Thủ tục: Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiếntải về 29.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích29.24 Kb.
Thủ tục: Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến.

 • Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có trách nhiệm lập bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng gửi UBND cấp xã.

Trường hợp anh hùng được truy tặng hoặc đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai cá nhân kèm biên bản ủy quyền.Bước 2. UBND cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này.

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

 • Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

 • Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản khai cá nhân (Mẫu AH1, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


 • Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

+ Tại UBND xã: 05 ngày;

+ Tại UBND huyện: 05 ngày;

+ Tại Sở lao động, Thương binh và Xã hội: 10 ngày.


 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã. • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

 • Lệ phí (nếu có): Không.

 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản khai cá nhân (Mẫu AH1, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ, Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/ 7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Mẫu AH1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến


Họ và tên:……………………………….

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ……..……Nam/Nữ:…….….

Nguyên quán:………….……………………………..……………….…

Trú quán:……. ……………………………...…………….…....…….…

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………..………..……

Đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng…………………………..………

Theo Quyết định số…..…ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước./.


, ngày…tháng…năm…

, ngày…tháng…năm…

Xác nhận của UBND xã, phường……………

Ông (bà)…………………………hiện cư trú tại……………………chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng …………………TM.UBND__Quyền_hạn,_chức_vụ_người_ký'>Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

TM.UBND

Quyền hạn, chức vụ người ký(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Mẫu AH2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
1. Phần khai về người có công:

Họ và tên:…………..........................

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ….……Nam/Nữ:……….

Nguyên quán:..........................................................................................

Đã chết ngày ... tháng ... năm ...

Được truy tặng danh hiệu Anh hùng………………………...........

Theo Quyết định số..................ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước.
2. Phần khai cá nhân:

Họ và tên :…………..............................

Sinh ngày ... tháng ... năm ... ….……Nam/Nữ:……….

Nguyên quán:...........................................................................................

Trú quán:..................................................................................................

Mối quan hệ với người có công:................................................................/.

, ngày ….tháng …năm ….

Xác nhận của UBND xã (phường)………….
, ngày …. tháng …. năm …

Ông (bà):……………………………………..

thường trú tại: ….……………………………………………………………………………..

TM.UBND

Quyền hạn, chức vụ người ký(Chữ ký, dấu)

Họ và tênNgười khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương