[Code of Federal Regulations] [Title 21, Volume 3]tải về 33.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích33.97 Kb.


[Code of Federal Regulations]

[Title 21, Volume 3]

[Revised as of April 1, 2013]

[CITE: 21CFR173.310]TIÊU ĐỀ 21: THỰC PHẨM VÀ THUỐC

CHƯƠNG 1: CỤC QUẢN LÝ THỰC PHẨM VÀ THUỐC

SỞ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ CON NGƯỜI

NHÁNH B: THỰC PHẨM CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Phần 173: Phụ gia được phép cung cấp cho quá trình sản xuất thực phẩm cho con người

Mục D: Chất phụ gia cụ thể

173-310: chất phụ gia nước lò hơi

Phụ gia nước lò hơi có thể được sử dụng một cách an toàn trong việc chuẩn bị hơi nước tiếp xúc với thực phẩm, theo các điều kiện sau đây:

(a) Số lượng phụ gia không phải là vượt quá yêu cầu cần thiết cho mục đích và chức năng của chất phụ gia, và lượng hơi nước tiếp xúc với thực phẩm không vượt quá yêu cầu để tạo ra hiệu ứng không mong muốn trong hoặc trên thực phẩm.

(b) Hỗn hợp chất được xác định từ các chất trong đoạn văn (c) và (d) của phần này, và có những hạn chế, nếu có quy định:(c) Danh mục các chất:

Các Chất

Giới hạn

Nhựa Acrylamide-sodium acrylate

Chứa không quá 0,05 phần trăm trọng lượng acrylamide monomer.

Acrylic acid/2-acrylamido-2-methyl propan axit sulfonic copolymer có trọng lượng phân tử trung bình trọng lượng tối thiểu là 9.900 và một số lượng tối thiểu trọng lượng phân tử trung bình của 5.700 được xác định bởi một phương pháp mang tên "Xác định Trọng lượng trung bình và số trung bình Trọng lượng phân tử của 60 / 40 AA / AMPS "(23 tháng 10 1987), được kết hợp bằng cách tham chiếu theo 5 USC 552 (a). Bản sao có thể được lấy từ Trung tâm An toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng quản lý (HFS-200), Thực phẩm và Dược, 5100 Paint Branch., College Park, MD 20740, hoặc có thể được kiểm tra tại Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia (NARA) . Đối với thông tin về sự sẵn có của tài liệu này tại NARA, gọi 202-741-6030, hoặc vào: http://www.archives.gov/federal_register/code_of_federal_regulations/ibr_locations.html

Tổng số không vượt quá 20 phần triệu (hoạt động) trong nước cấp lò hơi.

Ammonium alginate
Cobalt sulfate ( như chất xúc tác)
1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid (CAS Reg. No. 2809-21-4) , muối Natri và muối Kali
Lignosulfonic acid
Monobutyl ethers of polyethylene-polypropylene glycol do ngưng tụ ngẫu nhiên một hỗn hợp 1:1 theo trọng lượng của ethylene oxide và propylen oxit với butanol

Khối lượng mol nhỏ nhất 1500

Poly (acrylic axit-co-hypophosphite), natri muối (CAS Reg. Số 71050-62-9), được sản xuất từ ​​ 4:1 đến 16:1 hỗn hợp theo trọng lượng của axit acrylic và natri hypophosphite

Tổng số không vượt quá 1,5 phần triệu trong nước cấp lò hơi. Copolymer chứa không quá 0,5 phần trăm theo trọng lượng của axit acrylic monomer (cơ sở trọng lượng khô)

Axit polymaleic [CAS Reg. Số 26099-09-2], và / hoặc muối natri của nó. [CAS Reg. Số 30915-61-8 hoặc CAS Reg. Số 70247-90-4]

Tổng số không vượt quá 1 phần triệu trong nước cấp lò hơi (tính axit).

Polyoxypropylene glycol

Khối lượng mol nhỏ nhất 1000

Potassium carbonate
Potassium tripolyphosphate
Sodium acetate
Sodium alginate
Sodium aluminate
Sodium carbonate
Sodium carboxymethylcellulose

Chứa không ít hơn 95 phần trăm natri carboxymethylcellulose trên cơ sở trọng lượng khô , với thay thế tối đa 0,9 nhóm carboxymethylcellulose mỗi anhydroglucose đơn vị , và với một độ nhớt tối thiểu là 15 centipoaso cho 2 phần trăm bởi giải pháp trọng lượng nước ở 25 °. C ; theo phương pháp quy định tại các " thực phẩm Hóa chất Codex , " 4th ed. (1996) , trang 744-745 , được kết hợp bằng cách tham chiếu theo 5 USC 552 (a) và 1 CFR phần 51. Bản sao có sẵn từ các quốc gia Học viện Báo chí, Box 285 , 2101 Constitution Ave. NW . , Washington, DC 20055 ( Internet addresshttp :/ / www.nap.edu ) , hoặc có thể được kiểm tra tại Trung tâm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng Thư viện của , Quản lý Thực phẩm và Dược , 5100 Sơn Chi nhánh Pkwy . , College Park , MD 20740 , hoặc tại Lưu trữ quốc gia và hồ sơ quản lý ( NARA ) . Đối với thông tin về sự sẵn có của tài liệu này tại NARA , gọi 202-741-6030 , hoặc vào : http://www.archives.gov/federal_register/code_of_federal_regulations/ibr_locations.html .

Sodium glucoheptonate
Sodium hexametaphosphate
Sodium humate
Sodium hydroxide
Sodium lignosulfonate
Sodium metabisulfite
Sodium metasilicate
Sodium nitrate
Sodium phosphate (mono-, di-, tri-)
Sodium polyacrylate
Sodium polymethacrylate
Sodium silicate
Sodium sulfate
Sodium sulfite (neutral or alkaline)
Sodium tripolyphosphate
Este sorbitol anhydride: một hỗn hợp của monostearate sorbitan theo quy định tại 172,842 của chương này; polysorbate 60 ((polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate)) theo quy định tại 172,836 của chương này, và polysorbate 20 ((polyoxyethylene (20) monolaurate sorbitan) ), đáp ứng các thông số kỹ thuật của Hóa chất Thực phẩm Codex, 4th ed. (1996), trang 306-307, được kết hợp bằng cách tham chiếu theo 5 USC 552 (a) và 1 CFR phần 51. Bản sao có sẵn từ các quốc gia Học viện Báo chí, năm 2101 Hiến pháp Ave. NW., Box 285, Washington, DC 20055 (Internethttp :/ / www.nap.edu), hoặc có thể được kiểm tra tại Trung tâm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng Thư viện của, Quản lý Thực phẩm và Dược, 5100 Sơn Chi nhánh Pkwy., College Park , MD 20740, hoặc tại Lưu trữ quốc gia và hồ sơ quản lý (NARA). Đối với thông tin về sự sẵn có của tài liệu này tại NARA, gọi 202-741-6030, hoặc vào: http://www.archives.gov/federal_register/code_of_federal_regulations/ibr_locations.html.

Hỗn hợp này được sử dụng như một tác nhân chống ăn mòn trong hệ thống phân phối lò hơi, với mỗi thành phần không vượt quá 15 phần triệu trong hơi nước.

Tannin
Tetrasodium EDTA
Tetrasodium pyrophosphate
(d) Các chất sử dụng một mình hoặc kết hợp với các chất trong mục (c) của phần này:

Các chất

Giới hạn

Cyclohexylamine

Không vượt quá 10 phần triệu trong hơi nước, và không bao gồm sử dụng hơi nước như tiếp xúc với sữa và sản phẩm sữa.

Diethylaminoethanol

Không vượt quá 15 phần triệu trong hơi nước, và không bao gồm sử dụng hơi nước như tiếp xúc với sữa và sản phẩm sữa.

Hydrazine

Không có trong hơi nước

Morpholine

Không vượt quá 10 phần triệu trong hơi nước, và không bao gồm sử dụng hơi nước như tiếp xúc với sữa và sản phẩm sữa.

Octadecylamine

Không vượt quá 3 phần triệu trong hơi nước, và không bao gồm sử dụng hơi nước như tiếp xúc với sữa và sản phẩm sữa.

Trisodium nitrilotriacetate

Không vượt quá 5 phần triệu trong nước cấp lò hơi, không được sử dụng nơi hơi nước sẽ được tiếp xúc với sữa và sản phẩm sữa.

(e) Để đảm bảo an toàn sử dụng các chất phụ gia, ngoài các thông tin khác theo yêu cầu của Luật, nhãn hoặc ghi nhãn phải chịu:

(1) Tên thông thường hoặc hóa chất, tên của các phụ gia hay chất phụ gia.(2) Hướng dẫn đầy đủ để sử dụng ,để bảo đảm tuân thủ tất cả các quy định của phần này.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương