QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 682/QĐ-ub, ngày 07 tháng 7 năm 2005tải về 76.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích76.25 Kb.
#1024
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 682/QĐ-UB, ngày 07 tháng 7 năm 2005

V/v Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết đnh 134/2004/QĐ-TTg

ngày 20/7/2004 của Thủớng Chính phủ trên đa bàn TP Điện Biên Phủ

tỉnh Đin Biên giai đoạn 2005 - 2006.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Căn cứ Công văn số: 1401/CP-NN ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, v/v tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 819/2004/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT ngày 10/11/2004 của liên Bộ: Uỷ ban Dân tộc, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông phiện & Phát triển nông thôn, v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 05/TT-UB ngày 07/12/2004 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ, v/v xin phê duyệt đề án đầu tư hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đờí sống khó khăn và đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quyết định 134 tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số: 77/TT- BDT ngày 27/5/2004, v/v xin phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị, thành phố tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005 - 2006,QUYẾT ĐỊNH:

Điều l: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2005 - 2006 với nội dung như sau:

1. Mục tiêu của đề án:

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn, sự giúp đỡ của cộng đồng thôn bản và sự nỗ lực của mỗi hộ gia đình nhằm tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt nhanh chóng ổn định cuộc sống phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo.2. Nhiệm vụ:

Đầu tư hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;3. Nội dung đu tư, hỗ trợ:

Tổng số hộ thuộc diện được thụởng chính sách theo Quyết định 134 là 76 hộ.

Trong đó :

- Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh xã hội (Quyết định 1143) là: 76 hộ.

- Số hộ định cư thường trú tại địa phương (Quyết định 190) là: 0 hộ.

- Số hộ ở chung 3 - 4 thế hệ có nhu cầu tách hộ trước thời điểm có quyết định 134 là: 0 hộ.* Phân theo danh mục đu tư, hỗ trợ:

- Số hộ thiếu đất sản xuất: 46 hộ, diện tích thiếu 3,1 ha.

- Số hộ thiếu đất ở: 0 hộ, diện tích thiếu 0 ha.

- Số hộ có khó khăn về nhà ở (nhà tạm, nhà dột nát), không có nhà ở: 50 hộ.

- Số hộ có khó khăn về nước sinh hoạt: 445 hộ.

Trong đó:

+ Số hộ cần xi măng xây bể chứa nước: 36 hộ.

+ Số hộ cần hỗ trợ làm giếng và mua dụng cụ chứa nước: 7 hộ.

+ Số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: 8 CT, phục vụ cho 502 hộ.

(trong đó: 402 hộ thuộc diện chính sách 134, 100 hộ được thụ hưởng qua chính sách 134).4. Kinh phí đu tư, hỗ trợ:

Tổng kinh phí đu tư, hỗ trợ: 4.087,40 tr.đ

a) Phân theo danh mục đu tư, hỗ trợ.

- Hỗ trợ đất sản xuất: 15,50 tr.đ

- Hỗ trợ đất ở: 0,00 tr.đ

- Hỗ trợ nhà ở: 450,00 tr.đ

- Hỗ trợ, đầu tư nước sinh hoạt: 3.621,90 tr.đ

+ Hỗ trợ mua dụng cụ chứa nước: 2,10 tr.đ

+ Hỗ trợ xi măng xây bể: 19,80 tr.đ

+ Đầu tư xây dựng CT NSH tập trung; 3.600,00 tr.đ

b) Phân theo nguồn vốn đu tư, hỗ trợ.

- Ngân sách trung ương: 3.887,40 tr.đ

- Cộng đồng giúp đỡ: 200,00 tr.đ

- Ngân sách địa phương: căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn và tiến độ thực hiện, UBND tỉnh sẽ bố trí sau.c) Phân kỳ vốn đu tư, hỗ trợ.

Năm 2005: 2.043,70 tr

- Ngân sách trung ương: 1.943,70 tr.đ

- Cộng đồng giúp đỡ: 100,00 tr.đ

Năm 2006: 2.043,70 tr.đ

- Ngân sách trung ương: 1.943,70 tr.đ

- Cộng đồng giúp đỡ: 1 00,00 tr.đ

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 134 và kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

Cơ quan quản lý: Ban Dân tộc có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành và đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2005 đến năm 2006.Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường; Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Thành phố Điện Biên Phủ và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký: Mùa A Sơn
Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008

tải về 76.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương