Thủ tục: Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh. Trình tự thực hiệntải về 80.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích80.25 Kb.


Thủ tục: Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh.

 • Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân làm bản khai đề nghị hưởng chế độ BHYT (theo mẫu quy định) Cựu chiến binh cấp xã xác nhận, lập danh sách (kèm theo giấy tờ chứng minh là Cựu chiến binh) báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp;

Bước 2: Chủ tịch UBND xã tổng hợp và có công văn gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện;

Bước 3: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, có công văn (Chủ tịch UBND cấp huyện ký) gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét;

Bước 4: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, nếu đủ điều kiện thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định phê duyệt danh sách, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế. • Cách thức thực hiện:

+ Hệ thống bưu điện.

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. • Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản khai đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế;

+ Công văn đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Công văn đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế của UBND cấp huyện;

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


 • Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-TB&XH Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội cựu chiến binh tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.


 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ BHYT.

 • Lệ phí (nếu có): Không.

 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản khai đề nghị hưởng chế độ BHYT (mẫu 1a)

+ Công văn đề nghị đối tượng hưởng BHYT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (mẫu 2a, kèm theo danh sách mẫu 4a)

+ Công văn đề nghị đối tượng hưởng BHYT của UBND cấp huyện, thành phố (mẫu 3a, kèm theo danh sách mẫu 4a).

+ Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chế độ BHYT của Sở Lao động-TB&XH (danh sách theo mẫu 5a, quyết định mẫu 6a). • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

+ Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

+ Quyết định số 2530/QĐ-CTUBND ngày 18/11/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ủy quyền phê duyệt danh sách cựu chiến binh được hưởng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Mẫu 1a


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ
Họ và tên: …………………………….... Bí danh: ………………. Nam, nữ.

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Vào Đảng:……………………………. Chính thức: ………………………...

Ngày nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …. tháng ….. năm ……..

Đơn vị hoặc cơ quan: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………..

Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm …………………………………

Khen thưởng (Huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen ………….):

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..Lý do chưa được hưởng chế độ hảo hiểm y tế

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến (Lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên, quyết định phục viên, xuất ngũ ….)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.………, Ngày … tháng … năm ……..

Xác nhận Hội CCB xã, phường, thị trấn Người khai

(Ký tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 2aUBND xã (phường)……………..
Số: /CV- UB

V/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CPCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày … tháng … năm …...

Kính gửi: ………………………………………

Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Hội Cựu chiến binh xã (phường) thông qua kết quả xét duyệt hồ sơ.

UBND ……………………. đề nghị Phòng ………………………… thẩm định tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế trình UBND huyện (quận) duyệt danh sách ……………………….. trường hợp.

(Có danh sách kèm theo).
Nơi nhận:

- nt;


-

- Lưu …….
T.M UBND ……………

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 3aUBND huyện (quận)……………..
Số: /CV- UB

V/v đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CPCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày …. tháng …. năm …...

Kính gửi: ………………………………………

Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng;

Thông qua kết quả xét duyệt danh sách đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh của Phòng ……………………………. và Hội Cựu chiến binh huyện (quận) tổng số có …………… đối tượng.

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ………………………….. xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

- nt;


-

- Lưu …….
TM. UBND …………………………..

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)Mẫu 6aUBND tỉnh (thành phố)…………….
Số: /QĐ-UB


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày … tháng … năm ..…..
QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện chế độ BHYT đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của ………………………………………...,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với ………………. trường hợp là Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ.

(Danh sách kèm theo)Điều 2. …………………...... và ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

-

-

- Lưu …….
TM. UBND…………

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 4a


UỶ BAN NHÂN DÂN …………………

DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHYT

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

(kèm theo công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm ……

của ……………………………………………………….)
Số TT


Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

….
….

….

….

….….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

……

…………

……

…………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Tổng số người: ……………………………………………..

….. ….Ngày …….. tháng … năm 200…….

Người lập danh sách TM. UBND……………………

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

­­­­­­­­­­­­­­­


Mẫu 5a

UỶ BAN NHÂN DÂN Tỉnh …………….

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI


DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHYT

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UB ngày …. tháng …. năm …… của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ……………….)
Số TT


Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

….
….

….

….

….….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

……

…………

……

…………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Tổng số người: ……………………………………………..

….. ….Ngày …….. tháng … năm 200…….NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH ……

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương