TÊn ngưỜi nộp thuếtải về 8.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích8.74 Kb.

Mẫu số 02/TCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
straight connector 8TÊN NGƯỜI NỘP THUẾCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcstraight connector 6


Số: …….............….


............, ngày..........tháng ........năm ......THÔNG BÁO

Về việc nộp tiền thuế vào NSNN

straight connector 8

Căn cứ Điều … Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn ...

… (Tên người nộp thuế) …, mã số thuế: …, địa chỉ nhận thông báo: … thông báo đến … (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) … như sau:

1. … (Tên người nộp thuế) … đã được đơn vị sử dụng vốn NSNN là ... (tên đơn vị)... thanh toán vào ngày .../tháng .../năm ..., số tiền thanh toán là ... đồng.

2. … (Tên người nộp thuế) … đã nộp tiền thuế vào NSNN ngày .../tháng .../năm ..., số tiền là ... đồng.

… (Tên người nộp thuế)… thông báo để …(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) … biết./.Nơi nhận:

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT;- …;

- Lưu: VT, ….


NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương