Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011tải về 43.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích43.28 Kb.
#3257


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1064 /QĐ-UBNDQuảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ 10 tỷ đồng kinh phí dạy nghề cho lao động

nông thôn năm 2011UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 832/TT/LN-STC-SLĐTBXH ngày 31/3/2011,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Phê duyệt phân bổ số tiền 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011 với nội dung như sau:

+ Chi hoạt động tuy truyền tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn: 151.000.000 đồng.

+ Chi cho hoạt động xây dựng mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn: 2.720.000.000 đồng.

+ Chi hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn: 7.129.000.000 đồng.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

- Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn kinh phí dạy nghề lao động nông thôn, dự toán ngân sách tỉnh năm 2011.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT,P1,P2,P3,P4;

- Như điều 2;

- UBND các huyện, TX, TP;

- V0,V2,V3,V4,TM3,MT,VX2;

- Lưu: VT,TM3.

15 bản, QĐ146


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nhữ Thị Hồng Liên


PHỤ BIỂU:

Chi tiết phân bổ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2011

(Kèm theo Quyết định số: 1064/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung

Số tiền

(triệu đồng)

Đơn vị thực hiện

I

Hoạt động Tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm với Lao động nông thôn

151

Sở Lao động TB&XH

1

In ấn tờ rơi

100
2

Tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình, báo, tạp chí

51
II

Hoạt động Xây dựng các mô hình thí điểm dạy nghề cho lao động nông thôn

2.720

Sở Lao động TB&XH

1

Dạy nghề cho người tàn tật

750

 

2

Thí điểm mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn tại 13 huyện, thị xã; mỗi huyện 02 nghề

1.970

 

III

Hoạt động Hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn các địa phương

7.129

 

1

Huyện Đông Triều

1.000

UBND huyện Đông Triều

2

Thị xã Cẩm Phả

378

UBND thị xã Cẩm Phả

3

Thành phố Hạ Long

900

UBND thành phố Hạ Long

4

Huyện Hoành Bồ

430

UBND huyện Hoành Bồ

5

Huyện Yên Hưng

1.132

UBND huyện Yên Hưng

6

Thành phố Uông Bí

478

UBND thành phố Uông Bí

7

Huyện Vân Đồn

550

UBND huyện Vân Đồn

8

Huyện Đầm Hà

250

UBND huyện Đầm Hà

9

Huyện Hải Hà

378

UBND huyện Hải Hà

10

Thành phố Móng Cái

370

UBND Thành phố Móng Cái

11

Huyện Tiên Yên

220

UBND huyện Tiên Yên

12

Huyện Bình Liêu

588

UBND huyện Bình Liêu

13

Huyện Ba Chẽ

392

UBND huyện Ba Chẽ

14

Huyện Cô Tô

63

UBND huyện Cô Tô

 

Tổng cộng

10.000Ghi chú: Chi tiết theo Tờ trình số 832/TT/LN-STC-SLĐTBXH ngày 31/3/2011 của Liên Sở: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội.
Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

tải về 43.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương