Phụ luc I mẫu biên bản ngừng thi công xây dựng công trình VI phạm trật tự XÂy dựng đÔ thịtải về 84.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích84.15 Kb.
Phụ luc I

MẪU BIÊN BẢN NGỪNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP

ngày 07 tháng 12 năm 2007)


UBND xã (phường, thị

trấn) .........................Thanh tra xây dựng (cán bộ

quản lý trật tự xây dựng
Số:.............../BB-TTrXDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày ....... tháng ....... năm 200...

BIÊN BẢN

Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị
Căn cứ Nghị định số......./2007/NĐ-CP ngày ..... tháng ....... năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Hôm nay, hồi .... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 200... tại ............................................. .......................................................................................................................................................

1. Thanh tra xây dựng (hoặc cán bộ quản lý trật tự xây dựng) phường (xã, thị trấn) .................. gồm:

(Ghi rõ họ tên, chức vụ của từng cán bộ Thanh tra lập biên bản)

........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

* Lực lượng phối hợp (nếu có):

........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

2. Ông/bà (hoặc tổ chức): .................................................................................................

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ......................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Là Chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số .......... ngách ........... ngõ ............... đường phố (thôn, xóm) ............................. tổ ............... phường (xã, thị trấn) ................... quận (huyện) .............................. thành phố ..................................................

Và nhà thầu xây dựng là: .................................................................................................

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức): ....................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Đã có hành vi vi phạm sau (ghi rõ từng nội dung vi phạm): ........................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

3. Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng:

a) Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;

b) Khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản;

4. Sau thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập Biên bản, nếu không kịp thời thực hiện những nội dung yêu cầu theo Biên bản này thì sẽ bị đình chỉ thi công xây dựng công trình.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được để lại cho mỗi người có tên cùng nghe nhất trí, ký tên và thực hiện./.

Ghi chú: Trường hợp Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng không ký Biên bản hoặc vắng mặt thì Biên bản vẫn có hiệu lực thi hành.

CHỦ ĐẦU TƯ (hoặc đại diện cá nhân, NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

tổ chức vi phạm) (Ký và ghi rõ họ, tên)(Ký và ghi rõ họ, tên)

Đại diện nhà thầu thi công xây dựng

Phụ luc II

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP

ngày 07 tháng 12 năm 2007)


UBND xã (phường, thị

trấn) .........................
Số:.............../QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày ....... tháng ....... năm 200...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (phường, thị trấn)............
Căn cứ Nghị định số......./2007/NĐ-CP ngày ..... tháng ....... năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị do Thanh tra xây dựng (hoặc cán bộ quản lý trật tự xây dựng) xã (phường, thị trấn) ............... lập ngày ..... tháng ..... năm 200...;

Xét thấy chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ......................................................... đã không thực hiện đúng thời hạn những yêu cầu ghi trong biên bản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số .......... ngách ........... ngõ ............... đường phố (thôn, xóm) ............................. tổ ............... phường (xã, thị trấn) ................... quận (huyện) .............................. thành phố ..................................................

Do ông/bà (hoặc tổ chức): ............................................................. làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ......................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm): ........................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những quy định sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng;

2. Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) ...................................................chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết định ngay sau khi ký.

Quá thời hạn ba (03) ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) ................................................... có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể cả trường hợp chủ đầu tư vắng mặt hoặc cố tình vắng mặt.CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND quận (huyện) TTrXD quận (huyện);

- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD);

- Lưu:...........

Phụ luc III

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP

ngày 07 tháng 12 năm 2007)


UBND QUẬN (huyện)......

Thanh tra xây dựng (Phòng

chuyên môn quản lý đô thị)
Số:.............../QĐ-TTrXDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày ....... tháng ....... năm 200...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị
CHÁNH THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN (huyện)............
Căn cứ Nghị định số......./2007/NĐ-CP ngày ..... tháng ....... năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ...................... đang tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .............................. chưa xử lý kịp thời,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số .......... ngách ........... ngõ ............... đường phố (thôn, xóm) ............................. tổ ............... phường (xã, thị trấn) ................... quận (huyện) .............................. thành phố ..................................................

Do ông/bà (hoặc tổ chức): ............................................................. làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ......................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm): ........................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những quy định sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) ...................................................chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

Quá thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) ................................................... có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHÁNH THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND quận (huyện);

- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD);

- Lưu:...........

Phụ luc IV

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP

ngày 07 tháng 12 năm 2007)


SỞ XÂY DỰNG ........

Thanh tra xây dựng


Số:.............../QĐ-TTrXDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày ....... tháng ....... năm 200...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị
CHÁNH THANH TRA SỞ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số......./2007/NĐ-CP ngày ..... tháng ....... năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ...................... đang tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố) .............................. chưa xử lý kịp thời,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số .......... ngách ........... ngõ ............... đường phố (thôn, xóm) ............................. tổ ............... phường (xã, thị trấn) ................... quận (huyện) .............................. thành phố ..................................................

Do ông/bà (hoặc tổ chức): ............................................................. làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ......................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm): ........................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những quy định sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ................................................ chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) ............................................... tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm.

Quá thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) ................................................... có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ......................................... tổ chức thực hiện Quyết định này./.CHÁNH THANH TRA

(Trưởng phòng chuyên môn quản lý đô thị)(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn).........;

- Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD);

- Lưu:...........

Phụ luc V

MẪU QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP

ngày 07 tháng 12 năm 2007)UBND QUẬN (huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn)....


Số:.............../QĐ-TTrXDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày ....... tháng ....... năm 200...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, xã, phường, thị trấn).....
Căn cứ Nghị định số......./2007/NĐ-CP ngày ..... tháng ....... năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng số: .........../QĐ-UBND ngày ...../...../200... của ..........................................;

Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị mà chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ........................................ vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành các quy định,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cưỡng chế phá dỡ đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số .......... ngách ........... ngõ ............... đường phố (thôn, xóm) ............................. tổ ............... phường (xã, thị trấn) ................... quận (huyện) .............................. thành phố ..................................................

Do ông/bà (hoặc tổ chức): ............................................................. làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ......................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Lý do (nêu rõ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đã áp dụng nhưng không được chủ đầu tư tự giác chấp hành): ............................................................................................................ .......................................................................................................................................................

Điều 2. Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) là ................................................... có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế.

Điều 3. Giao cho Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) ........................................ phối hợp với Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 2 và Điều 3;

- HĐND, Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn).........;

- TTrXD quận (huyện)........;

- Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng;

- Lưu:...........


(Nếu Quyết định này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành thì phần nơi nhận bổ sung Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra Sở Xây dựng)

Phụ luc VI

MẪU QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP

ngày 07 tháng 12 năm 2007)SỞ XÂY DỰNG ........

Thanh tra xây dựng


Số:.............../QĐ-TTrXDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày ....... tháng ....... năm 200...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị

CHÁNH THANH TRA SỞ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số......./2007/NĐ-CP ngày ..... tháng ....... năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng số: .........../QĐ-UBND ngày ...../...../200... của ..........................................;

Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhưng chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ....................................... vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành các quy định mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố) .......... chưa xử lý kịp thời,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cưỡng chế phá dỡ đối với:

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số .......... ngách ........... ngõ ............... đường phố (thôn, xóm) ............................. tổ ............... phường (xã, thị trấn) ................... quận (huyện) .............................. thành phố ..................................................

Do ông/bà (hoặc tổ chức): ............................................................. làm Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức): ......................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Lý do (nêu rõ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đã áp dụng nhưng không được chủ đầu tư tự giác chấp hành): ............................................................................................................ .......................................................................................................................................................

Điều 2. Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) là ................................................... có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế.

Điều 3. Giao cho Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) ........................................ phối hợp với Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHÁNH THANH TRA

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Điều 2 và Điều 3;

- Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn).........;

- Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng;- Lưu:...........
: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương