§éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 29.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích29.02 Kb.

Bé X©y dùng


Sè 564 /BXD-KTTCCéng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócV/v: H­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng do biÕn ®éng gi¸ vËt liÖu x©y dùng.

Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2008
KÝnh göi:- C¸c Bé, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng;
- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n­íc.Bé X©y dùng ®· nhËn v¨n b¶n sè 1778/UBND-§TMT ngµy 20/3/2008 cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh; v¨n b¶n sè 1961/SXD-QLKTXD ngµy 25/3/2008 cña Së X©y dùng thµnh phè Hå ChÝ Minh; v¨n b¶n sè 283/SXD ngµy 21/3/2008 cña Së X©y dùng thµnh phè H¶i Phßng; v¨n b¶n sè 824/SXD-KTTH ngµy 21/3/2008 cña Së X©y dùng tØnh Kh¸nh Hoµ; v¨n b¶n sè 308/SXD-XD ngµy 20/3/2008 cña Së X©y dùng tØnh Long An; v¨n b¶n sè 95/SXD-QLXD ngµy 19/3/2008 cña Së X©y dùng tØnh Nam §Þnh; v¨n b¶n sè 44/SXD-QLCL ngµy 10/3/2008 cña Së X©y dùng tØnh Th¸i B×nh vÒ viÖc H­íng dÉn ®iÒu chØnh gi¸ vµ hîp ®ång x©y dùng do biÕn ®éng gi¸ vËt liÖu x©y dùng trong thêi gian qua. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:


1. VÒ néi dung gi¸ vËt liÖu x©y dùng biÕn ®éng ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu: Gi¸ vËt liÖu x©y dùng biÕn ®éng ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu ®­îc hiÓu lµ gi¸ vËt liÖu x©y dùng trªn thÞ tr­êng ®· t¨ng cao h¬n gi¸ vËt liÖu x©y dùng trong hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu.

2. ViÖc ph©n cÊp cho chñ ®Çu t­ tù tæ chøc nghiÖm thu, x¸c nhËn khèi l­îng x©y l¾p bÞ ¶nh h­ëng t¨ng gi¸, møc ®iÒu chØnh gi¸ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ ®iÒu chØnh:

Theo Th«ng t­ sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 vµ sè 07/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13/6/2007 cña ChÝnh phñ ®· ph©n cÊp cho chñ ®Çu t­ tù quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông, vËn dông ®Þnh møc, ®¬n gi¸, chØ sè gi¸ x©y dùng, suÊt vèn ®Çu t­ cho c«ng tr×nh; riªng ®èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng th× UBND cÊp tØnh h­íng dÉn vµ quy ®Þnh viÖc nµy, do vËy th«ng t­ sè 05/2008/TT-BXD ph©n cÊp cho chñ ®Çu t­ tù tæ chøc nghiÖm thu, x¸c nhËn khèi l­îng x©y l¾p bÞ ¶nh h­ëng t¨ng gi¸, møc ®iÒu chØnh gi¸ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ c«ng viÖc ®iÒu chØnh lµ phï hîp víi NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng.

3. ViÖc xö lý ®èi víi hîp ®ång ®· ®­îc thanh to¸n xong trong n¨m 2007: Hîp ®ång ®· ®­îc thanh to¸n xong trong n¨m 2007 lµ c¸c hîp ®ång x©y dùng ®· thanh to¸n hÕt gi¸ hîp ®ång (bao gåm gi¸ trÞ cña hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt vµ phÇn bæ sung nÕu cã) trong n¨m 2007 (trõ c¸c kho¶n b¶o hµnh theo qui ®Þnh) th× kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng. Tr­êng hîp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång míi thanh to¸n tõng ®ît, ch­a thanh to¸n hÕt gi¸ hîp ®ång th× ®­îc ®iÒu chØnh theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 05/2008/TT-BXD.

4. VÒ gi¸ vËt liÖu ®Ó tÝnh chªnh lªch gi¸ vËt liÖu trong dù to¸n chi phÝ x©y dùng bæ sung: Lµ gi¸ vËt liÖu theo th«ng b¸o gi¸ hoÆc gi¸ trong c«ng bè gi¸ vËt liÖu hoÆc theo chøng tõ, ho¸ ®¬n hîp lÖ.

Chøng tõ, ho¸ ®¬n hîp lÖ lµ chøng tõ, ho¸ ®¬n theo qui ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh hoÆc chøng tõ viÕt tay cã tªn, ®Þa chØ cña ng­êi cung cÊp vËt liÖu ®èi víi lo¹i vËt liÖu x©y dùng kh«ng thÓ cã ho¸ ®¬n theo qui ®Þnh (vÝ dô nh­ mua ®Êt ®¾p...).

5. VÒ viÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång, dù to¸n, gi¸ gãi thÇu, tæng møc ®Çu t­: ChØ ®iÒu chØnh mét lÇn trªn c¬ së dù to¸n x©y dùng bæ sung. Dù to¸n chi phÝ x©y dùng bæ sung còng lËp mét lÇn trªn c¬ së nh÷ng khèi l­îng x©y l¾p chÞu ¶nh h­ëng t¨ng gi¸ vËt liÖu thùc hiÖn cña n¨m 2007 vµ khèi l­îng cßn l¹i cña hîp ®ång nµy.

§èi víi nh÷ng hîp ®ång ®· ký kÕt, th× c¨n cø vµo dù to¸n chi phÝ x©y dùng bæ sung vµ néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt, chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu ký bæ sung gi¸ hîp ®ång lµm c¬ së thanh to¸n hîp ®ång. ViÖc thanh to¸n thùc hiÖn trªn c¬ së phô lôc hîp ®ång vµ néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn.

6. VÒ viÖc ®iÒu chØnh ®èi víi h×nh thøc hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh:

§èi víi hîp ®ång thùc hiÖn theo h×nh thøc gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh th× viÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång khi cã sù biÕn ®éng cña gi¸ vËt liÖu lµ ®­¬ng nhiªn, do vËy v¨n b¶n sè 164/TTg-CN kh«ng ®Ò cËp ®Õn tr­êng hîp nµy vµ Th«ng t­ sè 05/2008/TT-BXD kh«ng h­íng dÉn.

7. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh, gãi thÇu ®· cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ tróng thÇu theo h×nh thøc hîp ®ång trän gãi nh­ng ch­a ký hîp ®ång th× thùc hiÖn nh­ môc 7.2 hoÆc 7.3 cña Th«ng t­ sè 05/2008/TT-BXD.

8. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh, gãi thÇu thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ, h×nh thøc hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh, nÕu viÖc chËm tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng do lçi cña nhµ thÇu, th× nh÷ng khèi l­îng thùc hiÖn trong n¨m 2007 ®­îc ®iÒu chØnh theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 05/2008/TT-BXD.

9. C¸c néi dung Bé X©y dùng ®· b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 518/BXD-KTTC ngµy 25/3/2008 vµ Bé X©y dùng sÏ h­íng dÉn khi cã ý kiÕn chÝnh thøc cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

9.1. VÒ lo¹i vËt liÖu x©y dùng ®­îc ®iÒu chØnh: Bé X©y dùng kiÕn nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp ®iÒu chØnh gi¸ cña tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng cã biÕn ®éng gi¸ trong thêi gian qua.

9.2. ViÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP cña ChÝnh phñ: KiÕn nghÞ Thñ T­íng ChÝnh phñ cho phÐp ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP khi ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång do gi¸ vËt liÖu x©y dùng biÕn ®éng trong thêi gian qua ngoµi kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång.

9.3. §Ò nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp t¹m øng tiÒn bï chªnh lÖch gi¸ theo møc t¹m øng cña hîp ®ång cña khèi l­îng ch­a thùc hiÖn vµ t¹m thanh to¸n 80%-90% chªnh lÖch gi¸ cña khèi l­îng ®· thùc hiÖn trong khi chê lµm c¸c thñ tôc ®iÒu chØnh ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i cho nhµ thÇu vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é c«ng tr×nh, dù ¸n.

9.4. Tr­êng hîp sau khi ®iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng lµm thay ®æi nhãm cña dù ¸n: Bé X©y dùng kiÕn nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp tiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n nh­ qui ®Þnh ®èi víi dù ¸n tr­íc khi ®iÒu chØnh, kh«ng ph¶i lµm l¹i c¸c thñ tôc lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n.

9.5. §èi víi c¸c gãi thÇu, c«ng tr×nh do nhµ thÇu n­íc ngoµi lµm tæng thÇu: Bé X©y dùng kiÕn nghÞ viÖc ®iÒu chØnh gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng viÖc do nhµ thÇu phô ViÖt Nam thùc hiÖn do chñ ®Çu t­ xem xÐt quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña nhµ thÇu n­íc ngoµi. ViÖc thanh to¸n chi phÝ bæ sung nµy cã thÓ do chñ ®Çu t­ tr¶ trùc tiÕp cho nhµ thÇu phô ViÖt Nam khi ®­îc nhµ thÇu n­íc ngoµi chÊp thuËn.

9.6. §èi víi c¸c gãi thÇu cña c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA, Bé X©y dùng kiÕn nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp: C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng chñ ®éng lµm viÖc víi nhµ tµi trî ®Ó bæ sung vèn do tr­ît gi¸; Tr­êng hîp nhµ thÇu n­íc ngoµi lµm tæng thÇu th× xö lý nh­ môc 9.5 nªu trªn; tr­êng hîp nhµ thÇu ViÖt nam lµ tæng thÇu th× thùc hiÖn ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång nh­ cña dù ¸n sö dông vèn nhµ n­íc (trõ vèn ODA);Tr­êng hîp ¸p dông c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸ trong hîp ®ång ®É ký kÕt, sö dông chØ sè gi¸ do tæng côc thång kª ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång kh«ng phï hîp th× c¸c bªn thèng nhÊt ®iÒu chØnh c«ng thøc ¸p dông, c¨n cø tÝnh to¸n vµ ký phô lôc hîp ®ång sau khi cã ý kiÕn chÊp thuËn cña nhµ tµi trîTrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cßn v­íng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, c¸c TËp ®oµn kinh tÕ, c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n­íc ph¶n ¸nh vÒ Bé X©y dùng ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt./.


KT. Bé tr­ëng


N¬i nhËn:

  • Nh­ trªn;

  • V¨n phßng ChÝnh phñ;

  • Bé tr­ëng (®Ó b¸o c¸o);

  • C¸c Thø tr­ëng;

  • L­u VP, KTTC, S(8).Thø tr­ëng®· ký

§inh TiÕn Dòng: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương