Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 73/2010/QĐ-ttg ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinhtải về 13.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.59 Kb.
#5881

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 607/BNN-TCLN
V/v: Triển khai Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg về Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. Để triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình lập Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn mới một số điều của Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh áp dụng các văn bản hiện hành, cụ thể như sau:

2.1. Về lập Dự án đầu tư công trình lâm sinh (khoản 3, điều 5 Quyết định số 73): Nội dung Dự án thực hiện theo văn bản số 2170 BNN/PTLN ngày 19/8/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trình tự, thủ tục lập dự án theo các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản. Các mức đầu tư, hỗ trợ cụ thể thực hiện theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

2.2. Về quy định các ký hiệu thiết kế lâm sinh trên bản đồ (khoản 3, điều 6 Quyết định số 73): thực hiện theo Quy trình thiết kế trồng rừng (Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 128-2006) ban hành kèm theo Quyết định số 4108 QĐ/BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thẩm quyền xác nhận bản đồ thiết kế các dự án lâm sinh theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

2.3. Trình tự, nội dung, phương pháp nghiệm thu đối với từng hạng mục công trình lâm sinh (khoản 3, điều 14 Quyết định số 73): thực hiện theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên và Quyết định số 59/2007/QĐ-BNN ngày 19/6/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN.

4. Các định mức kinh tế kỹ thuật (khoản 2, điều 29 Quyết định số 73): thực hiện theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

Ngoài các văn bản trên, trong quá trình lập dự án các đơn vị có thể tham khảo thêm bản dự thảo hướng dẫn lập Dự án đầu tư lâm sinh (một trong những nội dung của Thông tư hướng dẫn Quyết định 73) của Tổng cục Lâm nghiệp (các văn bản được đăng tải trên trang web: http://dof.mard.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc mọi thông tin góp ý về sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành và góp ý nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn lập Dự án đầu tư lâm sinh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, các đơn vị liên quan gửi văn bản hoặc liên lạc trực tiếp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua địa chỉ: Vụ Phát triển rừng – Tổng cục Lâm nghiệp, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại: 04.38438812 – Fax: 04.38438793).Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục LN các tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢNКаталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> LỊch công tác tuầN 05-tháng 9 (Từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2015)
sites -> KẾt quả nghiên cứu tính chất cơ, VẬt lý VÀ giải phẫu của một số loài gỗ thông dụng ở việt nam làm cơ SỞ cho chế biếN, BẢo quản và SỬ DỤNG
sites -> Dear Parents
sites -> “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”
sites -> Bài Trò chơi cùng nhau qua cầu
sites -> TS. Hoàng Sỹ Kim Ban biên tập ts. Nguyễn Ngọc Hiếu ts. Nguyễn Việt Hùng Ths. Nguyễn Thúy Anh Ths. Trần Thị Thoa
sites -> BỘ TÀi chính số: 54/2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> I. ĐÁnh giá TÌnh hình thực hiện kế hoạch kh&cn năM 2013 VÀ 6 tháng đẦu năM 2014

tải về 13.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương