Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010tải về 18.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.69 Kb.
#5892


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1290 /QĐ-UBND


Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Hội đồng nghệ thuật tượng đài

Trần Nhân Tông tại Khu di tích Yên Tử


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành kèm theo Quy chế quản lý xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng

Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật tượng đài Trần Nhân Tông tại Khu di tích Yên Tử.

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 747/TT-VHTTDL ngày 22/4/2010 về việc kiện toàn Hội đồng nghệ thuật tượng đài Trần Nhân Tông tại Khu di tích Yên Tử.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Hội đồng nghệ thuật tượng đài Trần Nhân Tông tại Khu di tích Yên Tử, gồm các thành viên có tên sau:

1/ Hoạ sỹ Lê Vân Hải - Hội Mỹ thuật Việt Nam: Chủ tịch Hội đồng.

2/ Thạc sỹ Hoàng Quốc Thái - Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Uỷ viên Thường trực

3/ Nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam: Uỷ viên.

4/ Nhà điêu khắc Dương Đăng Cẩn- Hội Mỹ thuật Việt Nam: Uỷ viên

5/ Phó giáo sư, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thành - Trưởng khoa điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội: Uỷ viên

6/ Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Lâm Biền - Uỷ viên Hội đồng khoa học, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Uỷ viên.

7/ Ông Trịnh Công Lộc: Trưởng Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh: Ủy viên

8/ Ông Nguyễn Trần Trương: Phó Ban Dân tộc tỉnh: Uỷ viên.

9/ Kiến trúc sư Nguyễn Đăng Vượng: Trưởng phòng quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng: Ủy viên

10/ Nhà điêu khắc Mai Ngọc Trọng - Hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam: Uỷ viên

11/ Nhà điêu khắc Kiều Sỹ Khuê: Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam: Uỷ viên

12/ Họa sỹ Nguyễn Xuân Hương- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Uỷ viên

13/ Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng Ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Quảng Ninh- Trưởng Ban quản lý Dự án tu bổ, tôn tạo chùa đồng và dựng tượng Trần Nhân Tông: Uỷ viên* Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Trung Hà- Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điều 2: Hội đồng nghệ thuật hoạt động theo Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/03/2000 của Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều I căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Bộ VHTT&DL(báo cáo)

- TT TU, HĐND tỉnh (Báo cáo)

- CT, Các PCT UBND tỉnh

- Như điều 3 (thực hiện).

- V0, V1, VX1, QH2, TH1.

- Lưu: VT, VX1.

QĐ06

T.M UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đọc
Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

tải về 18.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương