Hạ Long, ngày tháng 5 năm 2009tải về 13.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.09 Kb.
#21962


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________
__________________________________________________________

Số: /QĐ-UBNDHạ Long, ngày tháng 5 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái của Công ty TNHH Ngọc Hà
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4052/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh “V/v ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh”;

Căn cứ các Quyết định số 4967/QĐ-UB ngày 31/12/2003 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái, số 2746/QĐ-UB ngày 09/8/2005 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái, số 147/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Ngọc Hà tại văn bản số 73/BC-NH ngày 16/4/2009 và Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái tại văn bản số 313/CV-UBND ngày 21/4/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Tây Ka Long, thành phố Móng Cái của Công ty TNHH Ngọc Hà (đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 4967/QĐ-UB ngày 31/12/2003, Quyết định số 2764/QĐ-UB ngày 09/8/2005 và Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 15/01/2007) với nội dung sau:

- Thời gian hoàn thành dự án sau khi gia hạn: Xong trong năm 2010.


Điều 2: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án I; Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Hà, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- CT, P2 UBND tỉnh;

- Như điều 2;

- V0, V2, XD1, QLĐĐ2, QH2, NLN1;

- TT CB-TH-LT;

- Lưu: VT, XD1.XD20-QĐ60

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thông
Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh

tải về 13.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương