Ubnd tỉnh bình đỊnh sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 43.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích43.18 Kb.
#22533


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 516 /SNV-CQ

V/v bầu cử, công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố, Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phốBình Định, ngày 05 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Nội vụ hướng dẫn một số điểm về công tác tổ chức bầu cử, công nhận kết quả bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố (sau đây gọi chung là Trưởng - Phó thôn) như sau:

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng - Phó thôn

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi chung là Quy chế) ban hành Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ kiện toàn tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp rà soát nhu cầu, số lượng Trưởng - Phó thôn được bố trí ở từng thôn, khu phố, xây dựng kế hoạch bầu cử các chức danh Trưởng - Phó thôn nhiệm kỳ mới và bầu bổ sung Trưởng - Phó thôn đối với các thôn, khu phố khuyết chức danh Trưởng - Phó thôn trong nhiệm kỳ hoạt động theo quy định. Nội dung kế hoạch bầu cử cần xác định rõ ngày bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, trình tự và thời gian tiến hành các bước của quy trình công tác bầu cử, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các mặt công tác chuẩn bị đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng pháp luật.

Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn là hai chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố do nhân dân trực tiếp bầu cử và được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận. Để đảm bảo quy trình đề cử, giới thiệu và lập danh sách những người ứng cử quy định tại Điều 17 của Quy chế, khi xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng - Phó thôn nhiệm kỳ mới hoặc bầu bổ sung Trưởng - Phó thôn ở các thôn, khu phố đồng thời khuyết cả 02 chức danh Trưởng - Phó thôn, UBND cấp xã cần tổ chức bầu cử Trưởng thôn trước, sau đó mới bầu cử Phó Trưởng thôn (sau khi đã bầu được Trưởng thôn, mới tiến hành quy trình tổ chức cho Trưởng thôn giới thiệu người ứng cử Phó Trưởng thôn để bầu cử theo quy định). Ngày bầu cử Trưởng - Phó thôn nên tổ chức vào ngày Chủ nhật để tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử được đông đủ.

2. Ban hành các quyết định công bố ngày bầu cử, thành lập tổ bầu cử

Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng - Phó thôn; quy định hình thức bầu cử và thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng - Phó thôn của từng thôn, khu phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã hướng dẫn cho các thôn, khu phố triển khai thực hiện các bước quy trình bầu cử theo quy định.

Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn Quyết định thành lập tại mỗi thôn, khu phố một Tổ bầu cử có từ 05 đến 07 thành viên gồm Tổ trưởng là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, khu phố và các thành viên khác là đại diện của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri ở thôn, khu phố. Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/20014/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Quyết định thành lập Tổ bầu cử phải được thông báo ngay đến nhân dân trong thôn, khu phố và các thành viên Tổ bầu cử biết để thực hiện.

3. Đề cử, giới thiệu và lập danh sách những người ứng cử

a) Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về đề cử, giới thiệu người ứng cử, Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố chủ trì hội nghị đề cử người ứng cử Trưởng thôn. Trưởng thôn giới thiệu người ứng cử Phó Trưởng thôn (sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố).

b) Danh sách những người ứng cử Trưởng - Phó thôn được lập theo Phụ lục số 02 đính kèm Công văn này. Ban Công tác Mặt trận thôn, khu phố thực hiện trình tự các bước tổ chức hội nghị thành viên của Mặt trận thôn, khu phố để dự kiến danh sách người ứng cử; tổ chức hội nghị nhân dân thôn, khu phố để thông báo về công tác chuẩn bị bầu cử, tiêu chuẩn của Trưởng - Phó thôn và thông báo danh sách người dự kiến ứng cử để nhân dân biết và tham gia; báo cáo với Chi bộ thôn, khu phố để thống nhất và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã xem xét ban hành quyết định công bố danh sách những người ứng cử đối với từng thôn, khu phố theo quy định tại Điều 17 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

4. Lập, niêm yết danh sách cử tri

Căn cứ quyết định của UBND cấp xã về thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng - Phó thôn của thôn, khu phố. Tổ bầu cử có trách nhiệm lập danh sách cử tri tham gia bầu cử Trưởng - Phó thôn. Danh sách cử tri tham gia bầu cử được lập theo Phụ lục số 01 và phải được niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu và những nơi công cộng trong thôn, khu phố chậm nhất là 08 ngày trước ngày bầu cử để nhân dân biết và thực hiện.Khi lập danh sách cử tri cần lưu ý:

Trường hợp quy định cử tri tham gia bầu cử là đại diện hộ gia đình thì danh sách cử tri ghi tên của chủ hộ gia đình.

Trường hợp quy định cử tri tham gia bầu cử là toàn thể cử tri của thôn, khu phố, thì danh sách cử tri phải ghi đầy đủ tên của người hội đủ các điều kiện sau:

- Có quyền bầu cử và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật;

- Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên tại thôn, khu phố.

Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận giải quyết hoặc báo cáo UBND cấp xã giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm 24 giờ trước giờ bầu cử.5. Công tác thông tin, tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã, các thôn, khu phố có kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân địa phương biết về ngày bầu cử; nội quy, thể lệ cuộc bầu cử, thành phần cử tri tham gia bầu cử; thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử Trưởng - Phó thôn của từng thôn, khu phố. Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn, khu phố thực hiện quy trình đề cử, giới thiệu, lập và niêm yết danh sách những người ứng cử. Hướng dẫn Tổ bầu cử thực hiện việc lập, niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử, xây dựng các kế hoạch bảo đảm an toàn cuộc bầu cử và phân công thành viên trang trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bầu, mẫu biên bản bầu cử và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho cuộc bầu cử.

Lưu ý:

Đối với các thôn, khu phố tổ chức bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, UBND cấp xã cần chỉ đạo Tổ bầu cử chuẩn bị trước Phiếu bầu cử (theo Phụ lục số 05), có in sẵn họ và tên của những người ứng cử và đóng dấu của UBND cấp xã ở phía trên, góc trái. Khi chuẩn bị Phiếu bầu cử của từng chức danh phải đảm bảo số lượng dự phòng để dùng trong trường hợp cử tri viết sai, viết hỏng yêu cầu đổi phiếu bầu khác.Thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế và Phụ lục số 03 đính kèm theo Công văn này. Tổ bầu cử cần niêm yết nội quy bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu và cử người hướng dẫn để nhân dân biết và thực hiện trong quá trình tham gia bầu cử theo quy định.

6. Tổ chức cuộc bỏ phiếu

Tùy theo hình thức tổ chức cuộc bầu cử mà Tổ bầu cử phân công thành viên tiến hành các bước khai mạc, duy trì và kết thúc cuộc bỏ phiếu theo quy định. Cụ thể:

a) Đối với cuộc bầu cử Trưởng - Phó thôn kết hợp tại hội nghị thôn, khu phố

Trình tự tổ chức cho cử tri trong thôn, khu phố bầu cử Trưởng - Phó thôn kết hợp tại hội nghị thôn, khu phố bằng hình thức biểu quyết (giơ tay) hoặc bỏ phiếu kín thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong trường hợp tổ chức bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, việc phát hành phiếu bầu cử, tổ chức khai mạc, duy trì và kết thúc cuộc bỏ phiếu thực hiện theo quy định tại các Điều 22, 23, 24 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

b) Đối với cuộc bầu cử Trưởng - Phó thôn tại cuộc bầu cử riêng

Tổ bầu cử tiến hành các bước khai mạc, tuyên bố bắt đầu việc bỏ phiếu, duy trì và kết thúc cuộc bỏ phiếu bầu Trưởng - Phó thôn theo quy định tại các Điều 22, 23, 24 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trong quá trình phát phiếu cần lưu ý đánh dấu vào danh sách cử tri để theo dõi thống kê số cử tri đã đi bầu và có kế hoạch đôn đốc cử tri tham gia bỏ phiếu đông đủ theo thời gian quy định.

7. Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử

a) Việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời 2 cử tri (biết chữ) không phải là người ứng cử đại diện cho cử tri của cuộc bầu cử chứng kiến việc kiểm phiếu.b) Kết thúc việc kiểm phiếu, Tổ bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử theo Phụ lục số 04 đính kèm Công văn này. Khi lập Biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử cần viết đúng, đủ các khoản, mục theo yêu cầu của mẫu biên bản; chữ viết phải rõ ràng, không được tẩy xóa hoặc viết đè lên nhau.

Kết quả cuộc bầu cử phải được Tổ bầu cử xác định kết luận và ghi vào biên bản để báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và UBND xã, phường, thị trấn xem xét quyết định, cụ thể:- Trường hợp kết quả kiểm phiếu xác định được người trúng tuyển Trưởng - Phó thôn theo quy định tại khoản 2 Điều 25 của Quy chế thì phải ghi rõ vào biên bản “Ông, bà ..... đạt số phiếu bầu cao hơn và đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri có trong danh sách của cuộc bầu cử trúng cử chức danh .....”.

- Trường hợp kết quả kiểm phiếu không có người ứng cử nào trúng cử theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Quy chế thì Tổ bầu cử phải xác định rõ từng trường hợp ghi vào biên bản để đề nghị UBND cấp xã xem xét giải quyết. Cụ thể:

+ Trường hợp không có người trúng cử do số cử tri tham gia bầu cử không đạt quá nửa (trên 50%) tổng số cử tri có trong danh sách hoặc kết quả phiếu thu vào có trên một nửa (trên 50%) số phiếu bầu là không hợp lệ so với tổng số cử tri có trong danh sách của cuộc bầu cử. Thì ghi rõ vào Biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử: “Không có người trúng cử, đề nghị tổ chức bầu cử lại”.

+ Trường hợp không có người trúng cử do kết quả kiểm phiếu không có người ứng cử nào đạt quá nửa (trên 50%) số phiếu hợp lệ so với tổng số cử tri có trong danh sách của cuộc bầu cử. Thì phải ghi rõ vào Biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử: “Không có người trúng cử, đề nghị tổ chức bầu cử lại lần 2”.

c) Biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử được lập thành 03 bản, có chữ ký, ghi rõ họ tên của các thành viên Tổ bầu cử và cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu và gửi ngay đến UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

d) Đối với các thôn, khu phố tại cuộc bầu cử lần đầu không có người ứng cử nào trúng cử thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này hoặc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả bầu cử Trưởng - Phó thôn do vi phạm pháp luật thì UBND cấp xã xem xét quyết định việc tổ chức bầu cử lại. Việc tổ chức bầu cử lại được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.8. Công nhận kết quả bầu cử

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND cấp xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng - Phó thôn của từng thôn, khu phố hoặc quyết định việc bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại, thì UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã về việc công nhận người trúng cử Trưởng - Phó thôn (theo Phụ lục số 06) phải được công bố công khai cho nhân dân biết và phải được niêm yết tại nơi Trưởng - Phó thôn được bầu ra.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác bầu cử, công nhận kết quả bầu cử Trưởng - Phó thôn. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai cho UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ tỉnh Bình Định theo địa chỉ số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn hoặc số điện thoại 0563 813 580 để phối hợp cùng giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Giám đốc Sở (báo cáo);

- Phòng Nội vụ huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, P.CQ.
KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Văn Hương
tải về 43.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương