Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnhtải về 27.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích27.2 Kb.
#3224


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________
__________________________________________________________________

Số: 1560/QĐ-UBND
Hạ Long, ngày 31 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ “V/v hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 14/8/2010 và Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 26/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh”;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1434/KHĐT-VX ngày 24/5/2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 (thi công lắp đặt tuyến hạ áp từ trạm biến áp đến các hạng mục công trình) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh với nội dung sau:


  1. Lý do điều chỉnh: Do khi lập giá gói thầu, Chủ đầu tư và cơ quan thẩm định kế hoạch đấu thầu chưa xem xét đến giá cả vật tư có chênh lệch so với thời điểm lập dự toán công trình, giá gói thầu tính toán còn thiếu một số hạng mục, khối lượng công việc (chi tiết theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1434/KHĐT-VX ngày 24/5/2010).

  2. Giá gói thầu đã phê duyệt (tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 3.811,0 triệu đồng.

  3. Giá gói thầu sau khi điều chỉnh: 4.888,0 triệu đồng.

(Bốn tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)./.

  1. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Văn bản liên quan.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- CT, Các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 2;

- V0, V2, XD2;

- Lưu: VT, XD2.

XD2(15)-QĐ122-05


TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thông

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

Số: /PT-05CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày tháng 05 năm 2010


PHIẾU TRÌNH
Kính trình: Anh Đỗ Thông - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Vấn đề trình: Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh.

- Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ KIẾN NGHỊ

QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

1. Tóm tắt nội dung:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh, Nội dung chính như sau:  • Giá gói thầu đã phê duyệt (tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh): 3.811,0 triệu.

  • Giá gói thầu sau khi điều chỉnh: 4.888,0 triệu.

(Bốn tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)./.
2. Ý kiến thẩm định của chuyên viên:

- Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 15 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 18/4/2010, giá gói thầu được phê duyệt là 3.811 triệu đồng;

- Giá gói thầu được duyệt do Chủ đầu tư và cơ quan thẩm định trình trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt, Trước khi phát hành Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc lập dự toán chi tiết gói thầu và trong quá trính lập, phê duyệt Chủ đầu tư phát hiện một số khối lượng công việc chưa được tính toán đầy đủ và chưa tính toán đến giá cả vật tư tăng cao so với thời điểm lập dự toán, do vậy dự toán gói thầu tăng 1.077,0 triệu đồng so với giá gói thầu được duyệt.

- Chủ đầu tư đã chủ động lập dự toán bổ sung, tự thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành và báo cáo Sở Kế hoạch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- Đề nghị của Sở Kế hoạch, của Chủ đầu tư về việc điều chỉnh giá gói thầu là phù hợp với các quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Ý kiến đề xuất của chuyên viên:

- Văn phòng thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Anh đồng ý phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15, thuộc dự án xây dựng Bệnh viện Lao và Phổi.- Văn phòng dự thảo QĐ, Kính trình Anh phê duyệt./.
Chuyên viên báo cáo


Phạm Xuân Đài

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng


Cao Tường HuyКаталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

tải về 27.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương