LẦn thứ I, NĂM 2016 Số : …/kh-hđxc bình Định, ngày … tháng 02 năm 2016 KẾ hoạch triển khaitải về 43.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích43.5 Kb.
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN TTTB Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LẦN THỨ I, NĂM 2016

Số : …/KH-HĐXC Bình Định, ngày … tháng 02 năm 2016


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I, năm 2016
Ngày 25 tháng 5 năm 2015, UBND tỉnh có quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu và khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định”, ngày 18/11/2015 quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I, năm 2016 và quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 4 tháng 2 năm 2016 về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Định” năm 2016; Hội đồng Xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” năm 2016 (gọi tắt là Hội đồng xét chọn, viết tắt là HĐXC) xây dựng Kế hoạch Xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I, năm 2016, như sau :

I/ Công tác đã triển khai của Hội đồng:

1/ Xây dựng Quy chế - Thường trực Liên hiệp Hội đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 1784/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu và khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” .

Ngày 18/11/2015, UBND tỉnh có quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I, năm 2016. Thời gian qua, có sự thay đổi về nhân sự UBND tỉnh đã thay đổi Chủ tịch Hội đồng tại quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 4 tháng 2 năm 2016 về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I, năm 20162/ Thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng:

Trên cơ sở giới thiệu nhân sự các ngành, cơ quan có liên quan, Hội đồng xét chọn đã ra quyết định số : 02/QĐ-HĐXC ngày 19 /11/2015 về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng xét chọn “trí thức tiêu biểu khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I, năm 2016. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Hội đồng quy định.3. Xây dựng dự thảo Hướng dẫn Xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I, năm 2016. Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Hội đồng đã tổ chức họp, lấy ý kiến các thành viên góp ý cho dự thảo

4/ Lập dự toán, kinh phí triển khai : Thường trực Hội đồng đã lập dự toán và làm việc với các ngành chức năng liên quan để xin bố trí kinh phí.

II/ Kế họach triền khai thời gian đến.

1/ Công tác thông báo, phổ biến, hướng dẫn.

a/ UBND tỉnh đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, website của văn phòng UBND tỉnh (ubndbinhdinh.vn)

b/ Các cơ quan thông tin đại chúng

- Báo Bình Định

+ Đăng quảng cáo trên báo Bình Định.

+ Thời lượng : Báo Bình Định dành 3số/ tuần. Đăng tổng cộng 9 số

- Đài phát thanh truyền hình Bình Định

+ Sóng phát thanh sẽ phát thông báo thường xuyên hàng ngày để thông báo trên toàn tỉnh.

+ Trên sóng truyền hình : Phát thông báo trước bản tin thời sự và các chương trình chuyên đề hàng tuần về khoa học và công nghệ.

c/ Thông báo trong các ngành, đơn vị :

- Hội đồng tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan đăng tải các nội dung về xét chọn trên các website của các sở, ngành trong tỉnh.2. Tiến độ triển khai.

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

1

Họp bàn Kế hoạch triển khai Xét chọn và Tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” năm 2016

25/02/2016

- HĐXC;

- Tổ giúp việc HĐXC2

Thông báo về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh

01/03 – 20/3/2016

- Tổ giúp việc HĐXC chuẩn bị nội dung

- Thường trực Hội đồng Hợp đồng đăng thông báo với các cơ quan truyền thông3

Đăng tải nội dung Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I, năm 2016. Mẫu phiếu đăng ký, mẫu giấy xác nhận lên website của các cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn

25/02 – 18/5/2016

- Đăng tải trên website Liên hiệp các Hội KH & KT . Các Website của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan liên kết đến website của Liên hiệp Hội. Mời đăng tải trên Website Hội đồng hương Bình Định tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội…

4

Hướng dẫn và nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn

01/03 – 10/04/2016

- Tất cả các thành viên tổ giúp việc triển khai trong lĩnh vực, ngành được phân công

5

Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đăng ký, thống kê, phân loại chuyển Hội đồng xét chọn

10/4-15/4/2016

- Tổ giúp việc HĐXC theo lĩnh vực được phân công

6

Họp Hội đồng xét chọn thông qua kết quả thẩm định

15/4 – 20/4/2016

- Hội đồng xét chọn (HĐXC);

- Tổ giúp việc HĐXC7

Đăng kết quả sơ khảo công khai trên các website để lấy ý kiến cộng đồng

20-25/4

Đăng tải trên website của Liên hiệp các Hội KH & KT.

8

Xem xét, làm rõ, giải trình các trường hợp có ý kiến khác nhau, hoàn chỉnh thủ tục, lập hồ sơ trình UBND tỉnh qua Ban Thi đua – Khen thưởng, trực thuộc Sở Nội vụ

Trước ngày 30/4/2016

- Hội đồng xét chọn (HĐXC);

- Tổ giúp việc HĐXC9

Thông báo kết quả lên website của Cơ quan thường trực HĐXC

Khi có Quyết định của UBND tỉnh

- Cơ quan Thường trực Hội đồng

10

Tổ chức Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ I – năm 2016

Thứ Tư 18/5/2016

- Hội đồng xét chọn (HĐXC);

- Tổ giúp việc HĐXC chuẩn bị xây dựng riêng kế hoạch, các nội dung cụ thể
III/ Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Hội đồng như sau:

  1. Đồng chí Ngô Đông Hải- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác của Hội đồng.

  2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội, Phó chủ tịch Hội đồng. Chịu trách nhiệm Thường trực Hội đồng, chịu trách nhiệm về công việc thường xuyên, các công tác thông báo, hướng dẫn, bố trí thời gian đúng tiến độ. Theo dõi, hướng dẫn các tác giả của Hội thi STKT, các Thầy thuốc nhândân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, chức danh giáo sư, phó giáo sư …

  3. Đồng chí Nguyễn Hữu Hà– Phó Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ, thành viên Hội đồng: tổ chức thông báo, hướng dẫn về xét chọn đối với các cá nhân có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu và có khả năng ứng dụng trong thực tế. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Hội đồngtheo kế hoạch trên.

4. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng – Phó Giám đốc sở Nội vụ tỉnh, thành viên Hội đồng, chịu trách nhiệm tổ chức thông báo hướng dẫn các cá nhân.

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng tham gia thông báo, hướng dẫn cho các cá nhân thuộc ngành quản lý. Tham gia phối hợp cùng Thường trực Hội đồng triển khai các công tác liên quan

  2. Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó giám đốc Sở Tài chính, thành viên Hội đồng, chịu trách nhiệm tổ chức thông báo, hướng dẫn các tổ chức tài chính trong tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ về tài chính của Hội đồng theo kế hoạch trên và triển khai các nhiệm vụ khi được phân công.

  3. Đồng chí Trần Bảo Lâm - Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Hội đồng đồng tham gia thông báo, hướng dẫn cho các cá nhân thuộc ngành quản lý. Tham gia phối hợp cùng Thường trực Hội đồng triển khai các công tác liên quan.

Các thành viên Hội đồng và tổ giúp việc căn cứ kế hoạch này triển khai đúng tiến độ./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ngô Đông Hải

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương