Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010tải về 16.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích16.14 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1286/QĐ-UBNDHạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố dịch Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn

tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng và phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 545/NN&PTNT và Công văn số 555/NN&PTNT ngày 06/5/2010,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay công bố dịch Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng và phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long.
Điều 2. Giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông Triều, Yên Hưng, thành phố Hạ Long và Thủ trưởng các ngành có liên quan triển khai thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch sau:

- Bao vây ổ dịch, không cho vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc vào và ra ngoài ổ dịch;

- Điều trị, xử lý đàn gia súc bị bệnh theo chỉ đạo của cơ quan chuyên môn về thú y;

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại và khu vực xung quanh; Thực hiện tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng của gia súc;


Điều 3. Kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch được trích từ nguồn ngân sách dự phòng của huyện, thành phố đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2010 theo quy định hiện hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Công an, Kế hoạch và Đầu tư­, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ninh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông Triều, Yên Hưng và thành phố Hạ Long; Chi cục trưởng Chi cục Thú y; Chi cục trư­ởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Các Bộ NN&PTNT, Y tế; (báo cáo);

- Cục Thú y (báo cáo);

- TT TU, HĐND tỉnh ;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 4 (thực hiện);

- V0, V2, NLN2, NC, VX1, GT, TM2, MT;

- Trung tâm Thông tin;

- Lư­u: VT, NLN1.40 N-QĐ 77
TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đọc: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương