QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 683 /QĐ-ubnd, ngày 07tải về 45.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích45.6 Kb.
#1077
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 683 /QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2005

V/V: Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg

ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyệnTủa chùa ,

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005 - 2006.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Căn cứ Công văn số: 1401/CP-NN ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, v/v tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 819/2004/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-XD- NN-PTNT ngày 10/11/2004 của liên bộ: Uỷ ban Dân tộc, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông phiệp & Phát triển nông thôn, v/v hướng dãn thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Tờ trình số 172'\/TT-UB ngày 15/12/2004 của UBND huyện Tủa Chùa, v/v xin phê duyệt đề án đầu tư hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chị đạo thực hiện quyết định 134 tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số: 76/TT-BDT ngày 27/5/2004, v/v xin phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị, thành phố tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005 – 2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án triển khai thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ- TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2005 - 2006 với nội dung như sau:

1. Mục tiêu của đề án:

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn, sự giúp đỡ của cộng đồng thôn bản và sự nỗ lực của mỗi hộ gia đình nhằm tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt nhanh chóng ổn định cuộc sống phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo.2. Nhiệm vụ:

Đầu tư, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;3. Nội dung đầu tư, hỗ trợ:

Tổng số hộ thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 134 là 2.394 hộ.

Trong đó :

- Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh xã hội (Quyết định 1143) là: 2.394 hộ.

- Số hộ định cư thường trú tại địa phương (Quyết định 190) là: 0 hộ.

- Số hộ ở chung 3 - 4 thế hệ có nhu cầu tách hộ trước thời điểm có Quyết định 134 là: 0 hộ.* Phân theo danh mục đầu tư, hỗ trợ:

- Số hộ thiếu đất sản xuất: 1.457 hộ, diện tích thiếu 38,58 ha.

- Số hộ thiếu đất ở: 29 hộ, diện tích thiếu 0,58 ha.

- Số hộ có khó khăn về nhà ở (nhà tạm, nhà dột nát), không có nhà ở: 1.184 hộ.

- Số hộ có khó khăn về nước sinh hoạt: 894 hộ.

Trong đó :

+ Số hộ cần xi măng xây bể chứa nước: 639 hộ.

+ Số hộ cần hỗ trợ làm giếng và mua dụng cụ chứa nước: 55 hộ.

+ Số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: 12 CT, phục vụ cho 251 hộ.

(trong đó: 200 hộ thuộc diện chính sách 134, 51 hộ được thụ hưởng qua chính sách 134) .4- Kinh phí đầu tư, hỗ trợ:

Tổng kinh phí đầu tư, hỗ trợ: 15.249,35 tr ;

a) Phân theo danh mục đầu tư, hỗ trợ:

- Hỗ trợ đất sản xuất: 763,00 tr.đ

- Hỗ trợ đất ở: 2,90 tr.đ

- Hỗ trợ nhà ở: 10.656,00 tr.đ

- Hỗ trợ, đầu tư nước sinh hoạt: 3.827,45 tr.đ

+ Hỗ trợ mua dụng cụ chứa nước: 191,70 tr.đ

+ Hỗ trợ xi măng xây bể: 35,75 tr.đ

+ Đầu tư xây dựng CT NSH tập trung: 3.600,00 tr.đ

b) Phân theo nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ

- Ngân sách trung ương: 10.513,35 tr.đ

- Cộng đồng giúp đỡ: 4.736,00 tr.đ

- Ngân sách địa phương: căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn và tiến độ thực hiện, UBNĐ tỉnh sẽ bố trí sau.c) Phân kỳ vốn đầu tư, hỗ trợ.

Năm 2005: 7.624,68 tr.đ

- Ngân sách trung ương: 5.256,68 tr.đ

- Cộng đồng giúp đỡ: 2.368,00 tr.đ

- Năm 2006: 7.624,67 tr.đ

- Ngân sách trung ương: 5.256,67 tr.đ

- Cộng đồng giúp đỡ: 2.368,00 tr.đ

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Tủa Chùa

- Chủ đầu tư có trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức thì hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 134 và theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

- Cơ quan quản lý: Ban Dân tộc có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo UBND huyện Tủa Chùa thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành và đả bảo tiến độ đã đề ra.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2005 đến năm 2006.Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005 ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký: Mùa A Sơn
Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008

tải về 45.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương