Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninhtải về 17.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích17.67 Kb.
#3407

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

__________________________

Số: 1077 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________________________________

Hạ Long, ngày 16 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình:

Áp trúc, nâng cấp đê Đại Bình, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà.

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Thông tư số: 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v ban hành Quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh";

Căn cứ Văn bản số 167/UBND-XD2 ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v hướng dẫn thêm một nội dung trong việc bổ sung giá gói thầu xây lắp, tổng mức đầu tư xây dựng công trình do biến động nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng";

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 312/KHĐT-KTNN ngày 26/01/2010 và Văn bản số 700/KHĐT-KTNN ngày 24/3/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Áp trúc, nâng cấp đê Đại Bình, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, với các nội dung sau:

1- Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh là: 6.707,0 triệu đồng;

2- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 7.786,0 triệu đồng; Trong đó:

+ Xây lắp: 6.661,0 triệu đồng;

+ Chi phí khác: 664,0 triệu đồng;

+ Dự phòng: 461,0 triệu đồng;

3/ Tổng mức điều chỉnh tăng: 1.079,0 triệu đồng; Trong đó:

- Tăng do giá vật liệu: 424,0 triệu đồng;

- Tăng đơn giá nhân công: 655,0 triệu đồng; Trong đó:

+ Năm 2007 (theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình): 305 triệu đồng;

+ Năm 2008 (theo Thông tư số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình): 350 triệu đồng;

- Lý do điều chỉnh:

+ Theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình; Thông tư số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Thông tư số: 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

+ Giá trị điều chỉnh tăng đã giảm trừ theo tỷ lệ tiền tạm ứng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 167/UBND-XD2 ngày 16/01/2009.

3- Nguồn vốn bổ sung tăng: Ngân sách tỉnh.
4- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đầm Hà và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 2 (thực hiện);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- V0, V2, NLN1;

- TT Thông tin;

- Lưu: VT, NLN2.17 bản-QĐ56

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thông


Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

tải về 17.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương