Độc lập – Tự dotải về 37.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích37.45 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự doHạnh phúc
Số: /QĐ-UBND

Hạ Long, ngày tháng 5 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các dự án (công trình) đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Luật Xây dựng và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1888/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3216/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2008 - năm 2010.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1047/KHĐT-THQH ngày 20/4/2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại bản "Hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các dự án (công trình) đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" ban hành kèm theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của Ủy ban nhân tỉnh (Sau đây gọi tắt là Bản hướng dẫn kèm theo Quyết định 530) như sau:


 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 2 tại Bản hướng dẫn kèm theo Quyết định 530 về nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh như sau:

4. Chi công tác quy hoạch, bao gồm:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh; các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và các quy hoạch cấp tỉnh khác theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các quy hoạch chuyên ngành thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về các chuyên ngành như: Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về Quản lý chất thải rắn; Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 về Quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;... Các dự án quy hoạch về bảo vệ môi trường vùng, quy hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện, quy hoạch nguồn nước, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch vùng biển và hải đảo.

- Các quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban Nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, gồm:

+ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện và các vùng khác trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh (vùng cảnh quan, vùng bảo tồn di sản,...);

+ Quy hoạch chung xây dựng các huyện, thị xã, thành phố; các đô thị loại 3, loại 4 và loại 5; đô thị mới có quy mô dân số tương đương với đô thị loại 3, loại 4 và loại 5.

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng (trừ trường hợp nhà đầu tư lập quy hoạch để được ưu tiên giao làm chủ dự án)

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Các dự án quy hoạch sử dụng đất, gồm: Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh, quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 3 tại Bản hướng dẫn kèm theo Quyết định 530 về nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là ngân sách huyện) và ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách xã) như sau:

4. Chi công tác quy hoạch, bao gồm:

- Quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm chủ yếu trong phạm vi một huyện phải lập quy hoạch theo quy định của Nhà nước.

- Các quy hoạch xây dựng, gồm:

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị.

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách huyện.

+ Quy hoạch điểm dân cư nông thôn.

- Các dự án quy hoạch sử dụng đất, gồm: Quy hoạch sử dụng đất cấp xã; quy hoạch chi tiết sử dụng đất của xã, phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị theo quy định tại Khoản 5, Điều 15, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng (báo cáo);

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo, tin học và Lưu trữ;

- Như điều 3 (thực hiện);

- V0, V1, V2, V3;

- Chuyên viên VPUBND tỉnh

- Lưu: VT, XD2.

XD2(90)-QĐ184-05TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thông
VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

Số : /PT-05CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày tháng 5 năm 2009

PHIẾU TRÌNH
Kính trình: Anh Đỗ Thông - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Vấn đề trình: Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các dự án (công trình) đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ KIẾN NGHỊ

QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 1. Tóm tắt nội dung:

  • Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các dự án (công trình) đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 1. Ý kiến thẩm định của chuyên viên:

  • Nguyên nhân sửa đổi là do Trung ương đã ban hành một số Văn bản thay thế làm căn cứ áp dụng của Quyết định như Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng (thay thế Thông tư số 15/2005/TT-BXD); Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP). đồng thời cần làm rõ hơn một số nội dung của Quyết định để thuận lợi trong công tác quản lý vốn đầu tư.

  • Nội dung sửa đổi cơ bản tập trung vào nhiệm vụ chi công tác quy hoạch của Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện xã: Trong đó:

 • Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 2 tại Bản hướng dẫn kèm theo Quyết định 530 về nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh (Nêu rõ, bổ sung danh mục các quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc nhiệm vụ chi của Ngân sách tỉnh)

 • Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 3 tại Bản hướng dẫn kèm theo Quyết định 530 về nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách huyện, xã (Điều chỉnh, Nêu rõ danh mục các quy hoạch xây dựng thuộc nhiệm vụ chi của Ngân sách huyện, xã)

  • Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, Sở Kế hoạch đã lấy ý kiến tham gia của các Sở khác và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

  • Đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định 530/QĐ-UBND ngày 26/2/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như nội dung Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư là phù hợp với thực tế thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phường đối với các Dự án (công trình) đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Phù hợp với các Văn bản hướng dẫn hiện hành của Trung Ương.


3. Ý kiến đề xuất của chuyên viên:

- Văn phòng kính đề nghị Anh đồng ý phê duyệt điều chỉnh Quyết định theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.- Văn phòng dự thảo QĐ, kính trình Anh phê duyệt./.

Chuyên viên báo cáo

Phạm Xuân Đài

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng

Cao Tường Huy: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương