Dear Parentstải về 13.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.32 Kb.
Dear Parents,

The Houston Independent School District and your child’s school are required to give parents an opportunity to share their opinion about the HISD Title I, Part A Parental Involvement Policy and the school’s parent policy. Attached is the 2011–2012 Title I Part A Parental Involvement Survey. If you have access to the internet, you may go to (ENGLISH) https://www.surveymonkey.com/s/ENGLISH2011-12 and complete this survey online; the choice is yours. This survey will only take a few minutes to finish. Please return the completed survey to your child’s school as soon as possible. You can go to your child’s school if you need help completing the survey or need access to the internet. Thanks!

Estimados padres,

El Distrito Escolar Independiente de Houston y la escuela de su hijo tienen el requisito de darle a los padres la oportunidad de compartir su opinión sobre la Norma de Participación de los Padres, Título I, Parte A de HISD. Adjunta encontrará la encuesta de Participación de los Padres, Título I, Parte A de 2011–2012. Si tienen acceso a Internet, pueden ingresar a https://www.surveymonkey.com/s/SPAN2011-12 y completar la encuesta en línea. Se tardará solamente unos pocos minutos para completarla. Por favor devuelvan la encuesta lo más pronto posible a la escuela de su hijo. Si necesitan ayuda o acceso a Internet, pueden ir a la escuela de su hijo. ¡Gracias!Kính thưa Quý Phụ Huynh,

Khu Học Chánh Houston và nhà trường buộc phải cho quý phụ huynh cơ hội để chia sẻ ý kiến về Chính Sách Tham Dự của Phụ Huynh vào các trường của HISD theo Danh Mục I, Phần A và chính sách phụ huynh của nhà trường. Đính kèm là bản Thăm Dò Ý Kiến sTham Dự của Phụ Huynh trong các Trường HISD Title I, Part A 2011­2012. Nếu quý vị có thể vào internet, hãy vào https://www.surveymonkey.com/s/VIET2011-12 và điền bản thăm dò này trên mạng; sự lựa chọn thì tuỳ thuộc quý vị. Bản thăm dò này chỉ cần vài phút để hoàn tất. Sau đó, vui lòng trả lại tờ thăm dò này cho nhà trường của con em càng sớm càng tốt. Quý vị có thể đến trường của con em nếu cần sự giúp đỡ để điền bản thăm dò hoặc cần để vào internet. Cảm ơn quý vị rất nhiều!
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương