LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt namtải về 1.77 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu21.07.2016
Kích1.77 Mb.
#2107
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


LI£N TÞCH

Bé LAO §éNG - TH¦¥NG BINH Vµ X· HéI

- Bé Y TÕ - TæNG LI£N §OµN LAO §éNG VIÖT NAM

-----


CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

---------------------------------- H.500Hµ Néi, ngµy 08 th¸ng 03 n¨m 2005

Sè : 14/2005/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN


TH¤NG T¦ LI£N TÞCH

H­íng dÉn viÖc khai b¸o, ®iÒu tra, lËp biªn b¶n, thèng kª vµ b¸o c¸o ®Þnh kú tai n¹n lao ®éng

Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vµ NghÞ ®Þnh sè 110/2002/N§-CP ngµy 27/12/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ, Liªn tÞch Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam h­íng dÉn viÖc khai b¸o, ®iÒu tra, lËp biªn b¶n, thèng kª vµ b¸o c¸o ®Þnh kú tai n¹n lao ®éng nh­ sau:


I. QUY §ÞNH CHUNG

1. §èi t­îng ¸p dông

Th«ng t­ nµy ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng bao gåm:

1.1. C«ng ty thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n­íc;

1.2. C«ng ty thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp;

1.3. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam;

1.4. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;

1.5. Hé s¶n xuÊt, kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c;

1.6. Hîp t¸c x· thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x·;

1.7. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi kh¸c; kÓ c¶ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ®­îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô thuéc c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, §¶ng, ®oµn thÓ, c¸c héi quÇn chóng tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh;

1.8. C¬ së b¸n c«ng, t­ nh©n thuéc c¸c ngµnh v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc, thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c ngµnh sù nghiÖp kh¸c;

1.9. Tr¹m y tÕ x·, ph­êng, thÞ trÊn;

1.10. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ ®ãng trªn l·nh thæ n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam trõ tr­êng hîp ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ  n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c;

C¸c ®èi t­îng nªu trªn sau ®©y gäi t¾t lµ c¬ së.

2. Tai n¹n lao ®éng vµ ph©n lo¹i tai n¹n lao ®éng

2.1. Tai n¹n lao ®éng

a) Tai n¹n lao ®éng lµ tai n¹n x¶y ra do t¸c ®éng bëi c¸c yÕu tè nguy hiÓm, ®éc h¹i trong lao ®éng g©y tæn th­¬ng cho bÊt kú bé phËn, chøc n¨ng nµo cña c¬ thÓ ng­êi lao ®éng hoÆc g©y tö vong trong qu¸ tr×nh lao ®éng g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc, nhiÖm vô lao ®éng kÓ c¶ trong thêi gian kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng nh­: nghØ gi¶i lao, ¨n gi÷a ca, ¨n båi d­ìng hiÖn vËt, vÖ sinh kinh nguyÖt, t¾m röa, cho con bó, ®i vÖ sinh, thêi gian chuÈn bÞ, kÕt thóc c«ng viÖc t¹i n¬i lµm viÖc.

b) Nh÷ng tr­êng hîp sau ®­îc coi lµ tai n¹n lao ®éng: Tai n¹n x¶y ra ®èi víi ng­êi lao ®éng khi ®i tõ n¬i ë ®Õn n¬i lµm viÖc, tõ n¬i lµm viÖc vÒ n¬i ë vµo thêi gian vµ t¹i ®Þa ®iÓm hîp lý (trªn tuyÕn ®­êng ®i vµ vÒ th­êng xuyªn hµng ngµy) hoÆc tai n¹n do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ thiªn tai, ho¶ ho¹n vµ c¸c tr­êng hîp rñi ro kh¸c g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc, nhiÖm vô lao ®éng.

2.2. Ph©n lo¹i tai n¹n lao ®éng

a) Tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi: Ng­êi bÞ tai n¹n chÕt ngay t¹i n¬i x¶y ra tai n¹n; chÕt trªn ®­êng ®i cÊp cøu; chÕt trong thêi gian cÊp cøu; chÕt trong thêi gian ®ang ®iÒu trÞ; chÕt do t¸i ph¸t cña chÝnh vÕt th­¬ng do tai n¹n lao ®éng g©y ra trong thêi gian ®­îc quy ®Þnh t¹i tiÕt i, ®iÓm 3.1 môc II cña Th«ng t­ nµy.

b) Tai n¹n lao ®éng nÆng: Ng­êi bÞ tai n¹n bÞ Ýt nhÊt mét trong nh÷ng chÊn th­¬ng ®­îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy.

c) Tai n¹n lao ®éng nhÑ: Ng­êi bÞ tai n¹n kh«ng thuéc 2 lo¹i tai n¹n lao ®éng nãi trªn.


II. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ1. Khai b¸o tai n¹n lao ®éng

1.1. TÊt c¶ c¸c vô tai n¹n lao ®éng x¶y ra, ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc ng­êi cïng lµm viÖc (ng­êi lao ®éng, ng­êi qu¶n lý), ng­êi biÕt sù viÖc ph¶i b¸o ngay cho ng­êi sö dông lao ®éng cña c¬ së biÕt ®Ó kÞp thêi khai b¸o theo quy ®Þnh cña Th«ng t­ nµy.

1.2. Khi x¶y ra tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi, tai n¹n lao ®éng nÆng th× c¬ së ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng (trõ c¸c c¬ së cã c¸c lÜnh vùc nªu ë ®iÓm 1.3 d­íi ®©y) ph¶i khai b¸o b»ng c¸ch nhanh nhÊt (®iÖn tho¹i, fax, c«ng ®iÖn...) víi Thanh tra Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi, c¬ quan C«ng an cÊp huyÖn n¬i x¶y ra tai n¹n lao ®éng vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp (nÕu cã). Tai n¹n lao ®éng x¶y ra ë ®Þa ph­¬ng nµo th× khai b¸o t¹i ®Þa ph­¬ng ®ã.

Tr­êng hîp ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng chÕt trong thêi gian ®iÒu trÞ hoÆc chÕt do t¸i ph¸t cña chÝnh vÕt th­¬ng do tai n¹n lao ®éng (theo kÕt luËn cña biªn b¶n kh¸m nghiÖm tö thi) th× c¬ së ph¶i khai b¸o víi Thanh tra Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi ngay sau khi ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng chÕt ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

1.3. Tai n¹n lao ®éng x¶y ra trong c¸c lÜnh vùc: Phãng x¹, th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ; trªn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®­êng s¾t, ®­êng thñy, ®­êng bé, ®­êng hµng kh«ng; c¸c doanh nghiÖp thuéc lùc l­îng vò trang th× c¬ së ph¶i khai b¸o víi c¬ quan qu¶n lý lÜnh vùc ®ã.

1.4. Néi dung khai b¸o theo MÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy.2. §iÒu tra vµ lËp biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng

2.1. Thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra

a) §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp c¬ së, bao gåm:

- Ng­êi sö dông lao ®éng (chñ c¬ së) hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn lµm tr­ëng ®oµn;

- §¹i diÖn Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së hoÆc Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi hoÆc lµ ng­êi ®­îc tËp thÓ ng­êi lao ®éng chän cö lµm thµnh viªn khi c¬ së ch­a cã ®ñ ®iÒu kiªn thµnh lËp c«ng ®oµn;

- Ng­êi lµm c«ng t¸c an toµn, vÖ sinh lao ®éng cña c¬ së lµm thµnh viªn.

b) §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh do Gi¸m ®èc Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo ®Ò nghÞ cña Ch¸nh Thanh tra Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph­¬ng (theo MÉu sè 02 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy), bao gåm:

- §¹i diÖn Thanh tra Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph­¬ng lµm tr­ëng ®oµn;

- §¹i diÖn Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh lµm thµnh viªn; tr­êng hîp ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng lµm thuª trong n«ng nghiÖp th× mêi thªm ®¹i diÖn Héi N«ng d©n tØnh lµm thµnh viªn;- §¹i diÖn Së Y tÕ lµm thµnh viªn.

c) §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp trung ­¬ng do Bé tr­ëng Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi quyÕt ®Þnh thµnh lËp theo ®Ò nghÞ cña Ch¸nh Thanh tra Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi (theo MÉu sè 03 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy), bao gåm:

- §¹i diÖn Thanh tra Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi lµm tr­ëng ®oµn;

- §¹i diÖn Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam lµm thµnh viªn; tr­êng hîp ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng lµm thuª trong n«ng nghiÖp th× mêi thªm ®¹i diÖn Héi N«ng d©n ViÖt Nam lµm thµnh viªn;

- §¹i diÖn Bé Y tÕ lµm thµnh viªn.

2.2. ThÈm quyÒn ®iÒu tra

a) §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp c¬ së cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu tra, lËp biªn b¶n ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng nhÑ, tai n¹n lao ®éng nÆng x¶y ra t¹i n¬i lµm viÖc thuéc quyÒn qu¶n lý cña c¬ së (trõ c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh ë tiÕt b,c d­íi ®©y).

b) §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu tra, lËp biªn b¶n ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi x¶y ra trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng (trõ c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh ë tiÕt c, e vµ g d­íi ®©y); riªng tai n¹n lao ®éng nÆng chØ ®iÒu tra khi ng­êi ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®oµn ®iÒu tra xÐt thÊy cÇn thiÕt; ®iÒu tra l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.7 kho¶n 2 môc II cña Th«ng t­ nµy c¸c vô tai n¹n lao ®éng ®· ®­îc ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp c¬ së ®iÒu tra.

c) §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu tra, lËp biªn b¶n ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi khi ng­êi ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®oµn ®iÒu tra xÐt thÊy cÇn thiÕt; trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra cÇn phèi hîp víi c¸c c¬ quan thuéc thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh; ®iÒu tra l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.7 kho¶n 2 môc II cña Th«ng t­ nµy c¸c vô tai n¹n lao ®éng ®· ®­îc ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh ®iÒu tra.

d) Tr­êng hîp c¬ quan Y tÕ, tæ chøc C«ng ®oµn, Héi n«ng d©n kh«ng cö ®­îc ng­êi tham gia ®oµn ®iÒu tra th× ®oµn ®iÒu tra vÉn tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Ó ®¶m b¶o viÖc ®iÒu tra ®­îc kÞp thêi.

e) C¸c vô tai n¹n giao th«ng ®­îc coi lµ tai n¹n lao ®éng do c¬ quan C«ng an n¬i x¶y ra tai n¹n ®iÒu tra, lËp biªn b¶n, trõ c¸c tr­êng hîp x¶y ra trªn c¸c tuyÕn ®­êng thuéc néi bé c¬ së.

g) Tai n¹n lao ®éng x¶y ra trong c¸c lÜnh vùc nªu t¹i ®iÓm 1.3 kho¶n 1 môc II cña Th«ng t­ nµy do c¸c c¬ quan qu¶n lý lÜnh vùc ®ã ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®oµn ®iÒu tra vµ thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra, lËp biªn b¶n theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy.

h) Ng­êi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng do c¬ së kh¸c g©y ra th× c¬ së ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng ph¶i thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra, lËp biªn b¶n theo quy ®Þnh cña Th«ng t­ nµy vµ trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ®iÒu tra, lËp biªn b¶n xong, ph¶i sao göi hå s¬ vô tai n¹n lao ®éng cho c¬ së qu¶n lý ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt hËu qu¶ cña vô tai n¹n lao ®éng vµ thùc hiÖn thèng kª, l­u gi÷, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 môc II cña Th«ng t­ nµy.2.3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn ®oµn ®iÒu tra

a) Tr­ëng ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm :

- C¸c ho¹t ®éng cña ®oµn ®iÒu tra, ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn trong ®oµn ®iÒu tra;

- Tæ chøc th¶o luËn trong ®oµn ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt khi c¸c thµnh viªn trong ®oµn ®iÒu tra cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò ch­a thèng nhÊt. NÕu kh«ng ®¹t ®­îc sù thèng nhÊt th× Tr­ëng ®oµn quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh;

- C«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng.

b) C¸c thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm :

- Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do Tr­ëng ®oµn ph©n c«ng;

- §ãng gãp vµo ho¹t ®éng chung cña ®oµn ®iÒu tra, cã quyÒn b¶o l­u ý kiÕn vµ b¸o c¸o l·nh ®¹o c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý m×nh.

c) Kh«ng ®­îc tiÕt lé c¸c th«ng tin, tµi liÖu trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra khi ch­a c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra.

2.4. Thêi h¹n ®iÒu tra vµ lËp biªn b¶n

a) TÊt c¶ c¸c vô tai n¹n lao ®éng ®Òu ph¶i ®­îc ®iÒu tra vµ lËp biªn b¶n kÓ tõ khi x¶y ra theo thêi h¹n sau:

- Kh«ng qu¸ 24 giê ®èi víi vô tai n¹n lao ®éng nhÑ;

- Kh«ng qu¸ 48 giê ®èi víi vô tai n¹n lao ®éng nÆng;

- Kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc ®èi víi vô tai n¹n lao ®éng nÆng lµm bÞ th­¬ng tõ 02 ng­êi trë lªn;

- Kh«ng qu¸ 20 ngµy lµm viÖc ®èi víi vô tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi;

- Kh«ng qu¸ 40 ngµy lµm viÖc ®èi víi vô tai n¹n lao ®éng cÇn ph¶i gi¸m ®Þnh kü thuËt.

b) §èi víi vô tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi, tai n¹n lao ®éng nÆng cÇn gia h¹n ®iÒu tra, th× tr­íc khi hÕt h¹n ®iÒu tra 05 ngµy lµm viÖc, Tr­ëng ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng ph¶i b¸o c¸o vµ xin phÐp ng­êi ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®oµn ®iÒu tra. Thêi h¹n gia h¹n ®iÒu tra kh«ng v­ît qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 2.4 nµy.2.5. Tr×nh tù ®iÒu tra vµ lËp biªn b¶n

a) Khi nhËn ®­îc tin b¸o cã tai n¹n lao ®éng th× Thanh tra Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph­¬ng th«ng b¸o ngay cho c¸c c¬ quan thuéc thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh ®Ó cö ng­êi tham gia ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng.

b) §oµn ®iÒu tra khÈn tr­¬ng ®Õn n¬i x¶y ra tai n¹n lao ®éng, tiÕn hµnh ®iÒu tra, lËp biªn b¶n theo tr×nh tù sau :

- Xem xÐt hiÖn tr­êng;

- Thu thËp vËt chøng, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng;

- LÊy lêi khai cña n¹n nh©n, nh©n chøng vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan theo MÉu sè 04 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy;

- Tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh kü thuËt (khi cÇn thiÕt);

- Trªn c¬ së c¸c lêi khai, chøng cø ®· thu thËp ®­îc, tiÕn hµnh xö lý, ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau:

+ DiÔn biÕn cña vô tai n¹n lao ®éng;

+ Nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n lao ®éng;

+ Møc ®é vi ph¹m, lçi, tr¸ch nhiÖm cña ng­êi cã lçi vµ ®Ò nghÞ h×nh thøc xö lý;

+ C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ phßng ngõa tai n¹n lao ®éng t¸i diÔn.

- LËp biªn b¶n ®iÒu tra theo MÉu sè 05 (®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp c¬ së) vµ MÉu sè 06 (®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh hoÆc cÊp trung ­¬ng) kÌm theo Th«ng t­ nµy.

c) §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh chñ tr× vµ phèi hîp víi c¬ quan C«ng an cÊp huyÖn tiÕn hµnh ®iÒu tra t¹i chç ®Ó lËp biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng, kh¸m nghiÖm tö thi, kh¸m nghiÖm th­¬ng tÝch, thu thËp vËt chøng ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi, tai n¹n lao ®éng nÆng.

d) Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra nÕu xÐt thÊy vô tai n¹n lao ®éng cã dÊu hiÖu téi ph¹m th× ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh hoÆc cÊp trung ­¬ng kiÕn nghÞ c¬ quan C«ng an cÊp huyÖn hoÆc cÊp tØnh xem xÐt, khëi tè vô ¸n h×nh sù vÒ g©y tai n¹n lao ®éng nghiªm träng. §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp theo yªu cÇu cña c¬ quan c«ng an nh÷ng tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng ®Ó ®iÒu tra vµ xö lý.

e) C«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng

- §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp c¬ së tæ chøc c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra ngay sau khi hoµn thµnh ®iÒu tra ®èi víi c¸c vô tai n¹n lao ®éng thuéc thÈm quyÒn ®iÒu tra cho ng­êi bÞ n¹n vµ nh÷ng ng­êi liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng.

- §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh, cÊp trung ­¬ng tæ chøc cuéc häp ngay sau khi hoµn thµnh ®iÒu tra ®Ó c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi, tai n¹n lao ®éng nÆng t¹i c¬ së ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng, thµnh phÇn cuéc häp bao gåm:

+ Tr­ëng ®oµn ®iÒu tra, chñ tr× cuéc häp;

+ C¸c thµnh viªn ®oµn ®iÒu tra;

+ Ng­êi sö dông lao ®éng hoÆc ng­êi ®­îc ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n;

+ §¹i diÖn Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së hoÆc Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn l©m thêi hoÆc lµ ng­êi ®­îc tËp thÓ ng­êi lao ®éng chän cö khi c¬ së ch­a cã ®ñ ®iÒu kiªn thµnh lËp c«ng ®oµn;

+ Ng­êi bÞ n¹n, ®¹i diÖn th©n nh©n ng­êi chÕt, ng­êi lµm chøng vµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng;

+ §¹i diÖn c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ së (nÕu cã).

- NÕu ng­êi sö dông lao ®éng cã ý kiÕn ch­a nhÊt trÝ víi néi dung biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng th× ng­êi sö dông lao ®éng ®­îc ghi ý kiÕn cña m×nh vµo biªn b¶n ®iÒu tra, nh­ng vÉn ph¶i ký tªn vµ ®ãng dÊu (nÕu cã) vµo biªn b¶n ®iÒu tra vµ thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ cña ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng.

- LËp biªn b¶n cuéc häp theo MÉu sè 07 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy. Biªn b¶n cuéc häp ph¶i cã ch÷ ký cña nh÷ng ng­êi ®· tham dù.

- §oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh ph¶i göi biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng vµ biªn b¶n cuéc häp c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng tíi c¸c c¬ quan thuéc thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh, Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi, c¬ quan B¶o hiÓm x· héi ®Þa ph­¬ng, c¬ së cã tai n¹n lao ®éng vµ c¸c n¹n nh©n hoÆc th©n nh©n ng­êi chÕt, trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra.

2.6. Hå s¬ vô tai n¹n lao ®éng

a) Hå s¬ vô tai n¹n lao ®éng bao gåm:

- Biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng;

- S¬ ®å hiÖn tr­êng;

- ¶nh hiÖn tr­êng, ¶nh n¹n nh©n (nÕu cã);

- Biªn b¶n kh¸m nghiÖm tö thi hoÆc kh¸m nghiÖm th­¬ng tÝch;

- Biªn b¶n gi¸m ®Þnh kü thuËt (nÕu cã);

- Biªn b¶n lÊy lêi khai cña n¹n nh©n, ng­êi lµm chøng vµ nh÷ng ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng;

- Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng;

- Biªn b¶n cuéc häp c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng;

- Nh÷ng tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng.

b) Trong mét vô tai n¹n lao ®éng, mçi ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng cã mét hå s¬ riªng.

c) Thêi gian l­u gi÷ hå s¬ tai n¹n lao ®éng t¹i c¬ së x¶y ra tai n¹n lao ®éng vµ c¸c c¬ quan thµnh viªn ®oµn ®iÒu tra ®­îc quy ®Þnh t¹i tiÕt i ®iÓm 3.1 kho¶n 3 môc II cña Th«ng t­ nµy.

2.7. §iÒu tra l¹i tai n¹n lao ®éng

a) Trong thêi gian quy ®Þnh t¹i tiÕt i ®iÓm 3.1 kho¶n 3 môc II cña Th«ng t­ nµy nÕu cã khiÕu n¹i hoÆc tè c¸o, th× sau 10 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o, c¬ quan cã thÈm quyÒn ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt, ®iÒu tra l¹i vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n kÕt qu¶ ®iÒu tra l¹i cho ng­êi khiÕu n¹i hoÆc tè c¸o biÕt; tr­êng hîp kh«ng tiÕn hµnh ®iÒu tra l¹i th× ph¶i nªu râ lý do.

b) C¬ së ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng, ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ vô tai n¹n lao ®éng vµ vËt chøng cho ®oµn ®iÒu tra l¹i.

c) Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng tr­íc sÏ hÕt hiÖu lùc ph¸p lý khi biªn b¶n ®iÒu tra l¹i ®­îc c«ng bè.

d) Thêi h¹n ®iÒu tra l¹i kh«ng qu¸ 20 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy c«ng bè quyÕt ®Þnh ®iÒu tra l¹i.

3. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ së x¶y ra tai n¹n lao ®éng

3.1. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi sö dông lao ®éng

a) KÞp thêi s¬ cøu, cÊp cøu ng­êi bÞ n¹n;

b) Khai b¸o tai n¹n lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 môc II cña Th«ng t­ nµy;

c) Gi÷ nguyªn hiÖn tr­êng nh÷ng vô tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi, tai n¹n lao ®éng nÆng;

Tr­êng hîp ph¶i cÊp cøu ng­êi bÞ n¹n, ng¨n chÆn nh÷ng rñi ro, thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra cho ng­êi lao ®éng mµ lµm x¸o trén hiÖn tr­êng th× c¬ së ph¶i vÏ s¬ ®å hiÖn tr­êng, lËp biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, chôp ¶nh, quay phim hiÖn tr­êng (nÕu cã thÓ);

ChØ ®­îc xo¸ bá hiÖn tr­êng vµ mai t¸ng tö thi (nÕu cã) sau khi ®· hoµn thµnh b­íc ®iÒu tra t¹i chç vµ ®­îc sù nhÊt trÝ b»ng v¨n b¶n cña ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng;

d) Cung cÊp ngay vËt chøng, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng theo yªu cÇu cña ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng vËt chøng, tµi liÖu ®ã;

e) T¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lµm chøng vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng cung cÊp t×nh h×nh cho ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng khi ®­îc yªu cÇu;

f) Tæ chøc ®iÒu tra, lËp biªn b¶n c¸c vô tai n¹n lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 môc II cña Th«ng t­ nµy;

g) Göi biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng do c¬ së lËp cho nh÷ng ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng, c¬ quan B¶o hiÓm x· héi vµ c¸c c¬ quan thuéc thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng;

h) Th«ng b¸o ®Çy ®ñ vÒ vô tai n¹n lao ®éng tíi ng­êi lao ®éng thuéc c¬ së cña m×nh nh»m ng¨n chÆn nh÷ng tai n¹n lao ®éng t­¬ng tù hoÆc t¸i diÔn x¶y ra;

i) L­u gi÷ hå s¬ c¸c vô tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi trong thêi gian 15 n¨m vµ l­u gi÷ hå s¬ c¸c vô tai n¹n lao ®éng kh¸c cho ®Õn khi ng­êi bÞ tai n¹n lao ®éng nghØ h­u;

k) Tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ cho viÖc ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng kÓ c¶ viÖc ®iÒu tra l¹i tai n¹n lao ®éng, bao gåm:

- Dùng l¹i hiÖn tr­êng;

- Chôp, in, phãng ¶nh hiÖn tr­êng vµ n¹n nh©n;

- In Ên c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng;

- Gi¸m ®Þnh kü thuËt (nÕu cã);

- Kh¸m nghiÖm tö thi;

- Tæ chøc cuéc häp c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng.

C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc phÝ l­u th«ng cña c¬ së. §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp ®­îc tÝnh vµo kinh phÝ th­êng xuyªn cña c¬ quan. §èi víi hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n th× cã tr¸ch nhiÖm tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ nªu trªn;

l) Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ gi¶i quyÕt hËu qu¶ do tai n¹n lao ®éng g©y ra; tæ chøc rót kinh nghiÖm; thùc hiÖn vµ b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn nghÞ ghi trong biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng; xö lý theo thÈm quyÒn nh÷ng ng­êi cã lçi ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng.

3.2. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi bÞ n¹n, ng­êi lµm chøng vµ nh÷ng ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng

Ng­êi bÞ n¹n, ng­êi lµm chøng vµ nh÷ng ng­êi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm khai trung thùc, ®Çy ®ñ tÊt c¶ nh÷ng t×nh tiÕt mµ m×nh biÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn vô tai n¹n lao ®éng theo yªu cÇu cña ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng ®iÒu ®· khai b¸o hoÆc che dÊu.4. Thèng kª vµ b¸o c¸o ®Þnh kú tai n¹n lao ®éng

4.1. Trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy c«ng bè biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng, c¬ së ph¶i thèng kª tÊt c¶ nh÷ng vô tai n¹n lao ®éng lµm ng­êi lao ®éng thuéc quyÒn qu¶n lý ph¶i nghØ viÖc tõ mét ngµy trë lªn vµo Sæ thèng kª tai n¹n lao ®éng theo MÉu sè 08 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy;

Ng­êi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng nhiÒu lÇn trong thêi ®iÓm thèng kª, th× ph¶i ®­îc thèng kª riªng tõng tr­êng hîp.

4.2. C¬ së cã trô së chÝnh ®ãng trªn ®Þa bµn cña ®Þa ph­¬ng nµo th× ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i b¸o c¸o ®Þnh kú tai n¹n lao ®éng víi Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi ë ®Þa ph­¬ng ®ã vµ c¸c c¬ quan kh¸c thuéc thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh.

4.3. C¬ quan C«ng an sao göi hå s¬ vô tai n¹n giao th«ng ®­îc coi lµ tai n¹n lao ®éng cho c¬ së cã ng­êi bÞ tai n¹n ®Ó thùc hiÖn viÖc thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú tai n¹n lao ®éng. Khi cã ®Ò nghÞ cña c¬ së hoÆc cña ng­êi bÞ tai n¹n, th©n nh©n ng­êi bÞ tai n¹n th× viÖc sao göi hå s¬ ®­îc thùc hiÖn trong thêi h¹n 20 ngµy lµm viÖc.

4.4. §èi víi tai n¹n lao ®éng x¶y ra trong c¸c lÜnh vùc nªu t¹i ®iÓm 1.3 kho¶n 1 môc II cña Th«ng t­ nµy, c¬ së ph¶i thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú tai n¹n lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 môc II cña Th«ng t­ nµy.

4.5. C¬ së ph¶i tæng hîp vµ b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng vµ mét n¨m t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng theo MÉu sè 09 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy, göi vÒ Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan kh¸c thuéc thµnh phÇn ®oµn ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng cÊp tØnh tr­íc ngµy 05 th¸ng 7 ®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ tr­íc ngµy 10 th¸ng 01 n¨m sau ®èi víi b¸o c¸o c¶ n¨m. NÕu kh«ng cã tai n¹n lao ®éng th× c¬ së ghi râ lµ "kh«ng cã tai n¹n lao ®éng".

4.6. Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi tæng hîp vµ b¸o c¸o t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng cña 6 th¸ng vµ c¶ n¨m theo MÉu sè 10 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ nµy, göi vÒ Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi (Côc An toµn lao ®éng vµ Thanh tra Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi) vµ Côc Thèng kª c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng tr­íc ngµy 15 th¸ng 7 ®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ tr­íc ngµy 20 th¸ng 01 n¨m sau ®èi víi b¸o c¸o c¶ n¨m.III. Tæ CHøC THùC HIÖN

1. C¸c c¬ së ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy, ®ång thêi t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, biÖn ph¸p phßng ngõa tai n¹n lao ®éng; rµ so¸t l¹i c¸c néi quy, quy tr×nh an toµn vÖ sinh lao ®éng cña c¬ së; tuyªn truyÒn, gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng ®Ó h¹n chÕ tèi ®a tai n¹n lao ®éng.

2. Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi, Së Y tÕ, Liªn ®oµn Lao ®éng tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn, h­íng dÉn, thùc hiÖn Th«ng t­ nµy ®Õn tÊt c¶ c¸c c¬ së ®ãng ë ®Þa ph­¬ng.

3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c c¬ së thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy.

4. Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi ®Þnh kú 6 th¸ng, mét n¨m th«ng b¸o t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng trong ph¹m vi c¶ n­íc.

IV. §IÒU KHO¶N THI HµNH
1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

2. B·i bá c¸c Th«ng t­ sè 23/L§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 1996 cña Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ tai n¹n lao ®éng vµ Th«ng t­ liªn tÞch sè 03/1998/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 1998 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam h­íng dÉn vÒ khai b¸o vµ ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng.

3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v­íng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam xem xÐt, gi¶i quyÕt./.


TM. §OµN CHñ TÞCH

TæNG LI£N §OµN LAO §éNG VIÖT NAM

CHñ TÞCH

(®· ký)
Bé TR¦ëNG

Bé Y TÕ
(®· ký)


Bé TR¦ëNG

Bé LAO §éNG-TH¦¥NG BINH Vµ X· HéI
(®· ký)

Cï ThÞ HËu

TrÇn ThÞ Trung ChiÕn

NguyÔn ThÞ H»ng

Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

tải về 1.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương