SỞ XÂy dựng số: 510/hd-sxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 30.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích30.75 Kb.

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ XÂY DỰNG


Số: 510/HD-SXDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên Phủ, ngày 19 tháng 11 năm 2007
HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Xây dựng.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở xây dựng hướng dẫn các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng Hạ tầng kinh tế các huyện; các phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư có công trình xây dựng lập báo cáo về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

I. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Các cơ quan quản lý nhà nước phải lập báo cáo về chất lượng công trình xây dựng bao gồm: Các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng Hạ tầng kinh tế các huyện; các phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Trách nhiệm lập báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

2.1. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm.

2.2. Các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm về tình hình chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo chung.

2.3. Các phòng Hạ tầng kinh tế; các phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Xây dựng định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Giúp UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp và báo cáo Sở Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn định kỳ 6 tháng, một năm.

3. Nội dung báo cáo: (theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo hướng dẫn):

3.1. Thống kê các dự án đầu tư xây dựng trong kỳ báo cáo trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý:

- Thống kê phân loại theo nhóm (A, B, C), tổng mức đầu tư, cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nguồn vốn sử dụng, tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

- Đối với các phòng Hạ tầng kinh tế; các phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm báo cáo số công trình nhà ở riêng lẻ có quy mô nhà mái bằng từ một tầng trở lên (quy mô về số lượng, diện tích sàn).

3.2. Công tác thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

- Công tác hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng: nêu rõ số ban hành văn bản hướng dẫn, số lần tổ chức hội nghị tập huấn, số lần tổ chức hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các chủ thể hoạt động xây dựng.

- Công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng: Nêu rõ số đợt kiểm tra, số công trình được kiểm tra, các nội dung kiểm tra.

3.3. Tình hình thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng:

Đánh giá tình hình thực hiện các quy định quản lý chất lượng các công trình xây dựng trong các lĩnh vực:

+ Khảo sát xây dựng;

+ Thiết kế xây dựng;

+ Thẩm tra, thẩm định thiết kế;

+ Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng.

3.4. Đánh giá chất lượng công trình xây dựng:

- Đánh giá các công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng bao gồm:

+ Việc kiểm tra nghiệm thu chất lượng vật tư, vật liệu, kết cấu, cấu kiện, thiết bị đưa sử dụng vào công trình xây dựng (thông qua việc kiểm tra, nghiệm thu, thí nghiệm kiểm tra kiểm định chất lượng lượng vật tư, vật liệu, kết cấu, cấu kiện đảm bảo chất lượng theo quy định).

+ Việc thi công xây dựng công trình tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, quy trình quy phạm kỹ thuật; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

+ Bộ máy quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng và Chủ đầu tư.

- Kết luận về tình hình chất lượng công trình xây dựng: Đánh giá về chất lượng các công trình xây dựng (nêu rõ đánh giá về chất lượng: tốt, khá, trung bình, kém....).

3.5. Báo cáo về sự cố công trình xây dựng (nếu có):

3.6. Các kiến nghị trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- Về thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật;

- Về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật;

- Về công tác đào tạo, hướng dẫn thực hiện;

- Cải cách trình tự, thủ tục quản lý chất lượng;

- Những kiến nghị với UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

4. Thời gian báo cáo:

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6.

- Báo cáo năm gửi trước ngày 15/12.

- Địa chỉ gửi báo cáo: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.II. BÁO CÁO CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về chất lượng công trình xây dựng định kỳ 6 tháng, một năm và khi công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng với Sở Xây dựng.

2. Nội dung báo cáo (theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo hướng dẫn).

(Đối với Chủ đầu tư đang quản lý nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình thì mục "III.Những vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng" trong báo cáo chỉ cần trình bày một lần trong một báo cáo về chất lượng xây dựng công trình xây dựng trong kỳ báo cáo)

3. Thời gian báo cáo:

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6.

- Báo cáo năm gửi trước ngày 15/12.

- Địa chỉ gửi báo cáo: Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, Tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Để thực hiện tốt các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở xây dựng đề nghị các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng Hạ tầng kinh tế các huyện; các phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn trên, lập báo cáo gửi Sở Xây dựng đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị gửi văn bản để Sở Xây dựng nghiên cứu hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Các Sở, Ban, Ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Các phòng Hạ tầng kinh tế huyện;

- Các phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố;

- Các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh;

- Các tổ chức tư vấn xây dựng;

- Các phòng ban Sở;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VP.
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Văn Minh: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương