Hạ Long, ngày 25 tháng 03 năm 2011tải về 38.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích38.47 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________
______________________________________________________________

Số: 846 /QĐ-UBNDHạ Long, ngày 25 tháng 03 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè kết hợp đường giao thông thượng, hạ lưu sông Trới, huyện Hoành Bồ.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”; Thông tư số 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè kết hợp đường giao thông thượng, hạ lưu sông Trới, huyện Hoành Bồí;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 627/KHĐT-KTNN ngày 22/3/2011.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè kết hợp đường giao thông thượng, hạ lưu sông Trới, huyện Hoành Bồ (được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 23/02/2011) với nội dung sau:

  1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

  • Nguồn vốn đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ngân sách Trung ương – từ chương trình chống sạt lở theo kế hoạch phân bổ hàng năm.

  • Nguồn vốn đầu tư phê duyệt điều chỉnh: Ngân sách Trung ương từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác thuộc ngân sách Trung ương.

  1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án như sau:

  • Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Xây dựng công trình theo tiến độ cấp vốn của Trung ương.

  • Thời gian điều chỉnh: Từ quý II/2011 đến năm 2015, thực hiện theo tiến độ cấp vốn.

  1. Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định số 525/QĐ-UBND 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án như sau:

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 2 (thực hiện);

- V0, V1, V4;

- XD2, NLN2, TM2;

- Lưu: VT, XD2.

XD2(15)-QĐ53-03


TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đỗ Thông
VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

Số: /PT-03CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày tháng 03 năm 2011


PHIẾU TRÌNH

Kính trình: - Anh Đỗ Thông - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Vấn đề trình: Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè kết hợp đường giao thông thượng, hạ lưu sông Trới, huyện Hoành Bồ.
- Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ KIẾN NGHỊ

QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

1. Tóm tắt nội dung:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè kết hợp đường giao thông thượng, hạ lưu sông Trới, huyện Hoành Bồí, Nội dung như sau:

* Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ngân sách Trung ương – từ chương trình chống sạt lở theo kế hoạch phân bổ hàng năm.

- Nguồn vốn đầu tư phê duyệt điều chỉnh: Ngân sách Trung ương từ nguồn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác thuộc ngân sách Trung ương.

* Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Xây dựng công trình theo tiến độ cấp vốn của Trung ương.

- Thời gian điều chỉnh: Từ quý II/2011 đến năm 2015, thực hiện theo tiến độ cấp vốn.


2. Ý kiến thẩm định của chuyên viên:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè kết hợp đường giao thông thượng, hạ lưu sông Trới, huyện Hoành Bồ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số số 525/QĐ-UBND ngày 23/02/2011, tổng mức đầu tư là 128.605,0 triệu đồng.

- Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn trung ương từ chương trình phòng chống sạt lở hàng năm hiện nay rất hạn hẹp, năm 2011, chương trình chống sạt lở chưa có nguồn để nghi kế hoạch do vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án thành nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác thuộc ngân sách Trung ương, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 đến năm 2015 và theo tiến độ cấp vốn là phù hợp.
* Ý kiến đề xuất của Văn phòng:

- Văn phòng thống nhất với đề xuất của sở Kế hoạch và Đầu tư, kính đề nghị Anh đồng ý điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kè kết hợp đường giao thông thượng, hạ lưu sông Trới, huyện Hoành Bồ:- Văn phòng dự thảo QĐ, Kính trình Anh phê duyệt./.
Chuyên viên báo cáo


Phạm Xuân Đài

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng


Cao Tường Huy: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương