files/VBPQ/39346
  BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files/VBPQ/35256
  THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
files/VBPQ/34884
  LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
files/VBPQ/38679
  Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
files/VBPQ/41875
  Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
files/VBPQ/38247
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/38163
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/38374
  Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
files/VBPQ/38381
  Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
files/VBPQ/39696
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/33844
  Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
files/VBPQ/37976
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/36454
  TỈnh uỷ quảng ninh số 1321 tb/tu đẢng cộng sản việt nam
files/VBPQ/38425
  Hạ Long, ngày 11tháng 5 năm 2010
files/VBPQ/41735
  Và kè kênh thoát nước xã Liên Vị tuyến số 02, huyện Yên Hưng
files/VBPQ/38417
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/41733
  Và kè kênh thoát nước xã Liên Vị tuyến số 01, huyện Yên Hưng
files/VBPQ/38428
  TỈnh quảng ninh độc lập Tự do Hạnh phúc
files/VBPQ/41673
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/41752
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/38492
  Hạ Long, ngày 14 tháng 5 năm 2010
files/VBPQ/41661
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/41585
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/36544
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/41628
  Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Sửa chữa
files/VBPQ/41611
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/41562
  Quảng Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2011
files/VBPQ/37656
  THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 25/2008/tt-bqp ngàY 06 tháng 03 NĂM 2008 HƯỚng dẫn thực hiện một số ĐIỀu của nghị ĐỊnh số 148/2006/NĐ-cp ngàY 04/12/2006 CỦa chính phủ VỀ quy hoạCH, XÂy dựNG, quản lý VÀ BẢo vệ VÀnh đai an toàn các kho đẠn dưỢC, VẬt liệu
files/VBPQ/38916
  LIÊn tịch bộ TÀi chính – BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
files/VBPQ/41869
  Quảng Ninh, ngày19 tháng 5 năm 2011
files/VBPQ/41874
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/41877
  V/v gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần xây dựng Mạnh Cường để khai thác sét sản xuất gạch nung tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí
files/VBPQ/35026
  TỈnh quảng ninh
files/VBPQ/38974
  Hạ Long, ngày 25 tháng 6 năm 2010
files/VBPQ/41942
  Quảng Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2011
files/VBPQ/36301
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/38855
  Về việc sửa dổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 17 Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1714/2009/QĐ-ubnd ngày 299/5/2009 của ubnd tỉnh
files/VBPQ/39119
  TỈnh quảng ninh
files/VBPQ/39026
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: 1780/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files/VBPQ/35625
  Số: 1793/sgdđt-gdtrH
files/VBPQ/38672
  TỈnh quảng ninh
files/VBPQ/37802
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/37197
  Hạ Long, ngày 02 tháng 12 năm 2009
files/VBPQ/41544
  Số: 871 /QĐ-ubnd quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2011
files/VBPQ/39295
  TỈnh quảng ninh
files/VBPQ/39100
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/39132
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/39051
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/33445
  BỘBƯuchíNH, viễnthông cộng hoàXÃHỘi chủnghĩaviệt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files/VBPQ/41512
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Hạ Long, ngày 21 tháng 01 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án
files/VBPQ/35972
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files/VBPQ/41009
  QUỐc hội luËt sè: 29/2004/QH11
files/VBPQ/40411
  TỈnh quảng ninh
files/VBPQ/35798
  Ban dân vận số 151-hd/bdvtw đẢng cộng sản việt nam
files/VBPQ/33660
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Báo cáo kt- kt đầu tư xây dựng công trình: Tường kè chống lũ, chống sạt lở khu dân cư
files/VBPQ/37937
  Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng công trình
files/VBPQ/40988
  Ubnd tỉnh quảng ninh bcđ thực hiện cáC ĐỀ Án theo các qđ SỐ: 295, 343, 704/QĐ-ttg
files/VBPQ/36002
  Hạ Long, ngày 4 tháng 9 năm 2009
files/VBPQ/40020
  Quy định số 314-QĐ/tw ngày 01/7/2010 của Ban Bí thư về công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể với tập thể lãnh đạo và đảng ủy cơ quan,
files/VBPQ/35577
  Kho bạc nhà NƯỚc số 319/kbnn-khth
files/VBPQ/39168
  Hạ Long, ngày 15 tháng 7 năm 2010
files/VBPQ/38431
  Hạ Long, ngày 13 tháng 5 năm 2010
files/VBPQ/37338
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng đường 334, huyện Vân Đồn
files/VBPQ/39942
  Về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn từ Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn, (giai đoạn I)
files/VBPQ/35487
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/36227
  Hạ Long, ngày 21 tháng 9 năm 2009
files/VBPQ/37573
  Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây dựng công trình: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền nghề cá giai đoạn I ở khu vực huyện Tiên Yên
files/VBPQ/33799
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình
files/VBPQ/38140
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình
files/VBPQ/38999
  Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
files/VBPQ/35453
  Về việc phê duyệt chuyển chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu nhà ở biệt thự đồi 368, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long của Công ty Xây dựng số 02 Quảng Ninh
files/VBPQ/39811
  Hạ Long, ngày 16 tháng 9 năm 2010
files/VBPQ/40021
  Ban chấp hành trung ưƠng số 380-tb/tw đẢng cộng sản việt nam
files/VBPQ/35664
  Về việc Chấp thuận địa điểm xây dựng Nhà điều hành sản xuất chi nhánh điện Hải Hà tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà
files/VBPQ/38263
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: 1107 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files/VBPQ/35976
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: 2644 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files/VBPQ/40358
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files/VBPQ/40375
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files/VBPQ/34284
  Về việc bổ sung nội dung chi hỗ trợ vào stt (số thứ tự) thứ 3 trong Phụ lục 02 Quyết định số 470/QĐ-ubnd ngày 25/02/2009
files/VBPQ/41705
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/37848
  Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009
files/VBPQ/34446
  Hạ Long, ngày tháng 5 năm 2009
files/VBPQ/35046
  Uû ban nhn dn HuyÖn Tiªn yªn
files/VBPQ/37164
  Số: 4305 /QĐ-ubnd hạ Long, ngày 29 tháng 12 năm 2009
files/VBPQ/39720
  Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất (giai đoạn I) cho Công ty tnhh thương mại và Dịch vụ tst để xây dựng khu dân cư tự xây tại khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ
files/VBPQ/41518
  Hạ Long, ngày 25 tháng 03 năm 2011
files/VBPQ/37877
  Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng khối điều trị thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh
files/VBPQ/34451
  Độc lập – Tự do
files/VBPQ/40859
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở TÀi chính – SỞ gd & ĐT
files/VBPQ/37978
  Hạ Long, ngày 03 tháng 3 năm 2010
files/VBPQ/40016
  Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
files/VBPQ/37948
  Hạ Long, ngày 16 tháng 3 năm 2010
files/VBPQ/38093
  Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10. 000, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
files/VBPQ/35421
  Tháng an toàn giao thông
files/VBPQ/41750
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: 1394/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files/VBPQ/39968
  Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán hạng mục nâng cấp đê Hà Nam đoạn từ cọc
files/VBPQ/34510
  BỘ CÔng an số : 729/1998/QĐ-bca (V19) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files/VBPQ/41754
  Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2011
files/VBPQ/34184
  C¸c Chuyªn ®Ò giáo dục bảo vệ MÔi trưỜng (Tài liệu hỗ trợ giáo viên thpt quảng Ninh) Quảng Ninh, tháng 3 năm 2009
files/VBPQ/37828
  Sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo để nhẩm nhanh một số bài toán hóa học
files/VBPQ/40467
  Hạ Long, ngày 22 tháng 10 năm 2010
files/VBPQ/34887
  Ubnd tỉnh quảng ninh sở CÔng thưƠNG
files/VBPQ/38024
  Ban chỉ ĐẠO ĐỀ Án kiên cố HÓa trưỜng lớp học và nhà CÔng vụ cho giáo viên tỉnh quảng ninh
files/VBPQ/38186
  Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
files/VBPQ/36531
  Về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, đo vẽ, lập bản đồ địa hình, địa chính (tỷ lệ 1/500) các Khu tái định cư – Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
files/VBPQ/38335
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh số: 974 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files/VBPQ/37797
  Nâng cấp hệ thống đê Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn
files/VBPQ/38104
  Hạ Long, ngày 9 tháng 02 năm 2010
files/VBPQ/33339
  BỘ y tế Số: 1212/bc-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
directory files VBPQ  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương