che Cèt khÝ vµ Keo, nh­ng tõ sau 24 th¸ng ®Õn 48 th¸ng th× c«ng thøc che Cèt khÝ v­ît h¼n, sau ®ã ®Õn Keo. Ba c«ng thøc cßn l¹i th× c«ng thøc che §Ëu trµm cã tréi h¬n chót Ýt. VÒ chiÒu cao th× sau 24 th¸ng trë ®i th× ph©n ho¸ râ, trong ®ã c«ng thøc che Cèt khÝ vÉn lµ tèt nhÊt vµ c«ng thøc ®èi chøng sinh tr­ëng kÐm nhÊt. VÒ hÖ sè biÕn ®éng, c«ng thøc che cèt khÝ cã biÕn ®éng nhá nhÊt, c«ng thøc ®èi chøng cã biÕn ®éng lín nhÊt.
BiÒu 4: Sinh tr­ëng Tr¸m tr¾ng trong c¸c thÝ nghiÖm che phñ ®Êt

§Þa ®iÓm

C«ng thøc che phñ

Cèt khÝ

Keo

§Ëu trµm

Thùc b× TN

§èi chøng

Th¸ng tuæi

Doo (cm)

Hvn

(m)


Doo (cm)

Hvn (m)

Doo (cm)

Hvn (m)

Doo (cm)

Hvn (m)

Doo (cm)

Hvn (m)

12 th¸ng

0.62

0.49

0.60

0.46

0.58

0.45

0.57

0.47

0.57

0.46

24 th¸ng

1.59

1.04

1.93

0.95

1.50

0.95

1.45

0.89

1.27

0.88

36 th¸ng

3.57

2.13

3.59

1.95

2.74

1.84

2.24

1.60

2.20

1.41

48 th¸ng

6.36

3.60

5.31

3.03

4.01

2.65

3.65

2.60

3.39

1.88

V% (48 th¸ng)

17.15

17.56

24.85

23.53

21.21

20.07

29.25

23.71

29.69

30.75

BiÓu ®å 1: Sinh tr­ëng vÒ ®­êng kÝnh cña Tr¸m tr¾ng trong c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm che phñ ®Êt

BiÓu ®å 2: Sinh tr­ëng chiÒu cao cña Tr¸m tr¾ng trong c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm che phñ ®ÊtVÒ l­îng t¨ng tr­ëng hµng n¨m: Xem biÓu 5 ta thÊy r»ng hai c«ng thøc che cèt khÝ vµ Keo ®Òu cã tèc ®é sinh tr­ëng t­¬ng ®èi ®Òu c¶ ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao, n¨m sau vÉn t¨ng h¬n n¨m tr­íc mét c¸ch râ rÖt. C«ng thøc che §Ëu trµm vµ ®èi chøng ®· cã sù ch÷ng l¹i ë n¨m thø 4, ®Æc bÞªt lµ chiÒu cao, ®iÒu nµy cã thÓ do t¸n cña §Ëu trµm ®· che kÝn ®Çu c©y Tr¸m lµm ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng chiÒu cao, cßn c«ng thøc ®èi chøng th× râ rµng kh«ng che bãng (s¸ng hoµn toµn) còng ®· ¶nh h­ëng ®Õn chiÒu cao sinh tr­ëng c©y Tr¸m. KÕt qu¶ cho thÊy trång toµn diÖn cã Cèt khÝ che phñ ®Êt lµ trång hçn giao víi Keo tèt h¬n c¸c c«ng thøc kh¸c.

BiÓu 5: L­îng t¨ng tr­ëng hµng n¨m cña Tr¸m tr¾ng trong c¸c c«ng thøc che phñ kh¸c nhau (sè liÖu ®o ®Õm th¸ng 11/1999)

N¨m

ChØ tiªu

C«ng thøc

Cèt khÝ
Keo

§Ëu trµm

Thùc b× TN

§èi chøng

Th¸ng tuæi

ZDo (cm)

ZHn

(m)


ZDo (cm)

ZHn (m)

ZDo (cm)

ZHn (m)

Zdo (cm)

Zhn (m)

ZDo (cm)

ZHn (m)

N¨m thø nhÊt

0.62

0.49

0.60

0.46

0.58

0.45

0.57

0.47

0.57

0.46

N¨m thø hai

1.33

0.55

1.33

0.49

0.92

0.50

0.88

0.42

0.70

0.42

N¨m thø ba

1.62

1.09

1.66

1.00

1.24

0.89

0.79

0.71

0.93

0.53

N¨m thø t­

2.79

1.47

1.72

1.08

1.27

0.81

1.36

1.00

1.19

0.47

B×nh qu©n

1.59

0.90

1.33

0.76

1.00

0.66

0.90

0.65

0.85

0.47

BiÓu ®å 3: T¨ng tr­ëng ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao hµng n¨m cña Tr¸m tr¾ng trong c¸c c«ng thøc che phñ kh¸c nhau

2.3 VÒ ph­¬ng thøc hçn giao

Bè trÝ thÝ nghiÖm

§Ò tµi ®· bè trÝ c¸c thÝ nghiÖm Tr¸m trång hçn giao víi Lim xÑt vµ Keo t¹i hai n¬i CÇu Hai (Phó Thä) vµ M«ng Ho¸ (Hoµ B×nh), c¸c c«ng thøc cô thÓ nh­ sau:

- Tr¸m + Keo (theo hµng)

- Tr¸m + Lim xÑt (theo hµng)

- Tr¸m + (Keo + Lim xÑt) (trªn hµng Keo vµ Lim xÑt hçn giao theo c©y).

BiÓu 6. Sinh tr­ëng c©y trång trong c¸c c«ng thøc hçn giaotrång n¨m 1997, ®o th¸ng 11/1999

C«ng thøc

Loµi c©y


Ttr¸m + Lim xÑt

Tr¸m + keo

Tr¸m+(Keo + Lim xÑt)

Doo

Hvn

Dt

Doo

Hvn

Dt

Doo

Hvn

Dt

Tr¸m

3.20

1.87

0.80

3.03

1.85

0.75

3.11

1.75

0.85

Lim xÑt

3.36

2.05

1.02


3.20

2.10

1.05

Keo


4.80

2.86

2.25

5.10

3.05

2.30

Qua biÓu trªn chóng ta thÊy trong ph­¬ng thøc Tr¸m + Lim xÑt sinh tr­ëng vÒ chiÒu cao cña hai loµI cã sù chªnh lÖch nhau kh«ng ®¸ng kÓ tõ 0,1m ®Õn 0,35m, t¸n cña hai c©y nµy ch­a ch¹m vµo nhau vµ ®ang cã t¸c dông hç trî cho nhau. MÆt kh¸c vÒ tèc ®é sinh tr­ëng cña Tr¸m vµ Lim xÑt ë møc ®é t­¬ng ®­¬ng nhau. Do ®ã c«ng thøc nµy cã thÓ trong t­¬ng lai sÏ lµ c«ng thøc tèt h¬n. Hai c«ng cßn l¹i hiÖn t¹i Keo ®· v­ît chiÒu cao cña Tr¸m tõ 1 – 1,2m, tuy nhiªn t¸n Keo vÉn ch­a che kÝn ®Çu ngän Tr¸m nªn ch­a ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng cña Tr¸m. Nh­ng trong 1 – 2 n¨m tíi Keo sÏ sinh tr­ëng m¹nh vµ t¸n sÏ chïm kÝn ®Çu ngän Tr¸m, Tr¸m sÏ sinh tr­ëng kÐm h¬n. Do vËy mµ hai c«ng thøc nµy thêi gian tíi ph¶I tiÕn hµnh xö lý m¹nh ®èi víi Keo th× Tr¸m míi tiÕp tôc sinh tr­ëng tèt.

IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ


 1. KÕt luËn

- C¨n cø vµo tiªu chuÈn gç nguyªn liªu hiÖn ®ang ®­îc c¸c c¬ së v¸n Ðp ¸p dông th× s¶n phÈm gç Tr¸m lÊy tõ rõng trång ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn ®Ó lµm nguyªn liÖu gç d¸n. V× vËy viÖc g©y trång Tr¸m tr¾ng phôc vô cho nguyªn liÖu gç d¸n lµ hoµn toµn phï hîp.

- Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ c¸c m« h×nh trång Tr¸m tr¾ng trong s¶n xuÊt cho thÊy nhiÒu ®Þa ph­¬ng ®Òu cã nhu cÇu trång Tr¸m tr¾ng víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, nh­ng viÖc trång rõng ®· kh«ng mÊy thµnh c«ng do lùa chän c¸c ph­¬ng thøc trång vµ c¸c kü thuËt cô thÓ ®Ó dÉn d¾t rõng qua giai ®o¹n tuæi non cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp.

- Tr¸m lµ c©y cã kh¶ n¨ng t¸I sinh h¹t vµ chåi. Chåi ë tuæi cµng non th× kh¶ n¨ng t¸i sinh cµng m¹nh.

- C©y con ë giai ®o¹n v­ên ­¬m kh¶ n¨ng thÝch nghi víi ®é che s¸ng 25 - 50 %.

- Ph­¬ng thøc trång cã ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng cña Tr¸m tr¾ng ë giai ®o¹n rõng non. Qua so s¸nh cho thÊy ph­¬ng thøc trång toµn diÖn cã c©y phï trî giai ®o¹n ®Çu tá ra phï hîp víi sinh tr­ëng cña c©y Tr¸m tr¾ng.

- Trong giai ®o¹n ®Çu (4 – 5 tuæi) Tr¸m cÇn cã c©y che phñ ®Êt ®Ó hç trî cho c©y sinh tr­ëng, c©y che phñ ®Êt phï hîp lµ Cèt khÝ, Keo. CÇn ®iÒu chØnh c©y che phñ ®Êt kh«ng che phñ ®Çu ngän Tr¸m.

- Trong thêi kú ®Çu c©y (3 – 4 tuæi) ph­¬ng thøc trång hçn giao ch­a cã sù ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng cña c©y Tr¸m tr¾ng. Tuy nhiªn qua quan s¸t b­íc ®Çu cho thÊy Tr¸m cã thÓ trång hçn giao víi c¸c loµI c©y b¶n ®Þa cã tèc ®é sinh tr­ëng, ®Æc biÖt lµ chiÒu cao t­¬ng ®­¬ng víi Tr¸m tr¾ng, cô thÓ nh­ Lim xÑt.

2. KiÕn nghÞ

2.1 VÒ néi dung khoa häc

- Cho tiÕp tôc ch¨m sãc vµ theo dâi c¸c m« h×nh thÝ nghiÖm thªm 2 – 3 n¨m n÷a ®Ó cã sè liÖu so s¸nh ®Çy ®ñ h¬n.

- Nghiªn cøu ®Ó tuyÓn chän c¸c xuÊt xø gièng tèt, sinh tr­ëng nhanh vµ cã kh¶ n¨ng kh¸ng s©u bÖnh h¹i cao.

- Nghiªn cøu biÖn ph¸p phßng trõ s©u vßi voi ®ôc ngän Tr¸m, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng ë rõng Tr¸m ë tuæi non.

- Nghiªn cøu nh©n gièng v« tÝnh (chñ yÕu lµ ghÐp) ®Ó phôc vô cho viÖc trång rõng víi môc ®Ých lÊy qu¶ vµ kÕt hîp lÊy gç.

2.2 VÒ néi dung chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ

- §Ò nghÞ cho ®­îc c«ng nhËn kÕt qu¶ nghiªn cøu lµ tiÔn ®é khoa häc kü thuËt ®Ó sím ®­a vµo ¸p dông trong s¶n xuÊt.

- Phæ biÕn réng r·i quy ph¹m kü thuËt trång rõng Tr¸m tr¾ng cho c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn phï hîp vµ cã kÕ ho¹ch g©y trång loµi c©y nµy.

- X©y dùng mét sè m« h×nh tr×nh diÔn ë mét sè vïng sinh th¸I kh¸c nhau víi hai c«ng thøc cã triÓn väng lµ: Trång rõng toµn diÖn cã sö dông c©y Cèt khÝ ®Ó che phñ ®Êt vµ trång c©y hçn giao víi Keo tai t­îng (Keo tai t­îng lµ c©y phï trî).

¶nh 1: Rõng Tr¸m 2 tuæi cã Cèt khÝ che phñ

¶nh 2: Rõng Tr¸m 8 tuæi t¹i Hoµ B×nh (C«ng thøc Tr¸m + Keo)

¶nh 3: Rõng Tr¸m 8 tuæi t¹i Hoµ B×nh (C«ng thøc Tr¸m + Cèt khÝ)

Tµi liÖu tham kh¶o

 1. ViÖn ®iÒu tra quy ho¹ch rõng, C©y gç rõng miÒn B¾c ViÖt Nam, NXB N«ng th«n, 1972.

 2. Vâ V¨n Chi, C©y cá th­êng thÊy ë ViÖt Nam, NXB KHKT, 1973.

 3. §ç TÊt Lîi, C©y thuèc vµ vÞ thuèc ViÖt Nam, NXB KHKT, 1973.

 4. Phã §øc Thµnh – TrÇn Quang Hy, Nh÷ng c©y thuèc ®Æc hiÖu ë ViÖt Nam, NXB y häc, 1973.

 5. D­¬ng H÷u Th¹ch, C©y Tr¸m tr¾ng, TËp san L©m nghiÖp.

 6. NguyÔn V¨n S¾c, Trång Tr¸m d­íi t¸n rõng, TËp san L©m nghiÖp, Sè 3/1963.

 7. Lª C¶nh HuyÒn – NguyÔn §oµn, C¸c biÖn ph¸p g©y trång Tr¸m tr¾ng, ViÖn nghiªn cøu L©m nghiÖp, sè 1/1962.

 8. NXB N«ng nghiÖp, Kü thô©t gieo trång Tr¸m, 1994.

 9. NguyÔn V¨n Lª – L­u Ph¹m Hoµnh, KÕt qu¶ nghiªn cøu kü thô©t g©y trång Tr¸m tr¾ng t¹i H÷u Lòng – L¹ng S¬n, Th«ng tin t­ liÖu Bé L©m nghiÖp, 1985.

 10. NguyÔn §×nh H¹nh, BiÖn ph¸p phßng trõ s©u ®ôc ngän Tr¸m, TËp san L©m nghiÖp, sè 5/1965.

 11. §Æng V¨n A, KÕt qu¶ nghiªn cøu phßng trõ s©u vßi voi, TËp san L©m nghiÖp, 1968.

 12. TriÖu Hïng, KÕt qu¶ ®iÒu tra sinh th¸i c©y Tr¸m tr¾ng, B¸o c¸o khoa häc – Tr­êng ®¹i häc L©m nghiÖp, 1992.

 13. NguyÔn Xu©n Qu¸t, B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi 04A.00.06.

 14. §ç KiÓm, Thùc vËt Trung Quèc, Trung Quèc cao ®¼ng thùc vËt, tËp 2, trang 563.

 15. H.Lecomte, Thùc vËt chÝ §«ng D­¬ng.

 16. Ph¹m Hoµng Hé, C©y cá ViÖt Nam (Moustreal – 1993)

 17. Ph¹m §×nh Tam, B¸o c¸o s¬ kÕt hai n¨m ®Ò tµi nghiªn cøu trång Tr¸m tr¾ng, 1997.

 18. Ph¹m §×nh Tam, TrÇn L©m §ång, G©y trång Tr¸m tr¾ng (Canarium album R.), Th«ng tin KHKT L©m nghiÖp, Sè 1/1998.


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> LỊch công tác tuầN 05-tháng 9 (Từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2015)
sites -> KẾt quả nghiên cứu tính chất cơ, VẬt lý VÀ giải phẫu của một số loài gỗ thông dụng ở việt nam làm cơ SỞ cho chế biếN, BẢo quản và SỬ DỤNG
sites -> Dear Parents
sites -> “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”
sites -> Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 73/2010/QĐ-ttg ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
sites -> Bài Trò chơi cùng nhau qua cầu
sites -> TS. Hoàng Sỹ Kim Ban biên tập ts. Nguyễn Ngọc Hiếu ts. Nguyễn Việt Hùng Ths. Nguyễn Thúy Anh Ths. Trần Thị Thoa
sites -> BỘ TÀi chính số: 54/2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> I. ĐÁnh giá TÌnh hình thực hiện kế hoạch kh&cn năM 2013 VÀ 6 tháng đẦu năM 2014

tải về 185 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương