Về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn từ Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn, (giai đoạn I)tải về 34.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích34.75 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2934 /QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 01 tháng 10 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn từ Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn, (giai đoạn I).
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn (giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn (giai đoạn I;)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 1809/UBND-GT1 ngày 12/5/2010 và văn bản số 2172/UBND-GT1 ngày 07/6/2010 về việc chỉnh tuyến đường tỉnh 334 qua khu vực chùa Cái Bầu, huyện Vân Đồn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 2974/KHĐT-KCHT&ĐT ngày 29/9/2010.QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn (giai đoạn I), với các nội dung sau:

1/ Tên dự án: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn (giai đoạn I).

2/ Địa điểm: Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

3/ Tổ chức lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thái Bình Dương và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam.

4/ Mục đích đầu tư: Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo qui hoạch được duyệt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.

5/ Nội dung và qui mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng nâng cấp đoạn đường dài 15,7 Km trên cơ sở tuyến đường cũ hiện có. Điểm đầu tại Km 16+260 (khu vực chùa Cái Bầu); Điểm cuối tại Km 30+00 (khu vực cảng Vạn Hoa). Điều chỉnh hướng tuyến cục bộ đoạn đầu tuyến (qua khu vực chùa Cái Bầu), đoạn qua khu vực đường hầm số 01 (Km 20+700) và đoạn qua khu vực đường hầm số 02 (Km26+800). Cụ thể:

+ Đoạn qua khu vực chùa Cái Bầu: Chỉnh tuyến từ Km 15+944,66 đến Km 17+162,5 (để tránh toàn bộ khu vực chùa Cái Bầu). Chiều dài đoạn chỉnh tuyến L = 1.141m.

+ Đoạn qua khu vực đường hầm số 01: Chỉnh tuyến từ Km 20+441 đến Km 20+952 (bỏ đường hầm cũ). Chiều dài đoạn chỉnh tuyến L = 652 m.

+ Đoạn qua khu vực đường hầm số 02: Chỉnh tuyến từ Km 26+548 đến Km 27+180 (bỏ đường hầm cũ). Chiều dài đoạn chỉnh tuyến L = 920 m.

- Cấp loại đường: Cắt ngang theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng (đồng nhất với đoạn đã đầu tư trước đó), Bề rộng nền đường Bn = 9m, Bề rộng mặt đường Bm = 7m, bề rộng lề đường 1m x 2 bên (trong đó gia cố lề 0,5m x 2 bên). Hướng tuyến và trắc dọc theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

- Kết cấu áo đường mềm bằng bê tông nhựa, tải trọng tính toán P = 10.000 daN, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc = 1.270 daN/cm2.

- Xây dựng mới các cầu BTCT vĩnh cửu để bổ sung và thay thế các cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, tải trọng thiết kế HL93, tần suất lũ tính toán P = 2%, khổ cầu phù hợp với khổ đường, kết cấu phần trên gồm các dầm nhịp giản đơn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, phần dưới gồm các mố bê tông cốt thép đặt trên nền đá gốc hoặc hệ móng cọc khoan nhồi.

- Tận dụng các cống ngang còn sử dụng được, nối thêm và xây dựng bổ sung các cống mới bằng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép kết hợp đá xây, tải trọng H30-XB80 và HL93, đảm bảo thoát lũ với tần suất lũ tính toán P = 4% có xét đến ảnh hưởng của triều cường.

- Rãnh dọc đào trần dạng hình thang (S = 0,32m2), những đoạn nền đá đào rãnh hình tam giác.

- Xây dựng các công trình kè bảo vệ vai đường và ta luy bằng các kết cấu bền vững, ổn định (bê tông xi măng và đá xây) tại những đoạn có nguy cơ sạt lở cao và những đoạn ta luy đường thường xuyên ngập trong nước.

- Lắp đặt hệ thống an toàn giao thông đảm bảo đúng qui định.

- Cắm mốc lộ giới theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và gìn giữ quĩ đất đảm bảo cho việc mở rộng nâng cấp ở giai đoạn đầu tư tiếp theo (giai đoạn II).

(Chi tiết thống nhất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu trong Tờ trình số 336/KHĐT-KCHT&ĐT ngày 04/02/2010 và Tờ trình số 2974/KHĐT-KCHT&ĐT ngày 29/9/2010)

6/ Tổng mức đầu tư: 252.336 triệu đồng;

Trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 206.316 triệu đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 2.879 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư: 10.069 triệu đồng;

+ Chi phí khác: 1.526 triệu đồng;

+ Chi phí bồi thường GPMB: 7.000 triệu đồng;

+ Chi phí dự phòng: 24.546 triệu đồng.

7/ Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh; Ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn khác. Chi phí chuẩn bị đầu tư do Uỷ ban Nhân dân huyện Vân Đồn tự đảm bảo. Đến nay ngân sách huyện Vân Đồn đã bố trí cho công trình này 200 triệu đồng để làm công tác chuẩn bị đầu tư (tại văn bản số 06/TB-UBND ngày 14/01/2010 của Uỷ ban Nhân dân huyện Vân Đồn).

8/ Tổ chức thực hiện:

+ Chủ đầu tư: Uỷ ban Nhân dân huyện Vân Đồn.

+ Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành dự án.

+ Thiết kế, thi công: Theo qui định hiện hành.

+ Thời gian thực hiện dự án: Theo kế hoạch bố trí vốn.

Điều 2. - Quyết định này thay thế Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

- Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Vân Đồn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 2;

- V0, V2, TM2, GT1;

- Lưu VT, GT1.

19bản H-QĐ188

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành
VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 30 tháng 9 năm 2010

PHIẾU TRÌNH

Kính gửi: Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thành.- Vấn đề trình: Phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn (giai đoạn I).

- Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ KIẾN NGHỊ

QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ngày 05/02/2010, UBND tỉnh đã có QĐ số 428/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 334, đoạn Km 16+260 đến Km 30+00, huyện Vân Đồn (giai đoạn I) với TMĐT 152 tỷ đồng. Tại QĐ đó, UBND tỉnh chưa phê duyệt đoạn tuyến đi qua khu vực 2 đường hầm và chưa đề cập đến việc chỉnh tuyến qua khu vực chùa Cái Bầu).

Nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chỉnh tuyến đoạn đi qua khu vực chùa Cái Bầu và để hoàn thiện dự án, Chủ đầu tư đã lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự án và đã được Sở KHĐT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt (bổ sung thêm 100 tỷ đồng).

Sau khi xem xét, Chuyên viên thống nhất với đề nghị của Sở KHĐT về chủ trương và phương án chỉnh tuyến. Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt lại dự án này thay thế QĐ cũ đã ban hành.

(các nội dung giữ nguyên như QĐ cũ đã duyệt, đồng thời bổ sung thêm khối lượng theo phương án chỉnh tuyến đoạn qua chùa Cái Bầu và đoạn qua 2 đường hầm)

* Tổng mức đầu tư: 252.336 triệu đồng.

* Nguồn vốn: NS Tỉnh; NS Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn khác. Chi phí CBĐT do UBND huyện Vân Đồn tự đảm bảo. Đến nay NS huyện Vân Đồn đã bố trí cho công trình này 200 triệu đồng để làm công tác CBĐT (tại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 14/01/2010 của UBND huyện Vân Đồn).Chuyên viên đã dự thảo quyết định phê duyệt. Kính trình PCT xem xét./.
Chuyên viên báo cáo

Trần Như Long

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng

Cao Tường Huy
: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương