TCN/TCNtg
  LỜi nóI ĐẦU

  Đề cho y, y0 bang bao nhiêu thì ta thay y0 bằng đó đề cho x,x0 bằng bao nhiêu thì ta thay x0 bằng đó
uploads/FileLargeTemp
  TIÊu chuẩn ngành tcn 68-198: 2001
admin/FCKeditor/userimages/File
  BỘ B­u chíNH, viễn thông tcn tiêu chuẩn ngành tcn 68 254 : 2006 CÔng trình ngoạI VI viễn thông quy đỊnh kỹ thuậT
wp-content/uploads/2013/11
  20 tcn 33 – 1985 CẤp nưỚc mạng lưỚi bên ngoài và CÔng trình tiêu chuẩn thiết kế (Trích)
Document
  Ubnd tỉnh tiền giang trưỜng cđn tiền giang
uploads/FileLargeTemp
  Thiết bị ĐẦu cuối hệ thống thông tin an toàn và CỨu nạn hàng hải toàn cầu gmdss
  TIÊu chuẩn ngành tcn 68 135: 2001 chống sét bảo vệ CÁc công trình viễn thôNG
  Tcn 68 132: 1998 CÁp thông tin kim loại dùng cho mạng đIỆn thoại nội hạt yêu cầu kỹ thuật multipair metallic telephone cables for local networks Technical requirement MỤc lụC
  Technical standard
  TIÊu chuẩn ngành tcn 68 216: 2002
  Tcn 68 217: 2002 thiết bị ĐẦu cuối kết nối vào mạng viễn thôNG
Upload/Store/tintuc/vietnam/4
  Tcn tiªu chuÈn ngµnh
Lists/QuanLyVanBan/Attachments/444
  Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Ngµnh tcn 68-176: 2003 "DÞch vô ®iÖn tho¹i trªn m¹ng ®iÖn tho¹i c ng céng Tiªu chuÈn chÊt l­îng"
Lists/QuanLyVanBan/Attachments/445
  Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Ngµnh tcn 68-186: 2003 "DÞch vô ®iÖn tho¹i trªn m¹ng di ®éng mÆt ®Êt c ng céng Tiªu chuÈn chÊt l­îng"
uploads/file/DaoTao/Chuong trinh dao tao/TCN
  Tổng số (giờ) Lý thuyết (giờ)
  Mã mh, MĐ Tên môn học, mô đun Tổng số
uploads/FileLargeTemp
  MỤc lục lời nóI ĐẦu phạm VI
tcns/Documents/Che do chinh sach/Cac che do
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học mở tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúc
TW/Lists/vbpq/Attachments/14971
  Tcn tiêu chuẩn ngành tcn 09: 2006

  TRƯỜng trung cấp nghề 26/3
Lists/QuanLyVanBan/Attachments/658
  T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (emc) miÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö
/7570
  1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn
Lists/QuanLyVanBan/Attachments/660
  1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn
Lists/QuanLyVanBan/Attachments/662
  1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham kh¶o
Lists/QuanLyVanBan/Attachments/446
  * QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh viÔn th ng 7
/7458
  Cdma mobile station technical requirements
/7460
  BỘ BƯu chíNH, viễn thông tcn tiêu chuẩn ngàNH
/7479
  Yªu cÇu kü thuËt Network interface presentation of 2048 kbit/s digital
uploads/file/DaoTao/Chuong trinh dao tao/TCN
  1. danh mục các môn họC, MÔ Đun đÀo tạo bắt buộC, thời gian và phân bổ thời gian
/7480
  Bé B­u chÝnh, viÔn th ng
Lists/QuanLyVanBan/Attachments/733
  Adsl internet access service
WebMedia/file/Trung tam Tin hoc/VanBan_CNTT
  Tcn 68 – 227: 2006 DỊch vụ truy nhập internet adsl
/7482
  Bé B¦u chýNH, viôn th¤NG
/7436
  Bé b­u chÝnh, viÔn th ng
/7434
  Bé b­u chÝnh, viÔn th ng
/7435
  Bé b­u chÝnh, viÔn th ng
Lists/QuanLyVanBan/Attachments/692
  Inmarsat-b ship earth station equipment technical requirements
ADMIN/10-MODULE-TAI-LIEU/41-TAI-LIEU/HINHANHNHO
  B. Microsoft Word
TCN/TCNtg
  NHẬN ĐỊnh về VĂn kiệN “TÔng huấn giáo hội tại châU Á”
files/vppweb/dvbcvt/vbtw
  TIÊu chuẩn ngành tcn 68 – 254: 2006
ADMIN/10-MODULE-TAI-LIEU/41-TAI-LIEU/HINHANHNHO
  SỞ LĐ tb & xh quảng ngãi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles
  Tcn-cs. KhóA: 47. HỆ: tcn 3 NĂM
tcns/Documents/Thongbao
  Phụ lục 1 BẢng tham chiếu quy đỔi một số chứng chỉ ngoại ngữ
uploads/FileLargeTemp
  Technical standard
upLoads/file/NCKH/TCNH2011
  PHẦn I bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2: chi phí – doanh thu và LỢi nhuận của doanh nghiệP
TW/Lists/vbpq/Attachments/15578
  Tcn 68 161: 2006 (Soát xét lần 1) phòng chống ảnh hưỞng củA ĐƯỜng dâY ĐIỆn lựC ĐẾn cáp thông tin và CÁc trạm thu phát vô tuyếN
tcns/Documents
  Mẫu 2c-bnv/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-bnv ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
uploads/documents/2012/6
  Môc 101. C¸c th ng tin, ®Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷ chung 101. 01. Th ng tin kh¸i qu¸t
TCN/TCNtg
  PHÊ BÌnh “Thần Học Ky-tô Giáo Theo Cung Cách Á Châu” Của Mục Sư Choan Seng Song (Tống Tuyền Thịnh) Thích Nhật Từ
  Năm 1994, Nhà Xuất Bản Alfred A. Knopf ở New York phát hành cuốn
directory TCN  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương