Số: 4305 /QĐ-ubnd hạ Long, ngày 29 tháng 12 năm 2009tải về 18.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.89 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
_________________________________________________________

Số: 4305 /QĐ-UBND
Hạ Long, ngày 29 tháng 12 năm 2009QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc liên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và ca máy;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc liên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3922/KHĐT-KCHTĐT ngày 04/12/2009 và hồ sơ kèm theo,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc liên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ (đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 21/02/2008) với nội dung sau:

1/ Lý do và nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Dự án được lập, phê duyệt từ đầu năm 2008 và được xác định đơn giá theo mặt bằng giá cả nguyên vật liệu tại thời điểm cuối năm 2007, đầu năm 2008; Do không bố trí được vốn nên dự án vẫn chưa thể triển khai. Đến nay, nhiều cơ chế, chính sách của nhà nước và của tỉnh liên quan trực tiếp đến dự án có sự thay đổi (Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và ca máy), mặt bằng giá cả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động. Do vậy, dự án cần được tính toán lại theo các chế độ chính sách mới ban hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và theo giá vật liệu xây dựng tại thời điểm hiện nay.

- Bổ sung một số khối lượng do ban đầu tư vấn tính thiếu;

- Bổ sung thiết bị điều hòa;

- Thay đổi cửa gỗ lim bằng cửa nhựa.

(Chi tiết các nội dung điều chỉnh, bổ sung thống nhất theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3922/KHĐT-KCHTĐT ngày 04/12/2009).

2/ Giá trị đầu tư bổ sung: 2.866 triệu đồng.

3/ Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 7.187 triệu đồng (Bảy tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu đồng), trong đó:

- Xây lắp và thiết bị: 5.812 triệu đồng;

- Kiến thiết cơ bản khác: 722 triệu đồng;

- Dự phòng: 653 triệu đồng.

4/ Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách huyện Ba Chẽ: 50%;

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 50%.

(Theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách địa phương đối với các công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).

5/ Thời gian thực hiện dự án: 2009 - 2010.

6/ Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- CT, P2 UBND tỉnh;

- Như điều 2;

- V0, V2, XD1;

- TT Thông tin;

- Lưu: VT, XD1.XD15-QĐ232

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thông
: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương