UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninhtải về 18.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.38 Kb.
#5518


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1256 /QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 27 tháng 4 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Chợ trung tâm huyện Bình Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003;

Căn cứ Quyết định số 1888/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh “về việc ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương”;

Căn cứ văn bản số 1259/UBND-XD1 ngày 06/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của huyện Bình Liêu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1104/KHĐT-CN&DV ngày 26/4/2010,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Chợ trung tâm huyện Bình Liêu với nội dung sau:

1/ Tên công trình: Chợ trung tâm huyện Bình Liêu.

2/ Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu.

3/ Địa điểm đầu tư: Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu.

4/ Mục đích đầu tư: Đầu tư xây dựng mới công trình nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của nhân dân huyện Bình Liêu, nhu cầu cần có một trung tâm thương mại, buôn bán hiện đại, khang trang, xứng tầm với sự phát triển của khu kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tạo môi trường kinh doanh tốt cho nhân dân.

5/ Nội dung và qui mô đầu tư:

- Nhà chợ chính 02 tầng và một tầng trệt có tổng diện tích khoảng 7.000m2, trong đó:

+ Tầng trệt: diện tích khoảng 2.000m2, bố trí các gian hàng phụ gồm hệ thống quầy hàng rau quả, hàng tươi sống, hàng khô, kho chứa hàng hóa.

+ Tầng 1 và 2: diện tích khoảng 5.000m2, có khoảng thông tầng ở giữa giúp cho việc chiếu sáng và thông gió tự nhiên.

- Gara xe đạp, xe máy có diện tích 300m2; sân đường bê tông, bãi đỗ xe diện tích 3.500m2; cây xanh; nhà vệ sinh, bể tự hoại 60m3; Bể nước ngầm sinh hoạt và cứu hỏa 150m3; tường rào gạch chỉ cao 2,5m, tường rào hoa thép cao 2,5m.

- Các hạng mục khác: Khu xử lý nước thải, khu thu gom rác thải, cổng chính, phụ, san nền, kè chắn đất; cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng chống mối công trình.

(Chi tiết các nội dung đầu tư thống nhất theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1104/KHĐT-CN&DV ngày 26/4/2010).

6/ Dự kiến kinh phí: 49.662 triệu (Bốn mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu) đồng.

7/ Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách và huy động hợp pháp khác (Theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ).

8/ Thời gian thực hiện:

- Thời gian chuẩn bị đầu tư: Hoàn thành trước tháng 9/2010.

- Thời gian xây dựng: Không quá 02 năm kể từ ngày quyết định đầu tư.

9/ Giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu căn cứ vào nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư được duyệt để lập và trình duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 2;

- V0, V2, XD1, TM1;

- TT Thông tin;

- Lưu: VT, XD1.XD15-QĐ81


TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ ThôngКаталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

tải về 18.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương